Miłość bliźniego miłością Boga

- Dokument dodano 2007-11-26, oglądany 15948 razy -

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy IV szkoły podstawowej

 
 

KATECHEZA kl. IV

 

TEMAT: Miłość bliźniego miłością Boga.

1. CELE:

Uczeń:

- wie, że uczynki miłosierne są znakiem miłości do bliźnich

- rozumie, że nie można mówić o miłości do Boga bez miłości do bliźniego

- potrafi spełnić konkretne uczynki na rzecz innych

 

2. POMOCE DYDAKTYCZNE:

- Pismo święte

- katechizm

- komputer

- projektor

- kredki

- kartki papieru

- gitara

 

3. METODY:

- praca z tekstem biblijnym

- pogadanka

- prezentacja multimedialna

- niedokończone zdania

- analiza tekstu

- praca w grupach

 

4. FORMY PRACY:

- zbiorowa

- indywidualna

 

5. KATECHEZA

 

Wstęp

 

/ slajd 1 /

Dzieci wchodząc do klasy, losują kredki ( brązowe, niebieskie, żółte, zielone, czerwone, białe, czarne ).

Modlitwa.

Sprawdzenie obecności.

Powtórzenie materiału z ostatniej katechezy.

 

Wprowadzenie:

 

Nawiązanie do tematu Patronowie z nieba.

Przypomnienie dzieciom, że święty to człowiek, który kocha Pana Jezusa.

Pokaz slajdów z rysunkami dzieci, na których ukazały, jak człowiek wyraża swoją miłość do Boga.

/ slajdy 2, 3, 4 /

Przybliżenie tematu katechezy: Jak jeszcze możemy okazać miłość Panu Bogu?

Analiza opowiadania zawartego w podręczniku i ukazanie dzieciom prawdy, że człowiek często potrzebuje pomocy drugiego człowieka, także my potrzebujemy pomocy innych.

 

To mówi Pan

Szukanie odpowiedzi w Słowie Bożym na pytanie: c o każdy z nas może uczynić  dla drugiego człowieka

Mt 25, 31 – 40. / slajd 5 /

Analiza tekstu biblijnego, ze szczególnym uwzględnieniem słów Jezusa: Mt 25, 40. / slajd 6 /

Dzieci dochodzą do wniosku, że uczynki miłosierne są wyrazem miłości do drugiego człowieka.

Pokaz slajdów przedstawiających uczynki miłosierne, co do ciała – dzieci w odniesieniu do usłyszanego Słowa Bożego określają poszczególne uczynki:

picie - spragnionych napoić / slajd 7 /

ubrania – nagich przyodziać / slajd 8 /

chory  – chorych nawiedzać / slajd 9 /

chleb – głodnych nakarmić / slajd 10 /

chłopiec wędrujący – podróżnych w dom przyjąć / slajd 11 /

kraty – więźniów pocieszać / slajd 12 /

znicz – umarłych pogrzebać / slajd 13 /

Moja odpowiedź

 

Wprowadzenie do pracy w grupach: zwrócenie uwagi na piękno otaczającego świata; wyjaśnienie, dlaczego właśnie kolory miłosierdzia i na jakiej zasadzie zostały one wytypowane.

Praca w grupach – „ Kolory miłosierdzia” – dzieci zostały dobrane w grupy poprzez wcześniejsze losowanie kredek, które symbolizują poszczególne uczynki miłosierne. W grupach dzieci podają 3 przykłady jak one mogą w swoim codziennym życiu realizować uczynki miłosierne, co do ciała i w ten sposób okazać miłość Panu Jezusowi. / praca w grupach odbywa się przy podkładzie muzycznym /

          KOLORY:

brązowy – głodnych nakarmić

niebieski – spragnionych napoić

żółty – nagich przyodziać

zielony – podróżnych w dom przyjąć

czerwony – więźniów pocieszać

biały – chorych nawiedzać

czarny – umarłych grzebać

Podczas pracy uczniów w grupach, przy pomocy projektora wyświetlamy uczynki miłosierne względem ciała, cichy podkład muzyczny. / slajd 14 /

Podsumowanie pracy w grupach - niedokończone zdania:

Każdy uczynek miłosierny, co do ciała miał swój kolor, na ekranie wyświetlamy kredki, których kolory wcześniej zostały ustalone wraz z napisem: Kocham drugiego człowieka, gdy...                     
Uczniowie z poszczególnych grup dokańczają zdanie. / slajdy 15 – 21 /

Ukazanie postaci świętych wypełniających wezwanie Jezusa do spełniania uczynków miłosiernych względem ciała – z pomocą projektora  wyświetlamy obrazy świętych.

Sługa Boży Jan Paweł II / slajd 22 /

Bł. Matka Teresa z Kalkuty / slajd 23 /

Św. Ojciec Pio / slajd 24 /

Bł. Edmund Bojanowski / slajd 25 /

Św. Brat Albert Chmielowski / slajd 26 /

Ukazanie uczniom prawdy, że Eucharystia była źródłem siły dla świętych w dążeniu do Jezusa poprzez realizację uczynków miłosierdzia. / slajd 27 /

Modlitwa

 

Pieśń: Serce pełne dobra miej. / slajd 28 /

Notatka

Katecheza

Temat: Miłość bliźniego miłością Boga.

 

Jezus powiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego, jak siebie samego (por. Łk 10, 27).

Pomagając bliźnim, pomagamy Panu Jezusowi. Na końcu życia będziemy sądzeni z miłości.

 

Praca domowa

     Dokończ zdania: (zdania piszemy w kolorach przyporządkowanych poszczególnym uczynkom miłosierdzia).

 

Kocham drugiego człowieka, gdy...

Kocham drugiego człowieka, gdy...

Kocham drugiego człowieka, gdy...

Kocham drugiego człowieka, gdy...

Kocham drugiego człowieka, gdy...

Kocham drugiego człowieka, gdy...

Kocham drugiego człowieka, gdy...

 

 

Opracowała: s. mgr Joanna Włodarczyk

 
 

Autorzy dokumentu: s. mgr Joanna Włodarczyk,

Słowa kluczowe: Katecheza, katecheza multimedialna, multimedia, prezentacja, szkoła podstawowa,