Adwent czasem oczekiwania, refleksji i zadumy.

- Dokument dodano 2007-11-29, oglądany 46935 razy -

katecheza z prezentacją multimedialną dla kalas VI szkoły podstawowej

 
 

KONSPEKT KATECHEZY  klasa: VI

TEMAT: Adwent – czasem oczekiwania, refleksji i zadumy.

 

Wiodące cele katechetyczne:

 • Wspomaganie uczniów w odkrywaniu Bożego działania na przestrzeni roku liturgicznego.
 • Ukazanie Chrystusa w aspekcie nadziei życia wiecznego.
 • Wdrażanie uczniów do życia w stanie łaski uświęcającej i unikania grzechów ciężkich.

Wiodące treści katechetyczne:

 • Właściwe przeżywanie i świętowanie wydarzeń zbawczych w roku liturgicznym.
 • Życie człowieka, jako pielgrzymowanie do życia z Chrystusem w wieczności.
 • Praktyki religijne wyrazem wiary chrześcijanina.

Osiągnięcia ucznia:

 • w zakresie wiedzy: - zdefiniuje pojęcia: adwent, Roraty, roratka

         - wymienia symbole adwentowe

         - rozumie rolę Adwentu w życiu człowieka

         - rozumie na czym polega chrześcijańskie przygotowanie na

          spotkanie z Jezusem w czasie Bożego Narodzenia i przy końcu

           czasów

 • w zakresie umiejętności: - potrafi opisać w jaki sposób należy przygotować się na

  przyjście Jezusa

- potrafi wyjaśnić na czym polega chrześcijańska czujność

- potrafi wyjaśnić wymowę adwentowych symboli

 • w zakresie postaw i zachowań: - wyraża gotowość aktywnego uczestniczenia w litur-

      gii adwentowej

   - wyraża gotowość przygotowania się do właściwego

      przeżycia świąt Bożego Narodzenia poprzez słucha

      nie słowa Bożego i Komunię Św.

   - wyraża gotowość do przemiany życia poprzez udział

      w rekolekcjach adwentowych, przystąpienie do sa-

      kramentu pokuty i pojednania, modlitwę, postano-

      wienia adwentowe i praktykowanie dobrych uczyn-

      ków

W zakresie informatyki

a) Wiadomości

1. Uczeń wie, do czego służy program Power Point.

2.. Uczeń wie, jak można wykorzystać program Power Point.

b) Umiejętności:

1. Uczeń umie wykorzystać podstawowe funkcje programu Power Point,

2. Uczeń umie wykonać prezentację złożoną z kilku slajdów

3. Uczeń potrafi zmienić tło slajdu (kolor, efekty wypełnienia) oraz czcionkę w polach.

4. Uczeń jest w stanie zapisać prezentację multimedialną

 

 

Metody kształcenia:

 • podające: - pogadanka

     - opowiadanie

 • problemowe: - praca z tekstem biblijnym

          - praca z formularzem

 • eksponujące: - pokaz multimedialny

 

Formy pracy:

 • indywidualna
 • grupowa
 • zbiorowa

 

Środki dydaktyczne:

 • Pismo Święte
 • Komputer
 • Projektor
 • Magnetofon
 • Teksty kserograficzne
 • Karty pracy

 

Uwagi dodatkowe:

 • Pojęcia, postaci: - adwent

    - rekolekcje parafialne

    - Roraty

    - roratka

    - pieśni adwentowe

 • Wartości: - Bóg chce człowieka zbawić

     - cierpliwość w czekaniu na przyjście Pana

 • Korelacja z innymi przedmiotami i ścieżkami edukacyjnymi:

- język polski: adwent w literaturze

- wiedza o społeczeństwie – wychowanie do życia w rodzinie: tradycje adwentowe

  w życiu rodzinnym

- informatyka -

- sztuka – plastyka: adwent w malarstwie; adwentowy wystrój kościoła

- sztuka – muzyka: pieśni adwentowe

- edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie: regionalne zwyczaje adwentowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja zadań katechezy zawartych w Podstawie programowe katechezy:

 

Zadanie z DOK

Cele katechetyczne

Zadania nauki religii

Treści

Osiągnięcia

Rozwijanie poznania wiary

1. Budzenie zainteresowania przesłaniem Bożym;

2. Uzdolnienie do odczytania w nauczaniu biblijnym wezwania Bożego dla swojego życia;

1. Wprowadzać w lekturę Pisma Świętego, rozwijać umiejętność odbioru tekstów biblijnych;

2. Zapoznawać z wybranymi fragmentami Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu;

7. Prawda słowa Bożego odpowiedzią na ludzkie pytania i pomocą w kształtowaniu ludzkiego życia;

2. Umiejętność odczytania przesłania poznanych fragmentów biblijnych;

3. Umiejętność integrowania poznanych wiadomości z aktualnymi wyzwaniami;

Wychowanie liturgiczne

5. Zdobycie umiejętności symbolizowania, czynnego, świadomego i radosnego włączania się w liturgię Kościoła;

6. Pogłębione przeżywanie roku liturgicznego i sakramentów;

6. Pomóc w przeżywaniu roku liturgicznego;

7. Pomóc w rozumieniu liturgii;

8. Kształtować umiejętność symbolizowania;

9. Kształtować umiejętność czynnego, świadomego
i zaangażowanego włączania się w liturgię Kościoła;

12. Rok liturgiczny – sens, wartość, postawy, zwyczaje, powiązania z Biblią;

6. Znajomość istoty okresów liturgicznych, ich odczytywanie w kontekście biblijnym i życia chrześcijańskiego;

7. Znajomość symboliki liturgicznej;

 

Formacja moralna

8. Kształtowanie refleksyjnej postawy wobec różnych sytuacji życiowych i zobowiązań moralnych;

9. Pomoc w przygotowaniu do okresu dojrzewania;

10. Nabywać zdolność kształtowania osobowości w świetle prawdy biblijnej;

11. Kształtowanie postawy odpowiedzialności oraz chrześcijańskiego sumienia;

12. Wskazywać chrześcijańskie motywy wyborów w codziennym życiu;

13. Odkrywanie świata wartości;

16. kształtowanie własnego sumienia, charakteru;

20. Świętowanie i spędzanie wolnego czasu po chrześcijańsku;

14. Ocena poglądów i postaw własnych i innych ludzi;

Nauczanie modlitwy

10. Gotowość otwarcia się na Boga w modlitwie;

18. Pogłębiać osobisty kontakt z Bogiem w modlitwie;

21. Modlitwa jako postawa życia ludzkiego;

17. Postawa uznania błędu, przeproszenia, dziękczynienia, uwielbienia;

Wychowanie do życia we wspólnocie

13. Kształtowanie postawy odpowiedzialności;

21. Wzmacniać właściwe relacje z rodziną;

22. Wspierać właściwy rozwój emocjonalny i społeczny;

23. Świat wartości fundamentem prawidłowych relacji międzyludzkich;

20. Odczytywanie własnych zadań we wspólnocie: rodzinnej, kościelnej, koleżeńskiej i szkolnej;

Wprowadzenie do misji

16. Świadectwo życia;

17. Budowanie postawy świadectwa;

25. Prowadzić do dostrzegania potrzeby budowania własnej wiary w łączności z innymi – świadectwo życia;

27. Misja chrześcijanina w Kościele i w świecie;

22. Zaangażowanie w różne formy apostolstwa;

 

 

 

 

 

 

PRZEBIEG KATECHEZY

 

I.             CZYNNOŚCI WSTĘPNE:

 

 1. Wejście do sali.
 2. Powitanie zebranych gości ( Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus).
 3. Modlitwa.

Wprowadzenie do modlitwy:

Za nami ostatnia niedziela roku liturgicznego. W liturgii Kościoła niedziela ta jest nazywana niedzielą Chrystusa Króla wszechświata.

Dzisiejszą katechezę rozpocznijmy śpiewem hymnu, w którym oddamy część Chrystusowi Królowi.

Śpiew pieśni „Jesteś Królem” ( slajd nr 1 – przedstawiający Chrystusa Króla).

 1. Zajęcie miejsc w ławkach.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Sprawdzenie pracy domowej.

 

II.          WPROWADZENIE DO TEMATU KATECHEZY

 

 1. Rozwiązywanie krzyżówki (praca w grupach dwu-osobowych; diagram krzyżówki w załączniku do konspektu).

Wprowadzenie do pracy:

Dzisiejszą pracę rozpoczniemy od rozwiązania krzyżówki, którą macie przed sobą, a która podpowie nam czym zajmiemy się na dzisiejszej katechezie.

 

Odczytanie hasła: ADWENT ( slajd nr 2 – hasło krzyżówki ADWENT).

 

Podanie tematu katechezy:

Z pewnością nieraz już słyszeliście to słowo.

Z czym się ono wam kojarzy? (możliwa odpowiedź -  z Bożym Narodzeniem)

Na dzisiejszej katechezie postaramy się znaleźć szersze wyjaśnienie pojęcia ADWENT, przypomnimy sobie symbole, które towarzyszą temu okresowi oraz postaramy się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób chrześcijanin powinien przeżyć ten okres roku liturgicznego.

 

III.        PODANIE NOWEGO MATERIAŁU

 

 1. Sytuacja egzystencjalna:

 

Wprowadzenie do opowiadania:

Zapraszam was teraz do wysłuchania opowiadania pt. „Czy czekasz na Boże Narodzenie?” (R. Lis (red.), W oczekiwaniu na Jezusa. Podręcznik metodyczny, katecheza nr 22, Gaudium, Lublin 2001). (Opowiadanie odtworzone z taśmy magnetofonowej).

 

Analiza opowiadania:

Wysłuchaliście opowiadania, którego bohaterem jest Anioł.

Po co Anioł przybył na ziemię? ( Został na ziemie posłany przez Boga, aby sprawdzić, czy ludzie czekają na Jego Syna)

Z kim rozmawiał Anioł? ( z dziećmi młodzieżą i dorosłymi)

Na co czekają spotkani przez niego ludzie? ( na rodziców, babcię z prezentami, na rodzinę, na szczęście, na miłość, dorośli czekają na wolny dzień w pracy, kupują choinki, prezenty)

Dlaczego Anioł odszedł smutny? ( bo nikt nie powiedział, że czeka na Pana Jezusa)

Kogo jeszcze spotkał Anioł? ( spotkał starszą panią z modlitewnikiem, która powiedziała, że codziennie czeka na Jezusa)

 

Podsumowanie:

W opowiadaniu zaprezentowane zostały różne postawy ludzi czekających na święta Bożego Narodzenia. Która postawa jest właściwa? Co my czekający na święta Bożego Narodzenia powinniśmy czynić, aby przygotować się na przyjście Jezusa?

Odpowiedzi poszukamy w Piśmie Św.

 

2. Treść orędzia Bożego

 

Odszukajcie wskazany fragment Ewangelii ( slajd nr 3 – Mt 3, 1-6;).

Wysłuchajmy słów Jana Chrzciciela, który przygotowywał ludzi na przyjście Mesjasza i zastanówmy się, do czego wzywał ich 2000 lat temu?

 

Uroczyste odczytanie perykopy biblijnej.

 

Analiza tekstu biblijnego

Kim był Jan Chrzciciel? ( prorokiem, który zapowiadał przyjście Mesjasza) ( slajd nr 4 – obraz przedstawiający Jana Chrzciciela)

Jakie słowa kierował do ludzi słuchających go? („ Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”; „Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki”); ( slajd nr 5 – słowa proroka)

Co znaczy nawracać się? ( zerwać z grzechem)

Słowa Jana Chrzciciela usłyszymy w czasie liturgii adwentowej. Są wezwaniem skierowanym także do nas.

Zastanowimy się teraz jak odpowiemy na to wezwanie, jak powinniśmy przygotować się na spotkanie z Jezusem i na czym polega to przygotowanie.

 

IV.         AKTUALIZACJA ODKRYTEJ PRAWDY

 

Na jednej z poprzednich lekcji religii dostaliście do wykonania w grupach pewne zadanie. Proszę przypomnieć nam, na czym polegało to zadanie.

(Uczeń wyjaśnia treść zadania).

Proszę, aby teraz poszczególne grupy zaprezentowały wyniki swojej pracy.

(Poszczególne grupy prezentują wyniki swojej pracy – część zajęć prowadzona przez nauczyciela informatyki ). 

( slajd nr 6 – hiperłącze do prezentacji przygotowanych przez poszczególne grupy)

 

Grupa I – (slajd nr )

Grupa II – (slajd nr )

Grupa III – (slajd nr )

Grupa IV – (slajd nr )

Grupa V – (slajd nr )

Grupa VI – (slajd nr )

PATRZ PONIEŻEJ DOKUMENTU

 

Podsumowanie:

Podsumowując wykonaną przez was pracę należy stwierdzić, że adwent w chrześcijańskim rozumieniu to czas czujnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Stąd w tym okresie nie tylko przygotowujemy się na przyjęcie Dzieciątka Jezus, ale także na powtórne Jego przyjście w chwale u kresu dziejów oraz na spotkanie z Jezusem w sakramentach świętych, a zwłaszcza w sakramencie pokuty i Eucharystii.

Dlatego też chcąc dobrze przygotować się na spotkanie z Jezusem nie może zapominać, że ma On narodzić się w naszych sercach. ( slajd nr 7 – adwentowe kroki do Boga).

A to stanie się tylko wtedy, gdy w naszym życiu nie zabraknie modlitwy, rachunku sumienia, uczestnictwa w rekolekcjach adwentowych, Mszach Św. roratnich. Pamiętajmy też o postanowieniach adwentowych i dobrych uczynkach, których praktykowanie jest wyrazem miłości Boga i bliźniego.

 

Rachunek sumienia

 

Ponieważ człowiek jest słaby i często zdarza mu się zatrzymywać na tym co zewnętrzne zastanówmy się nad sobą i „swoją drogą do Boga”.

Pomoże nam w tym rachunek sumienia.

Niech każdy z nas, w ciszy własnego serca odpowie sobie na pytania, które za chwilę padną:

- Ile czasu poświęcam na modlitwę? A może zapominam o rozmowie z Bogiem? ( slajd nr 8,9 modlitwa)

- Czy zaglądam w głąb własnej duszy czyniąc rachunek sumienia z mojej postawy wobec Boga, rodziców, nauczycieli, kolegów, obowiązków? ( slajd nr 10  – rachunek sumienia)

- Czy pamiętam, że Pan Bóg zawsze na mnie czeka, nawet wtedy, gdy przez grzech odchodzę od Niego i że w sakramencie pokuty ofiaruje mi swoje przebaczenie i miłość? ( slajd nr 11,12 pokuta, pojednanie)

- Czy rekolekcje w moim życiu są czasem prawdziwego nawrócenia, a może przykrym obowiązkiem, czy też odskocznią od szkoły? ( slajd nr 13 obraz wiernych w kościele)

- Czy staram się naśladować Maryję i pomagam innym w potrzebie? Czy wobec innych ludzi potrafię świadczyć, że Bóg jest Miłością  ofiarując im swój czas, uśmiech, dobre słowo, czy dar rzeczowy? ( slajd nr 14 pomoc  ludziom)

 

Naszą gotowość na spotkanie ze Zbawicielem wyrazimy wspólnym śpiewem pieśni adwentowej „ „ ( slajd nr 15,16,17,18, 19 - „Czekam na Ciebie dobry Boże…”)

 

V.            ZAKOŃCZENIE

 

 1. Wpisanie tematu katechezy do zeszytów.

Otwórzcie swoje zeszyty i wpiszcie dzisiejszy temat oraz słowa Jana Chrzciciela i notatkę ( slajd nr 20 ).

 1. Zadanie pracy domowej.

Zastanów się nad swoja postawą wobec Boga i ludzi. Napisz, co chciałbyś ofiarować Jezusowi w tegorocznym Adwencie (postanowienie adwentowe). Wykonaj lampion adwentowy i postaraj się uczestniczyć w Roratach. ( slajd nr 21 – treść pracy domowej).

 

 1. Ocena aktywności w czasie zajęć.

 

 1. Modlitwa na zakończenie („Dziękujemy Ci Boże …”)

 

ZAŁĄCZNIK DO KATECHEZY

 

Krzyżówka – pytania:

 

 1. Trzecia obok wiary i miłości cnota Boska -NADZIEJA
 2. Zdradził Pana Jezusa - JUDASZ
 3. Prowadziła Trzech Króli - GWIAZDA
 4. Otrzymał tablice z Dziesięcioma przykazaniami - MOJŻESZ
 5. Jeden z Ewangelistów - JAN
 6. Rozmowa z Bogiem – MODLITWA

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Ułóż hasło:              3 W          5 N       1 A        6      4 E    2 D

 

        

1

 

 

2

3

4

5

6

 

Notatka do zeszyty:

 

Temat: Adwent czasem oczekiwania, refleksji i zadumy .

 

„Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki”

                                               (Jan Chrzciciel)

 

         Adwent to czas, który przypomina nam, że celem życia chrześcijanina jest spotkanie z Jezusem Chrystusem teraz i w wieczności.

Przygotowujemy się do niego przez:

-            modlitwę

-            pełne uczestnictwo we Mszy św.

-            Udział w rekolekcjach i spowiedź adwentową

-            pomoc bliźniemu

-            życie zgodne z przykazaniami Bożymi i Ewangelią.

 

         Naszym wzorem oczekiwania nadejścia Pana jest Maryja – Matka Zbawiciela.

ZADANIA DO PRACY W GRUPACH

 

GRUPA I

Korzystając z wiadomości zawartych na stronie internetowej www.jadwiga.one.pl uzupełnij luki w zdaniach.

 

Słowo „adwent” pochodzi od słowa ………………………., które oznacza ……………….

W chrześcijaństwie terminem tym określa się ……………… czas przygotowania do……………….. …………………….., w którym wspomina się ………………………………………. i jednocześnie oczekuje się……………………………………………………….. .

Adwent to …………………… rozpoczynający …………………. .

Adwent trwa od ….. do ….. dni i obejmuje …. kolejne ………….. począwszy od pierwszej niedzieli po uroczystości Chrystusa Króla, do pierwszych nieszporów Bożego Narodzenia.

 

GRUPA II

Korzystając z wiadomości zawartych na stronie internetowej www.jadwiga.one.pl wymień postaci świętych, którzy przepowiadali przyjście Mesjasza.

 

GRUPA III

Korzystając z wiadomości zawartych na stronie internetowej www.mbkp.info/lit/adwent.pl napisz na czym polega potrójne oczekiwanie w Adwencie.

 

GRUPA IV

Korzystając z wiadomości zawartych na stronie internetowej www.brewiarz.katolik.pl napisz na jakie podokresy dzieli się Adwent.

 

GRUPA V

Korzystając z wiadomości zawartych na stronie internetowej www.jadwiga.one.pl i /www.kuria.gliwice.pl/~wojciech/adwent http://liturgia.wiara.pl/index napisz na czym polega chrześcijańskie przygotowanie na przyjście Jezusa.

 

GRUPA VI

Korzystając z wiadomości zawartych na stronie internetowej www.milbozostrowiec.sandomierz.opoka.org.pl/kolokatechetow/adwent przedstaw zwyczaje adwentowe i objaśnij ich znaczenie.

 

 

 

Opracowanie mgr Regina Balcerzak – katecheta

                   mgr Iwona Szarok – Kamińska – nauczyciel informatyki

Szkoła Podstawowa im. ppłk. Jana Szatowskiego ps. „Kowal” w Świerżach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
grupa I  
 
grupa V  
 
 

Autorzy dokumentu: mgr Regina Balcerzak,

Słowa kluczowe: Katecheza, katecheza multimedialna, multimedia, prezentacja, szkoła podstawowa,