Maryja - Matką Kościoła

- Dokument dodano 2007-11-20, oglądany 12656 razy -

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy VI szkoły podstawowej

 
 

Konspekt katechezy Klasa VI

Temat: Maryja – Matka Kościoła

Cel dydaktyczny:

ukazanie roli Maryi w Bożej ekonomii zbawienia.

 

Wyjaśnienie, kiedy Maryja stała się Matką Kościoła

ukazanie roli Maryi jako Matki Kościoła

przedstawienie biblijnych przykładów ukazujących w czym możemy naśladować Maryję jako dzieci tego samego Boga.

 

Cele operacyjne:

Uczeń:

wie, że Maryja jest Matką Kościoła,

rozumie rolę Maryi jako matki Kościoła,

potrafi w modlitwie polecić sprawy Kościoła i osobiste opiece Matki Bożej.

 

Pomoce:

Pismo Święte, komputer, prezentacja multimedialna przedstawiająca obraz Sądu Ostatecznego w Kaplicy Sykstyńskiej, obrazy ilustrujące wybrane sceny biblijne, zdjęcie groty z Pola Zjawienia oraz obraz Matki Bożej Księżomierskiej, świeca, kartki papieru, flamastry, puzzle, rekwizyty do odegrania scenek biblijnych.

 

Metody:

analiza tekstu, rozmowa kierowana, pokaz, scenka dramowa, pokaz multimedialny.

 

Formy pracy:

 indywidualna, grupowa, zbiorowa.

 

PRZEBIEG KATECHEZY

I. Czynności organizacyjne:

 

Powitanie gości – pozdrowienie chrześcijańskie: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus;

Modlitwa – mamy miesiąc październik poświęcony N.M.P. – zmówimy więc „Zdrowaś Maryjo”;

Sprawdzenie listy obecności;

Sprawdzenie pracy domowej.

 

II. Wprowadzenie w nowy temat – sytuacja egzystencjalna:

 

K.: Do kogo najczęściej się zwracacie, kiedy macie jakieś kłopoty, problemy, trudności?

Każdy człowiek, nawet dorosły, często zwraca się do swojej matki i u niej szuka pomocy, rady. Zwierza się jej ze swoich kłopotów i zmartwień. Mówi o swoich sukcesach, porażkach, niepowodzeniach. Dzieli się z nią swoimi radościami. Wie, że mama rozumie go zawsze lepiej niż inni ludzie i wszystko uczyni, aby pomóc swojemu dziecku. Bardzo źle się dzieje w rodzinie,
w której zabrakło kochanej matki. Ale my żyjemy nie tylko w rodzinie ludzkiej.

Do kogo jeszcze możemy się zwracać po pomoc?

Od chrztu świętego stanowimy rodzinę dzieci Bożych. Chrystus tworzy tę rodzinę ze wszystkich ludzi, których zjednoczył ze sobą. O tym, kogo i dlaczego w takiej rodzinie nazywamy Matką porozmawiamy na dzisiejszej katechezie.

 

Wyświetlenie obrazu Sąd Ostateczny.

 Odczytanie opowiadania o malowaniu fresku Sąd Ostateczny przez Michała Anioła z podręcznika z podziałem na role .

Po przeczytaniu uczniowie odpowiadają na pytania:

 

Co dziwnego działo się z sylwetką Chrystusa, kiedy Michał Anioł malował scenę Sądu Ostatecznego?

Co próbował czynić, aby temu zaradzić?

Jak zostały rozwiązane problemy, aby malarz mógł ukończyć swoje dzieło?

Co Chrystus chciał przekazać światu, kierując pracą Michała Anioła? (na to pytanie odnajdują stosowny fragment tekstu z podręcznika i odczytują)

 

Podział klasy na trzy grupy, wybranie lidera grupy. Rozdanie zdania: Maryja - Matka Kościoła
 w formie puzzli poszczególnym grupom.

 

Gr. I: Maryja

Gr. II: Matka

Gr. III: Kościoła

 

Uczniowie mają za zadanie wypisać skojarzenia związane z otrzymanym wyrazem. (czas: 3 min.) Po wykonaniu zadania liderzy grup czytają skojarzenia i przyklejają je na tablicy. Krótka dyskusja dotycząca zapisanych skojarzeń.

 

Temat lekcji

Przyklejone wyrazy - puzzle są tematem lekcji: Maryja – Matka Kościoła.

 

K.: Maryja jest Matką Chrystusa – Głowy Kościoła. Jest także naszą Matką. Kiedy Pan Jezus dał swoją Matkę wszystkim ludziom? Przeczytamy fragment Pisma Świętego.

 

Uroczyste czytanie Pisma Świętego.

Uczniowie podchodzą do stolika. Zapalenie świec, wybrany uczeń czyta fragment z Pisma Świętego (J. 19,25-27). W tle na ścianie wyświetlony obraz przedstawiający tę scenę biblijną.

Po przeczytaniu uczniowie wracają na miejsca. Krótkie wypowiedzi dzieci na temat odczytanego fragmentu: Kiedy Chrystus ogłosił Maryję Matką?

 

III. Postawienie problemu:

Jak należy rozumieć, że Maryja jest Matką Kościoła? Jakie ma to dla nas znaczenie?

 

W tych samych grupach, uczniowie pracują nad tekstem zamieszczonym w podręczniku
(s.38 – 39). Zadaniem uczniów jest udzielenie odpowiedzi na pytania (losują pytania, czas 5 min.).

Gr.I: Kto i kiedy ogłosił, że Maryja jest Matką Kościoła? Co to oznacza?

Gr.II: Jakie jest znaczenie Maryi w Bożej ekonomii zbawienia?

Gr.III: Kiedy Maryja została matką młodego Kościoła? Jak Maryja realizuje swoje macierzyństwo – znajdź i odczytaj stosowny fragment z podręcznika.

 

Liderzy grup odczytują odpowiedzi, po wspólnym uzgodnieniu zapisują je na tablicy, a uczniowie jako notatkę do zeszytu.

 

K.: Święto Maryi Matki Kościoła obchodzimy w pierwszym dniu po uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Maryja jest Matką Kościoła, a ty do tego Kościoła należysz. Jest także twoją Matką, która troszczy się o ciebie, a szczególnie o to, byś nie zszedł z drogi, która prowadzi do Boga, byś tą drogą podążał szczęśliwie, bezpiecznie.

 

IV. Aktualizacja odkrytej prawdy

 

Praca w tych samych grupach metodą scenki dramowej (5 minut na przygotowanie i odegranie scenki):

Zespoły otrzymują po jednym tekście biblijnym, po przeczytaniu tekstu mają za zadanie krótkie przedstawienie scenki, pozostali uczniowie odgadują jaka to scenka biblijna i próbują odpowiedzieć, czego w tej scence uczy Maryja współczesnego człowieka. Na ścianie ukazują się obrazy ilustrujące teksty biblijne.

 

Gr. I: (Łk 1,26-38) Zwiastowanie

Maryja uczy poważnego traktowania Słowa Bożego oraz wiary i posłuszeństwa Bogu.

 

Gr. II: (J 2,1-12) Wesele w Kanie Galilejskiej

 Maryja uczy wrażliwości na potrzeby innych.

 

Gr. III: (Łk 1, 39-45) Nawiedzenie świętej Elżbiety

Maryja uczy, że należy pomagać każdemu człowiekowi znajdującemu się w potrzebie.

 

K.: Powinniśmy naśladować Maryję w różnych sytuacjach naszego życia, gdyż jesteśmy dziećmi jednego Boga.

 

V. Modlitwa:

  Pomodlimy się pieśnią „Matko, która nas znasz”. Jest też ona tytułem naszego Międzydiecezjalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej, gdyż jak powiedział św. Augustyn, kto śpiewa dwa razy się modli. Na ekranie obrazy przedstawiające grotę na Polu Zjawienia oraz obraz Matki Bożej Księżomierskiej.

Uczniowie śpiewają posługując się tekstem z podręcznika.

 

VI. Ocena uczniów.

 

VII. Praca domowa

Dla wszystkich:

Każdy z was postara się jak najczęściej uczestniczyć w nabożeństwie październikowym.

Wypełnij tekst luk:

          W polskim kalendarzu są dwa miesiące szczególnie poświęcone Matce Bożej. Są to maj
i październik. Matka Jezusa jest także naszą Matką. Dla nas powinna być wzorem posłuszeństwa względem Boga. Biorąc z Niej przykład, najdoskonalej oddajemy Jej swoją cześć.

 

Dla chętnych:

Napisz, jakie znasz sanktuaria Maryjne w naszej diecezji.

 

Opracowała: mgr Teresa Wołoszyn

ZS Księżomierz

 
 

Autorzy dokumentu: mgr Teresa Wołoszyn,

Słowa kluczowe: Katecheza, katecheza multimedialna, multimedia, prezentacja, szkoła podstawowa,