Symbole Chrztu świętego

- Dokument dodano 2007-11-10, oglądany 21049 razy -

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy VI szkoły podstawowej

 
 

Konspekt katechezy koleżeńskiej

przeprowadzonej w kl.VI  w Szkole Podstawowej

im. A.Mickiewicza w Piotrowicach.

 

                                                                                                                                           

 

Temat: Symbole chrztu

 

Cele:

 

Uczeń:

zna liturgiczne symbole chrztu;

rozumie, że symbole chrztu przekazują nam głębokie prawdy duchowe i trzeba je znać, by jak najlepiej przeżyć sakrament chrztu;

potrafi wyjaśnić symbolikę obrzędu.

 

Metody pracy na katechezie:

analiza tekstu

rozmowa kierowana

tekst z lukami

prezentacja multimedialna

 

Formy pracy:

-indywidualna

-grupowa

-zbiorowa

 

Pomoce:

-tekst  Pisma Świetego Mt28,18-20;

Ilustracje z liturgii udzielania chrztu

Kartki do pracy w grupach

Kartki z tekstem do uzupełnienia,

Komputer,

Rzutnik multimedialny,

 

 

Przebieg katechezy:

 

 

1.Modlitwa na rozpoczęcie katechezy

 

2.Sprawdzenie listy obecności

 

3.Sprawdzenie pracy domowej

 

 

4.Wprowadzenie do tematu katechezy:

Jakie są skutki przyjęcia sakramentu chrztu?

Dlaczego udzielaniu chrztu towarzyszy tyle znaków?

Czemu one służą?

5. Uczniowie oglądają ilustracje przedstawiające liturgię chrztu. Wymieniają elementy  udzielania chrztu , które zaobserwowali.

 

 

6. Prezentacja komputerowa przedstawiająca znaki chrztu.(Uczniowie odpowiadają na pytanie : Co oznaczają przedstawione znaki?)

 

 

7.Praca w grupach polegająca na wyjaśnieniu znaczenia tych znaków i odpowiedzi na pytanie: Czemu one służą.(Uczniowie w oparciu o podręcznik wpisują odpowiedzi na kartkach przydzielonych każdej grupie i uzupełnione kartki przyczepiają do tablicy.  Katecheta sprawdza poprawność pracy uczniów prezentując slajd z poprawnymi odpowiedziami.

 

 

8.Kto jest obecny podczas liturgii chrztu?

  Szafarz, szafarz nadzwyczajny i rodzice chrzestni. Jaką rolę pełnią te osoby?

  Z pomocą katechety uczniowie udzielają odpowiedzi

 

 

9. Uczeń odczytuje  fragment: Mt (28,18-20) Katecheta pyta klasę w którym momencie Liturgii chrzcielnej słyszą te słowa. Wyjaśnia, że są to zarówno słowa ustanowienia sakramentu, jak i formuła udzielania chrztu.

 

10.Podsumowanie:uzupełnienie tekstu z lukami.

 

 

11. Modlitwa - podziękowanie Panu Bogu za dary jakimi obdarzył nas w sakramencie chrztu. Podręcznik str.61

 

 

12. Podanie tematu katechezy.

 

   13.   Notatka - wkleić tekst uzupęłnień do zeszytu.

 

   14.Ocena pracy uczniów na katechezie.

 

   15.Praca domowa:

 

Naucz się formuły chrztu.

Podaj datę i miejsce swojego chrztu oraz imiona i nazwiska rodziców chrzestnych.

 

16. Modlitwa na zakończenie.

 

 

 

 

Opracowała: Ewa Dadej

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: mgr Ewa Dadej,

Słowa kluczowe: Katecheza, katecheza multimedialna, prezentacja, sakrament, szkoła podstawowa,