Matka Kościoła

- Dokument dodano 2007-11-20, oglądany 10254 razy -

katechez z prezentacją multimedialną dla klasy VI szkoły podstawowej

 
 

 

 

 

Konspekt katechezy przeprowadzonej w klasie VI w Szkole Podstawowej

 

Temat: Matka Kościoła.

 

Cele

Uczeń:

-wie, że Maryja stała się Matką młodego Kościoła i jest wzorem dla każdego chrześcijanina;

-rozumie rolę Maryi w Bożej ekonomi zbawienia;

-potrafi być wiernym wobec Maryi i w osobistej modlitwie polecić się Jej matczynej opiece.

 

Pomoce dydaktyczne:

Pismo Święte, KKK, komputer, projektor, slajdy multimedialne, figurka Matki Bożej, magnetofon, teksty kserograficzne.

 

Metody:

Opowiadanie, pogadanka, pokaz multimedialny, praca z podręcznikiem, analiza tekstu.

 

Formy:

zbiorowa, indywidualna.

Przebieg katechezy

Wprowadzenie

1. Pozdrowienie chrześcijańskie.

2. Wprowadzenie do modlitwy i modlitwa.

Drodzy uczniowie. Obecnie przeżywamy miesiąc październik, czas poświęcony szczególnej czci Matki Bożej. Prośmy teraz, by za Jej wstawiennictwem, dobrze poznać i zrozumieć prawdy Boże, które mamy poznać na dzisiejszej katechezie.

 

Zdrowaś Maryjo...

 

3. Sprawdzenie pracy domowej.

-o czym mówiliśmy na ostatniej katechezie?

-odczytanie pracy domowej.

 

 

Wprowadzenie do tematu

Katecheta wprowadza uczniów w temat zajęć poprzez pokaz kilku slajdów o roli matki w życiu dziecka. Slajdy: Matka z dzieckiem. Następnie zapoznaje uczniów ze słuchowiskiem pt. „Dać ci życie” Claudio Casoli, i zadaje pytania:

-co chciał ukazać autor zdjęć które obejrzeliście?

-jaką rolę pełni matka dla swego dziecka?

-co możemy powiedzieć o bohaterach słuchowiska?

 

Podsumowanie

Matka odgrywa wielką rolę w naszym życiu. To u niej szukamy pomocy i wsparcia. Do niej zwierzamy się ze swoich kłopotów i zmartwień. Ona najlepiej nas zrozumie i uczyni wszystko by nam pomóc.

 

Zapowiedź tematu

Jest jeszcze jedna Matka, która z macierzyńską miłością i troską czuwa nad całym ludem Bożym. Wyprasza mu potrzebne łaski. Jest nią Maryja Matka Kościoła. Slajd: Matka Boża.

 

Zapoznanie z treścią tematu

Maryja spełnia wobec ludzi wszystko, co zwykle czyni matka wobec swych dzieci: kocha, czuwa, ochrania, pośredniczy. Ona we wszystkim upodabnia się do swojego Syna, również w miłości do nas. Objawił nam to Bóg w słowach Ewangelii wg św. Jana.

 

Czytanie z podziałem na rolę Słowa Bożego (J 19,25-27). Slajd: Maryja pod krzyżem. Uczniowie otwierają podręczniki na stronie 39. Dwóch wybranych uczniów czyta Słowo Boże z Pisma Świętego. Następnie odpowiadają na pytania:

 

-Podczas jakiego wydarzenia Maryja była obecna z Jezusem?

-Jakie słowa wypowiedział Jezus do Maryi?

-Jakie słowa usłyszał Jan od Jezusa?

-Co mogą znaczyć te słowa?

 

Scena pod krzyżem jest określana jako testament z krzyża. W chwili śmierci Jezus oddaje pod opiekę swej Matki Jana, a tym samym wszystkich uczniów, również i nas. Maryja od tej pory jest naszą Matką, a my Jej dziećmi.

 

Aktualizacja odkrytej prawdy

Matka nie tylko daje życie swemu dziecku, ale jest dla niego wzorem. Maryja jest wzorem dla nas. Ona nas uczy doskonałego zjednoczenia z Bogiem.

 

 

 

Praca nad tekstem. Analiza dokumentów Kościoła.

 

Uczniowie otrzymują teksty ksero z fragmentami: Prefacji o N.M.P., KKK 963, 969, Encykliki Jana Pawła II Redemptoris Mater 21-23.

Analizując tekst odpowiadają na pytanie: Jaką rolę pełni Najświętsza Maryja Panna w Kościele? Slajd „tekstu luk” Matka Kościoła.

 

Matka Kościoła

-urodziła Jezusa, Założyciela......................(Kościoła)

-współpracowała z Chrystusem w dziele....................(zbawienia)

-jest wzorem....................(wiary)

-wspiera Kościół w drodze do.................(nieba)

-jest współpośredniczką..................(łask)

-wyprasza nam łaski..................(u Boga)

 

Maryja jest Matką Kościoła od Jego początku. Tytuł ten nadał Jej uroczyście Ojciec Święty Paweł VI 21 XI 1964 roku. Pierwszy dzień po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego to święto Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła. Slajd: Sobór Watykański II, Paweł VI.

 

Zapis tematu i notatki do zeszytu.

 

Jak dziś Kościół oddaje cześć Maryi?

 

-wspominając Ją, w uroczystościach Jej poświeconych. Slajd: Uroczystości Maryjne.

-uczestnicząc w nabożeństwach. Slajd: Modlitwa różańcowa.

-odwiedzając sanktuaria Jej poświęcone. Slajd: Jasna Góra, Licheń.

 

Rachunek sumienia

-Kim jest dla mnie Matka Boża?

-Kiedy się do Niej zwracam?

-Jakie sprawy Jej powierzam?

-Jak wypełniam wolę Boga? Slajd: Rachunek sumienia

 

Zadanie pracy domowej

Weź udział w nabożeństwie różańcowym w tym tygodniu.

Podsumowanie:

Maryja jest Matką Kościoła i naszą. Z ufnością w sercu powierzajmy Jej zawsze nasze sprawy. Slajd: Modlitwa.

 

Modlitwa na zakończenie

Uczniowie śpiewają pieśń Matko ja wielbię Cię.

 

Opracowała: mgr Małgorzata Woźnica

Szkoła Podstawowa w Zakrzewie

 

 
 

Autorzy dokumentu: mgr Małgorzata Woźnica,

Słowa kluczowe: Katecheza, katecheza multimedialna, multimedia, prezentacja, szkoła podstawowa,