Bóg miłosierny

- Dokument dodano 2007-11-19, oglądany 12785 razy -

Katecheza z prezentacja multimedialną dla kl. IV szkoły podstawowej

 
 

 

Konspekt katechezy dla kl. IV

TEMAT: BÓG MIŁOSIERNY

Cele:

Uczeń

- wie, że Bóg okazuje miłosierdzie każdemu człowiekowi,

- rozumie, że miłosierdzie Boga zobowiązuje każdego człowieka do miłosierdzia      
    wobec innych,

- potrafi zachować postawę ufności w miłosierdzie Boże zwłaszcza w trudnych
    okolicznościach życia.

Pomoce

Pismo święte, świeca, płyta z prezentacją multimedialną, projektor, komputer, podręcznik, ksero z tekstem, gitara, wycięte z kartonu serca.

Metody

Rozmowa kierowana, praca z tekstem biblijnym, metoda- ,,serduszko”, pokaz multimedialny, pogadanka z pokazem, opowiadanie katechety.

Formy

Grupowa, indywidualna, frontalna

 

WSTĘP  

 

1. Modlitwa

   Ojcze nasz...

2. Sprawdzenie listy obecności

3. Sprawdzenie pracy domowej

   (uczniowie czytają modlitwę)

4.Przypomnienie wiadomości z ostatniej katechezy

 

 

WPROWADZENIE

 

Na dzisiejszym spotkaniu poznamy Boga Ojca tego, który kocha i jest miłosierny wobec każdego człowieka.

 

Prezentacja – pokaz multimedialny

Jakie sytuacje życiowe przedstawia ta prezentacja?

W jaki sposób okazalibyście miłość i miłosierdzie ludziom będącym
w potrzebie? (dzieci wypisują odpowiedź na wyciętych sercach i przyczepiają na tablicy).

 

 

TO MÓWI PAN

 

Pan Bóg również widzi takich ludzi, którzy potrzebują pomocy i nie zostawia ich samych. Dowodem tego będzie historia  proroka Jonasza, z którą się teraz zapoznamy.

 

1. Przedstawienie postaci proroka Jonasza.

 

1) Przypomnienie kto to jest prorok?

2) Omówienie postaci Jonasza.

 

2. Czytanie fragmentu księgi proroka Jonasza [Jon 3,10;4,6-11] z podziałem na    
     role.

 

3. Praca w grupach z podręcznikiem str. 52

 

Pytania:

     1) Dokąd Bóg wysłał Jonasza i w jakim celu?

     2) Co uczynił Bóg, gdy ujrzał skruchę mieszkańców Niniwy?

     3) Dokąd udał się Jonasz po nawróceniu Niniwitów i jaka przykrość go spotkała?
     4) Jakie pouczenie dał Bóg Jonaszowi?

 

4. Analiza pracy w grupach.

 

5. Śpiew piosenki ; Bóg tak umiłował świat....

 

    W kim Bóg objawił najpełniej Swoje miłosierdzie?

 

Słowa tej piosenki odnajdujemy w Piśmie Świętym w Ewangelii św. Jana [Jot 3,16]

 

6. Uroczyste czytanie Pisma Świętego J 3,16.

 

7. Pokaz Obrazu przedstawiającego s. Faustynę Kowalską i Jezusa Miłosiernego .

   

Omówienie prezentowanych obrazów.

Pan Jezus chcąc przekazać wielką prawdę o Swoim miłosierdziu objawił się
s. Faustynie Kowalskiej, której polecił namalowanie obrazu z Jego wizerunkiem ze słowami: „Jezu ufam Tobie”. Otrzymała ona również polecenie aby odmawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia szczególnie ofiarując ją za grzeszników, którzy zwątpili w Boże Miłosierdzie.

 

 

ZAPIS DO ZESZYTU

 

Temat. Bóg miłosierny .

 

Bóg objawił ludziom, że jest miłosierny dla każdego człowieka.

Dzieci przepisują odpowiedzi na pytanie „Jak okazujemy miłosierdzie”? z wcześniej przyczepionych do tablicy serc.

 

Praca domowa

 

Weź udział w Nabożeństwie różańcowym odbywającym się w Kościele o godz. 17.00 i pomódl się za ludzi  potrzebujących pomocy lub odmów różaniec w domu.

 

PODSUMOWANIE

 

Zastanów się co byś napisał w SMSie do kolegi lub koleżanki: co dziś ważnego dowiedziałeś się na katechezie?

 

 

 

Opracowała: mgr Morek Renata

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: Katecheza, katecheza multimedialna, multimedia, prezentacja, szkoła podstawowa,