Uzdrawiająca miłość

- Dokument dodano 2007-11-19, oglądany 13459 razy -

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy V szkoły podstawowej

 
 

Konspekt katechezy kl. V

 

TEMAT:  Uzdrawiająca miłość

 

Cele katechezy:

 

- Ukazanie dzieciom Chrystusa ,który:

leczy duszę i ciało człowieka

przebacza nam grzechy i jedna z Bogiem i Kościołem

umacnia chrześcijanina w chorobie ,starości i śmierci.

- Uczeń wie, jakie znaczenie mają słowa : uzdrawiająca Miłość

- Uczeń rozumie potrzebę korzystania z sakramentu pokuty i pojednania oraz      

   sakramentu namaszczenia chorych.

- Uczeń potrafi wymienić , na podstawie fragmentów z Ewangelii ,kilka

   cudów Jezusa.

     

Pomoce dydaktyczne:

Pismo Święte

Komputer

Projektor

Magnetofon

Kartki z tekstami do pracy w grupach

Metody:

Opowiadanie

Praca z tekstem biblijnym

Pogadanka z pokazem

 

Formy pracy:

Zbiorowa

Indywidualna

-    Grupowa

 

Modlitwa   

Pan Jezus posyła nam wielu dobrych i mądrych ludzi , poprośmy abyśmy umieli korzystać z przykładu ich życia.

Pozdrowienie Anielskie

Sprawdzenie listy obecności

Sprawdzenie pracy domowej

Przypomnienie wiadomości z ostatniej katechezy.

Obecnie trwa miesiąc październik , pamiętajmy o codziennej modlitwie różańcowej ,szczególnie o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II, oraz w intencji naszych zmarłych.

 

Na ostatniej katechezie dowiedzieliście się ,że Jezus jest posłany przez Ojca i głosi w Jego imieniu prawdę o Bożym Królestwie.

WPROWADZENIE

Wysłuchajmy tekstu opowiadania pt. ”Chciałbym kupić cud”.

Slajd: Apteka

Pytania do tekstu:

O co poprosił aptekarkę chłopiec?

Co to jest cud?

Kto może czynić cuda?

Kto zainteresował się historią chłopca?

Kim był ten człowiek?

W jaki sposób pomógł choremu dziecku?

Wokół nas jest wielu ludzi ,którzy bezinteresownie tak jak wspomniany w tym opowiadaniu lekarz służą drugiemu człowiekowi. Np. w domach dziecka, domach pomocy społecznej , szpitalach.

Jezus w szczególny sposób miłował ludzi chorych. Dziś również pomaga ludziom chorym przez ręce lekarzy.

W sakramencie pokuty i pojednania, uzdrawia „chore” dusze.

Slajd: zdjęcie chorego Jana Pawła II

ROZWINIĘCIE

Slajd: Palestyna

Kiedy Pan Jezus żył w Palestynie w czasie publicznej działalności wiele uwagi poświęcał ludziom chorym i cierpiącym.

Slajd- Łk 4,40

 

Na kartach Ewangelii czytamy:

„O zachodzie słońca wszyscy ,którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich.”(Łk 4,40)

Praca w grupach :

Grupa I- uzdrowienie niewidomych ( Mt 20,29-34)

-W jaki sposób ludzie prosili Pana Jezusa o uzdrowienie?

-Dlaczego Jezus przywrócił im wzrok?

-Co zrobili niewidomi ,gdy byli już uzdrowieni?

Grupa II – uzdrowienie paralityka ( Łk 5,17-20,24-25)

-W jaki sposób ludzie prosili Pana Jezusa o uzdrowienie paralityka?

-Co jeszcze zrobił Pan Jezus dla sparaliżowanego?

Grupa III- uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok ( Mk 5,25-34)

-W jaki sposób prosiła kobieta o uzdrowienie?

-Dlaczego Pan Jezus ją uzdrowił?

Grupa IV-uzdrowienie dziesięciu trędowatych- ( Łk17,11-19)

-W jaki sposób trędowaci prosili Jezusa o uzdrowienie?

-Jak zachowali się , gdy ich uzdrowił?

Slajd: zdjęcie Palestyny

W przeczytanych przez was tekstach biblijnych zauważamy jak wielką miłością obdarza nas Jezus Chrystus i że dzięki prawdziwej wierze możemy uzyskać uzdrowienie ciała. Pan Jezus poucza nas w tych wydarzeniach , że o wiele większym nieszczęściem jest choroba duszy spowodowana przez grzech.

Slajd: Grzech-chorobą duszy

Kto grzeszy zrywa przyjaźń z Bogiem. Chodząc po ziemi Pan Jezus ukazywał swoją miłość do ludzi przez to ,że uzdrawiał chorych ,odpuszczał grzechy. To samo czyni i dzisiaj gdy w sakramencie pokuty uwalnia nas z grzechu , a w sakramencie namaszczenia umacnia chorego.

Zapis tematu do zeszytu

Notatka :

Pan Jezus żyjąc na ziemi przychodził z pomocą ludziom dotkniętym różnymi chorobami. Przywracając chorym zdrowie , uwalniał ich równocześnie od największego nieszczęścia jakim jest grzech.

Slajdy- Konfesjonał, Osoba pokutująca

Jezus przebaczając grzechy jedna ludzi z Bogiem. Chodząc po Ziemi Świętej nauczał, że nie przyszedł leczyć zdrowych ,ale tych, co mają się źle.

Jezus nie tylko uzdrawia z choroby fizycznej, ale też często uzdrawianemu odpuszcza grzechy, jak to było z paralitykiem.

Uzdrawiając posługuje się też znakami, jak dotknięcie śliną i nałożenie rąk, nałożenie błota i obmycie oczu. Chorzy starają się też dotknąć Chrystusa, jak kobieta chora na krwotok (Mk 5,25-34), bo wierzą, że otrzymają zdrowie. Pan Jezus nie uleczył wszystkich chorych, ale Jego znaki wskazywały na nadejście Królestwa Bożego, w którym będziemy mogli być uzdrowieni z największej choroby - z grzechu. Zbawiciel posyła swoich uczniów, aby głosili Ewangelię, wyrzucali złe duchy, namaszczali olejem chorych i ich uzdrawiali (Mk 6,12-13).

Chrystus pozostawił nam sakrament pokuty i pojednania ,gdzie możemy oczyścić się z grzechów ,spotkać przebaczającą i uzdrawiającą miłość .

 

Slajdy- namaszczenie chorych

 

Sakrament namaszczenia chorych ustanowił Pan Jezus dla ludzi ciężko

chorych, a zwłaszcza tych , którzy są w niebezpieczeństwie śmierci.

Sakrament namaszczenia chorych jest więc jednym z siedmiu znaków sakramentalnych Nowego Testamentu ustanowionych przez Chrystusa. Wspomina o nim św. Marek, pisząc o działalności Apostołów, którzy między innymi

Slajd -„wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali” (Mk 6, 13).

 

 Poleca go natomiast wiernym i ogłasza Apostoł Jakub pisząc:

Slajd- „ Choruje ktoś wśród was? Niech wezwie kapłanów Kościoła i niech modlą się nad nim namaszczając go olejem w imię Pańskie. Modlitwa płynąca z wiary wybawi chorego i ulży mu Pan. A jeśliby był w grzechach, będą mu odpuszczone”(Jk5,14-15).

Sakrament namaszczenia chorych udziela choremu łaski Ducha Świętego , napełnia go Bożą ufnością i udziela siły do przezwyciężenia lęku przed  śmiercią , przynosi ulgę w cierpieniach czasem przywraca zdrowie.

 

ZAKOŃCZENIE

Jezus czynił dobro ,ponieważ kochał ludzi .My także starajmy się dostrzegać wokół nas osoby cierpiące i w miarę możliwości im pomagać.

Slajd: dzieci z Afryki

Pomoc innym jest naśladowaniem Pana Jezusa ,powinniśmy o tym pamiętać w zbliżającym się tygodniu misyjnym. Czy możemy odmówić sobie np. słodyczy ofiarowując grosz na pomoc głodnym dzieciom w krajach misyjnych.

 

Praca domowa

Ułóż modlitwę za chorych i cierpiących .

Modlitwa na zakończenie

Módlmy się w intencji wszystkich chorych , aby zrozumieli wartość cierpienia ofiarowanego Bogu.

 

Modlitwa :Królowo Różańca Świętego –módl się za nami!

 

Opracowała: mgr Marzena Berbeć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 

Autorzy dokumentu: mgr Marzena Berbeć,

Słowa kluczowe: Katecheza, katecheza multimedialna, Nawrócenie, prezentacja, sakrament, szkoła podstawowa,