Jezus obecny wśród nas

- Dokument dodano 2007-11-19, oglądany 14944 razy -

katecheza z prezenatacją multimedialna dla klasy V szkoły podstawowej

 
 
  Jezus obecny wśród nas cz. IV - plik do pobrania  
 

 

 

Konspekt lekcji religii w klasie V Szkoły Podstawowej

 

Temat : Jezus obecny wśród nas

 

 

Cele

Uczeń:

- wie co Jezus mówi o sobie w Ewangelii i jest świadom Jego obecności w dzisiejszym świecie ;

- rozumie potrzebę uczestniczenia w sakramentach;

- wzorem świętych potrafi upodabniać swoje życie do życia Jezusa, być wdzięcznym za dar sakramentów.

 

Pomoce:

Pismo święte, cytaty z pamiętnika siostry Faustyny, teksty z nauczania Jana Pawła II i teksty z Pisma świętego dla każdej grupy, paski papieru, flamastry, slajdy przedstawiające obrazy: świętej Faustyny Kowalskiej, błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty, Pana Jezusa z napisem „Jezu ufam Tobie!”, Jana Pawła II oraz  prezentacja multimedialna.

 

Metody

Analiza tekstu, rozmowa kierowana, elementy wykładu.

 

 

Modlitwa na rozpoczęcie katechezy

Wprowadzenie: Pan Jezus powiedział: „ Gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni w imię Moje tam Ja jestem pośród nich”. Skoro zgromadziliśmy się tutaj w imię Jezusa wyraźmy Mu naszą wdzięczność za to, że jest z nami. Uwielbiajmy Go słowami piosenki pt. „Jezus jest tu”.

Jezus Jest tu, Jezus jest tu.

O wznieśmy ręce wielbiąc Jego Imię.

Jezus jest tu.

Pan jest wśród nas…

Bóg kocha nas…

Czynności wstępne

Sprawdzenie listy obecności

Krótkie nawiązanie do treści poprzedniej katechezy, sprawdzenie pracy domowej.

 

Sytuacja egzystencjalna.

Uczniowie odpowiadają na pytania: Co chciałbyś po sobie zostawić? Jaki ślad?  

Katecheta nawiązuje do życia świętych podając przykład św. Faustyny, (pokazuje na slajdzie obraz przedstawiający  świętą oraz obraz Pana Jezusa Miłosiernego).

Wyznaczony uczeń czyta fragment z Dzienniczka siostry Faustyny.

Omówienie fragmentu

- Co Jezus mówi o sobie do s. Faustyny?

- Kim dla s. Faustyny był Jezus Chrystus?

- Skąd s. Faustyna czerpała siły do tego by naśladować Jezusa?

Katecheta podaje przykład błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty, krótko przedstawia jak Matka Teresa naśladowała Chrystusa i przedstawia na slajdzie zdjęcie Matki Teresy. Cytuje słowa błogosławionej: „Moim sekretem jest Jezus. Jego wielka miłość do człowieka”.

W podsumowaniu mówi, że święci nie zabiegali o sławę, ale chcieli by przez nich świat poznał Chrystusa.

Katecheta  cytuje słowa, które Pan Jezus powiedział do Apostołów „…A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. ( Mt 28, 20 ) i pokazuje cytat na slajdzie. Wyjaśnia uczniom znaczenie tych słów mówiąc, że Jezus jest obecny w swoim Kościele. Po tym nawiązuje do Osoby Ojca świętego Jana Pawła II (pokazuje slajd z Janem Pawłem II).

 

Uczniowie zapisują temat katechezy.

 

Treść Orędzia Bożego.

 

Teraz dowiemy się dlaczego warto naśladować Jezusa i świadczyć o Jego obecności  w Kościele, tak jak to robili święci. Z Pisma Świętego dowiemy się co ofiaruje nam Pan Jezus.

Wybrany uczeń uroczyście czyta fragment ewangelii z Pisma Świętego.

 

Rzekł do nich Jezus:” Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu”. Rzekli więc do Niego: „ Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!”. Odpowiedział im Jezus: „ Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko co mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. Jest wolą tego , który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. ( J 6, 32 – 40)

 

- Jak Pan Jezus nazywa siebie?

- Co otrzymają ci, którzy będą spożywać chleb życia?

- Jak postąpi Pan Jezus z tymi, którzy Go nie odrzucą?

- Czyją wolę pełnił Pan Jezus?

- Co jest wolą tego, który posłał Pana Jezusa?

 

Praca w grupach.

Katecheta dzieli klasę na VI grup. Uczniowie otrzymują teksty z Pisma Świętego, duże arkusze białego papieru pocięte na paski, flamastry. Na otrzymanych od katechety arkuszach papieru uczniowie wypisują co Pan Jezus mówi o sobie. Po skończonej pracy przedstawiciele grup przyczepiają paski z odpowiedziami na tablicy.

 

Grupa I

Duch Pański spoczywa na Mnie ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. ( Łk 4, 18 – 19)

- Pana Jezusa posłał do ludzi Pan Bóg.

Grupa II

Jak Mnie umiłował Ojciec, Tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem żeby radość moja w was była, i aby radość wasza była pełna.( J 15, 9 – 11)

- Pan Jezus umiłował ludzi tak jak Bóg Ojciec Jego.

Grupa III

Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; < najemnik ucieka>, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. ( J 10, 11-15)

- Pan Jezus oddaje życie za ludzi.

Grupa IV

A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: ,,Bierzcie, to jest Ciało moje..> Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: ,, To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. (Mk 14, 22 – 24)

- Pan Jezus daje ludziom swoje Ciało i Krew.

Grupa V

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie Moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. ( Mt 11 28 – 30) 

-Pan Jezus wzywa ludzi by do Niego przychodzili, a on ich pokrzepi.

Grupa VI

„…Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój         i niech mnie naśladuje!” ( Mk 7, 34 )

- Pan Jezus wzywa do naśladowanie Go.

Nauczyciel stawia pytanie podsumowujące pracę uczniów:

O czym zapewnia nas Chrystus na kartach Ewangelii?

Uczniowie powinni dojść do wniosku, że Jezusa posłał Bóg, że jest On obecny wśród nas, pokrzepia nas, oddał swoje życie bo nas umiłował, wzywa byśmy Go naśladowali.

 Katecheta wyświetla na slajdzie treść notatki. Uczniowie przepisują zdania do zeszytów.

Pana Jezusa posłał Bóg Ojciec i jest On obecny wśród nas, pokrzepia nas, oddał swoje życie bo nas umiłował, wzywa byśmy Go naśladowali.

 

Aktualizacja odkrytej prawdy

Katecheta zadaje pytanie : Kiedy Jezus jest pośród nas obecny?

W rozmowie padają odpowiedzi, że Pan Jezus jest obecny w naszym codziennym życiu:         w rodzinie, w cierpieniu, na katechezie….

Praca indywidualna w oparciu o podręcznik. Uczniowie czytają tekst z podręcznika                   ( punkt III). Katecheta zadaje pytania:

W jaki sposób Pan Jezus jest pośród nas obecny? Dokąd nas zaprasza? Gdzie możemy Go spotkać?

Uczniowie dzielą się swoimi odpowiedziami.

- w sakramentach, a szczególnie w sakramencie pokuty i Eucharystii.

Podsumowanie

 W rozmowie z uczniami katecheta stwierdza że pan Jezus jest obecny w swoim Kościele w szczególny sposób w sakramentach. Zachęca nas do korzystania z sakramentów a zwłaszcza z Eucharystii gdyż spotka nas nagroda jaką jest życie wieczne w niebie.

Piosenka  Jak rozpoznać mam Chrystusa.

 

Katecheta zachęca uczniów do naśladowania świętych. Nawiązuje do VII Dnia Papieskiego     i mówi o pięknym przykładzie Jana Pawła II, który całym swoim życiem zaświadczał

o obecności Jezusa. Jako współczesny Chrystus naszych czasów daje nam wskazówki jak mamy żyć.

 

Prezentacja multimedialna.

 

Zadanie domowe

Napisz jakim jesteś Apostołem.

 

 

Modlitwa

Katecheta nawiązuje do miesiąca różańcowego i przypomina o modlitwie różańcowej. Słowami Pozdrowienia Anielskiego modli się z uczniami za Papieża Jana Pawła II.

 

 

Opracowała: mgr Mariola Cichecka – Bryda

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Mętowie

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: mgr Mariola Cichecka – Bryda,

Słowa kluczowe: Katecheza, katecheza multimedialna, multimedia, prezentacja, szkoła podstawowa,