Matka Kościoła

- Dokument dodano 2007-11-13, oglądany 9168 razy -

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy VI szkoły podstawowej

 
 

Katecheza koleżeńska

 

Temat: Matka Kościoła

Cele katechezy:
-Ukazanie dzieciom roli  Maryi w Kościele.
- Uczeń wie, że Maryja stała się Matką młodego Kościoła.
- Uczeń rozumie rolę Maryi- Matki Kościoła.
- Uczeń potrafi w osobistej modlitwie polecić sprawy Kościoła opiece Matki Bożej.

Pomoce dydaktyczne:
- Pismo Święte
- Komputer
- Projektor
- Magnetofon
- Podręcznik
- Zdjęcia Kaplicy Sykstyńskiej
- Kartki papieru
- Flamastry
- Gitara

Metody:
- Analiza tekstu
- Rozmowa kierowana
- Pokaz
- Scenka dramowa

Formy pracy:
- Grupowa
- Indywidualna

Przebieg katechezy:

 

WSTĘP

Przeżywając  miesiąc październik w sposób szczególny poświęcony Maryi i modlitwie różańcowej, za wstawiennictwem Maryi,  uwielbiajmy Boga, Ojca wszechmogącego, który postanowił, aby wszystkie pokolenia czciły Maryję, Matkę Jego Syna.

 

-Modlitwa „Zdrowaś Maryjo”

- Sprawdzenie listy obecności.

- Sprawdzenie pracy domowej.

 

Jako pracę domową mieliście w wieczornej modlitwie podziękować Duchowi Świętemu za dary jakimi was obdarzył. Jeśliby ktoś tego nie zrobił to przypominam, że Pan Bóg ciągle czeka na naszą modlitwę.WPROWADZENIE

Zapraszam was teraz do wysłuchania pewnej historii z życia Michała Anioła.
- Odczytanie opowiadania o Michale Aniele ( podręcznik). Slajd „Sąd Ostateczny”, Michała  Anioła
- Omówienie z uczniami na podstawie pytań:

Co się stało, gdy Michał Anioł malował scenę Sądu ostatecznego?

Jak próbował temu zaradzić?

Co sprawiło, że malarz mógł ukończyć swoje dzieło?

Co Chrystus chciał przekazać światu, kierując pracą Michała Anioła?

          Na koniec nauczyciel pokazuje zdjęcia Kaplicy Sykstyńskiej Slajdy z Kaplicy Sykstyńskiej

 

Treść orędzia Bożego
Podział klasy na 3 grupy, które będą pracowały nad tekstem zamieszczonym w podręczniku (punkt II).
Zadaniem uczniów jest udzielenie odpowiedzi na postawione pytania.
Grupa I-   Kiedy Maryja została ogłoszona Matką Kościoła?
                 Kto to ogłosił? Po odpowiedziach uczniów   Slajdy- Sobór Watykański II, Paweł VI
Grupa II –Co oznacza tytuł Maryi-  Matka Kościoła?
                 Jakie jest znaczenie Maryi w Bożej ekonomii zbawienia?  
Grupa III- Kiedy Maryja została Matką młodego Kościoła?
                 Co łączyło zebranych w Wieczerniku?
Po odpowiedziach uczniów   slajd „Jan i Maria pod krzyżem”
Liderzy grup odczytują i zapisują na tablicy odpowiedzi.
Podsumowanie katechety-
 Papież Jan Paweł II słowami "Totus Tuus" (łac. "Cały Twój") także oddał całe swoje życie w opiekę Marii. Módlmy się o Jego jak najszybszą kanonizację.

  Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II i sprawiłeś, że zajaśniała w nim Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i blask Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, stał się żywym obrazem Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując nam świętość, wysoką miarę życia  chrześcijańskiego, jako drogę do osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy, z nadzieją, że zostanie on rychło włączony w poczet Twoich świętych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Aktualizacja odkrytej prawdy.
Praca w dwóch grupach metodą scenki dramowej. Zespoły otrzymują po jednym tekście biblijnym. Ich zadaniem jest przedstawienie krótkiej scenki dramowej, na podstawie której pozostali uczniowie muszą odgadnąć, o jaką scenę biblijną chodzi oraz wskazać, czego Maryja uczy w niej współczesnego człowieka.
Grupa I- Łk 1,26-38 – Zwiastowanie
(Maryja uczy traktowania poważnie Słowa Bożego, odpowiedzi wiary i posłuszeństwa.)
Grupa II- J 2,1-12 – Wesele w Kanie Galilejskiej
(Maryja uczy wrażliwości na potrzeby innych).
Uczniowie w grupach chwilę zastanawiają się w jaki sposób przedstawić swoją scenkę, a potem kilka osób z danej grupy ją odgrywa.
Po odgadnięciu przez resztę klasy krótka prezentacja slajdu (Zwiastowanie, Wesele w Kanie Galilejskiej)
Przy wnioskach katecheta służy pomocą. Podkreśla, że powinniśmy naśladować Maryję w różnych sytuacjach naszego życia, gdyż jesteśmy dziećmi jednego Boga.

Modlitwa
Z podręcznika ucznia- Naszą odpowiedzią na orędzie zawarte w dzisiejszej katechezie niech będzie Pieśń „ Matko, która nas znasz” Slajd z tekstem

Zapis tematu lekcji
Rozwiązanie małej krzyżówki będzie naszym krótkim powtórzeniem a hasło tej krzyżówki naszym tematem.

Notatka
Odpowiedzi na podane pytania ( punkt 3)

Zadanie domowe
1. W modlitwie wieczornej poleć sprawy Kościoła opiece Maryi.
2. Dla chętnych – wyszukaj informacje o sanktuariach Maryjnych w naszej diecezji.

Modlitwa na koniec
– Anioł Pański

 

 

Opracował mgr Krzysztof  Ścierka 
 

Autorzy dokumentu: mgr Krzysztof Ścierka,

Słowa kluczowe: Katecheza, katecheza multimedialna, multimedia, prezentacja, szkoła podstawowa,