Człowiek człowiekowi…. Homo homini lupus est?

- Dokument dodano 2007-11-13, oglądany 11927 razy -

katecheza z prezentacją multimedialna dla kl. II liceum

 
 

Konspekt katechezy dla klasy II liceum ogólnokształcącego

Temat: Człowiek człowiekowi…. Homo homini lapus est?

 

Cel ogólny : Ukazanie katechizowanym, że nieuporządkowane pragnienia, uczucia człowieka są przyczyną wielu konfliktów i nienawiści w świecie, a oddalenie się od Boga i brak zaufania Mu owocuje wewnętrzna pustką, a w relacje między ludzkie wprowadza nienawiść i przemoc.

Cele szczegółowe: katechizowany:

 • potrafi wskazać przyczyny pierwszego bratobójstwa;
 • rozumie, że nieuporządkowane pragnienia niszczą ludzkie relacje;
 • rozumie dlaczego nienawiść nie może stać się fundamentem budowanie świata;
 • potrafi wskazać na Boga jako wzór miłości i przebaczenia.

Metody i formy pracy: Rozmowa kierowana, elementy wykładu,

Pomoce i środki dydaktyczne : Prezentacja multimedialna, fragmenty filmów dokumentalnych: Kołyma i  Auschwitz, Pismo Święte, fragmenty encyklik: Sollicitudo rei socialis oraz Evangelium Vitae Jan Paweł II, Film „World Trade Center Tragedy”, zdjęcia obrazujące min. ludzkie problemy, formularze.

 

Przebieg katechezy, czynności katechety i uczniów

Metody i formy pracy

Intencja: aby nigdy nikomu z nas nie zabrakło odwagi do bycia wrażliwym na potrzeby innych, szczególnie najbardziej potrzebujących

Modlitwa: Ojcze nasz

Wprowadzenie do tematu:

Rola uczuć w życiu człowieka

mini wykład

Rozwinięcie: sytuacja egzystencjalna

1. postawy i emocje

 • prezentacja uczniom slajdów z przedstawionymi charakterystycznymi dla człowieka postawami
 • uczniowie opisują przedstawione emocje, wskazując na ich konsekwencje

 

Treść orędzia Bożego

2. biblijny model dobra i zła

 • odczytanie fragmentu Pisma Świętego Rdz 4. 2-16
 • postawienie problemu: dlaczego Kain zabił swojego brata Abla?

( Uczniowie spontaniczne udzielają odpowiedzi)

 

 

Po nich następuje podsumowanie katechety w którym akcentuje, że to najczęściej ludzki egoizm i pycha prowadzą do:

- odrzucenia Boga

- całkowitego zaniku odpowiedzialności za bliźniego

- zaniku solidarności z innymi, szczególnie ze słabszymi- prawdę tę dostrzegł Ojciec Święty               Jan Paweł II czemu dał wyraz w encyklice Sillicitudo rei socialis, chciałbym abyśmy posłuchali i zobaczyli jakie konsekwencje niesie za sobą postawienie siebie w miejsce Boga.

Aktualizacja odkrytej prawdy:

3. Jan Paweł II odpowiada na pytanie: do czego prowadzi egoizm?

 • fragmenty encykliki Sillicitudo rei socialis opatrzone zdjęciami i krótkimi filmami

 

4. smutna refleksja się nasuwa: człowiek wiele może…

 • uzurpuje sobie prawo do życia drugiego człowieka
 • czyni siebie sędzią i zbyt pochopnie decyduje o życiu innych, nawet w świetle prawa
 • szczególnym, ale i trudnym problemem etycznym jest kara śmierci
 • kara śmierci w Iranie i Chinach
 • przywołanie argumentów „za” i „przeciw” karze śmierci

 

5. podsumowanie: słowa Jana Pawła II o karze śmierci oraz refleksja wskazująca naprawdę, że dla człowieka wierzącego umocnieniem na drodze dobra, rozwoju, drodze życia są sakramenty, a zwłaszcza Eucharystia i osobista modlitwa (miesiąc różańcowy)

 

 

prezentacja multimedialna

rozmowa kierowana

 

wybrany uczeń odczytuje fragment

rozmowa kierowana

 

wykład

 

 

 

 

 

 

prezentacja multimedialna

 

 

prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej w wybranych klasach

 

 

praca z podręcznikiem

Notatka przygotowana przez uczniów w domu . W oparciu o wiadomości zamieszczone w książce uzupełnij zdania:

Korzeniem zła w świecie jest...................., którego Pismo Święte nazywa ojcem kłamstwa. Historia Kaina i Abla ukazuje obecność w człowieku ……….………. i …………………-skutków grzech pierworodnego. Nadprzyrodzonymi środkami do walki ze słabością są…………………………………... Do argumentów przeciw karze śmierci można zaliczyć …………………………………………….  Zadaniem dobrze pojętej kary jest…………………………z Bogiem i …………………………………… Władza  publiczna powinna……………………………………………..

 

 

 

Przygotowane formularze

Praca domowa z tekstem książki

Modlitwa

Chwała Ojcu….

Ks. Marek Szołdra

I LO im. Stanisława Staszica

Lublin

 
 

Autorzy dokumentu: ks. mgr Marek Szołdra,

Słowa kluczowe: Katecheza, katecheza multimedialna, multimedia, prezentacja, szkoły ponadgimnazjalne,