Zabytki sakralne powiśla - scenariusz zajęć dla szkół gimnazjalnych

- Dokument dodano 2015-01-05, oglądany 2303 razy -

 
 

Scenariusz lekcji religii dla klas gimnazjalnych

 

Temat: Szlakiem Zabytków Sakralnych Powiśla

 

I. Założenia edukacyjne

1.    Cel ogólny

Aktywizacja uczniów do poznania architektury sakralnej Lubelszczyzny na Powiślu.

Uwrażliwienie na ciekawe i malowniczo ukształtowane tereny i krajobrazy ze szczególnym wskazaniem na zabytkowe Kościoły Powiśla.

2.    Cele szczegółowe

Uczeń (wiedza)

ñ stara się zdefiniować pojęcie „sztuka sakralna”

ñ po zrealizowanej lekcji charakteryzuje miejsca kultu sakralnego Powiśla

ñ umie ukazać rolę sztuki sakralnej w rozwoju duchowym człowieka

Uczeń (umiejętności)

ñ potrafi wymienić różnice między sztuką chrześcijańską, religijną i liturgiczną

ñ mając wiedzę osobistą wymienia przykłady i miejsca sztuki sakralnej

ñ aktywizuje innych do poznania miejsc turystycznych z architekturą sakralną Powiśla

3.    Formy pracy: grupowa, indywidualna

Metody: rozmowa kierowana, sondaż, wykład, prezentacja wybranego obiektu zabytkowego ze strony Zabytki Sakralne Powiśla /www.zabytki-powisla.pl/

 

 

II. Przebieg katechezy

1.    Czynności wstępne

2.    Modlitwa

3.    Nawiązanie do poprzedniej katechezy

4.    Sytuacja egzystencjalna

   W czasie rozmowy uczący kładzie szczególny nacisk by uwrażliwić ucznia, że każda sztuka to dzieło twórcze i inspirujące. Sztuka sakralna to dzieło, które nas ubogaca swoim wymiarem piękna, powoduje emocjonalne przeżycie, wzbudza kontemplację i zbliża do Stwórcy.

   Następnie katecheta określa co jest istotą sztuki chrześcijańskiej i obrazuje przykładami uwzględniając wymiar liturgiczny i sakralny.

Postawienie problemu

ñ Jakie obiekty architektury sakralnej (kościoły) poznaliście na Powiślu?

ñ W jakim celu chrześcijanin powinien poznać dzieła sztuki sakralnej?

ñ Co wnoszą i jaką rolę odgrywają owe dzieła sztuki w dziejach naszego narodu?

Praca w zespołach

ñ uczniowie są podzieleni na grupy (np. po 6 osób)

ñ otrzymują określone zadanie by wejść na stronę /www.zabytki-powisla.pl/ i przygotowują materiał w notesach na polecony temat a następnie charakteryzują wybrany obiekt sakralny

5.    Interpretacja (Wiara i życie Kościoła)

ñ Katecheta przypomina słowa papieża Jana Pawła II „Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość”. Cytuje także słowa papieża Benedykta XVI „Nie można w pełni zrozumieć arcydzieł sztuki europejskiej minionych wieków, jeśli nie weźmie się pod uwagę ducha wiary, który ją inspirował” /z przemówień papieży do Świata twórców sztuki/.

ñ Prowadzący podsumowując zrealizowaną lekcję stara się uświadomić młodzieży, że sztuka chrześcijańska – sakralna jest niewątpliwie dla ewangelizacji człowieka sprawdzonym i skutecznym narzędziem. Piękno i sztuka sakralna są wartością religijną.

6.    Zastosowanie życiowe

Katecheta podczas rozmowy z uczniami zwraca uwagę na potrzebę oddziaływania sztuki sakralnej w ubogacaniu osobowości oraz edukacji młodego człowieka.

Następnie zachęca do zwiedzania zabytków kultu religijnego nie tylko w wymiarze regionalnym lecz także w całej ojczyźnie podczas wycieczek turystyczno – krajoznawczych.

7.    Podsumowanie treści

8.    Notatka

9.    Praca domowa

Do wyboru:

a) Wykonaj plakat reklamujący „Zabytki Sakralne Powiśla”

b) Pomyśl i zredaguj krzyżówkę panoramiczną promującą „Zabytki Sakralne Powiśla”

10.                Modlitwa

/Według doboru do tematu lekcji/

 

 

Opracował Ks. Z. Kuczko

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -