Święty Jan Paweł II w oczach dziecka - międzynarodowy konkurs plastyczny

- Dokument dodano 2016-08-31, oglądany 2623 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół specjalnych, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 
 

 

bielsk kontury b

 

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Plastycznego

 

„ŚWIETY JAN PAWEŁ II

 W OCZACH DZIECKA” 

(edycja XI – 2016)

pod Honorowym Patronatem

 

J. E. Biskupa Drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa,

Fundacji Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia",

Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej,

Marszałka Województwa Podlaskiego  Jerzego Leszczyńskiego,

Starosty Bielskiego Sławomira Jerzego  Snarskiego

oraz  Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Jarosława Borowskiego

 

w ramach obchodów XVI Dnia Papieskiego

 

I. Organizatorzy

    - Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

    - Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie

    - Dekanat Bielski

 

II. Cele konkursu:

      1. Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości
            i  osobowości papieża Jana Pawła II.

      2. Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności
           Jana Pawła II.

      3. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.

      4. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

 

III. Zasady konkursu:

1.    Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3- 19 lat (ograniczenie wiekowe nie dotyczy kategorii V).

2.    Konkurs będzie przebiegał w pięciu kategoriach:

         - kategoria I:   uczestnicy w wieku 3-5 lat

         - kategoria II:  uczestnicy w wieku 6- 9 lat

         - kategoria III:  uczestnicy w wieku 10- 12 lat

         - kategoria IV:  uczestnicy w wieku 13-19

         - kategoria V:  uczestnicy ze szkół specjalnych

3.    Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem XVI Dnia Papieskiego
Jan Paweł II - bądźcie świadkami miłosierdzia"

4.    Format pracy: A-2, A-3.

5.    Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, grafika komputerowa  (płaska, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp.,
z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem).

6.    Na odwrocie każdej pracy należy nakleić stopkę z danymi autora pracy załączoną
do regulaminu. 

7.    Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia według załączonego wzoru.

8.    Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia  26 IX 2016 r. osobiście                 w Muzeum w Bielsku Podlaskim lub listownie (decyduje data stempla pocztowego)    na adres: 
Muzeum w Bielsku Podlaskim       
ul. Mickiewicza 45       
17 – 100 Bielsk Podlaski
      

9.    Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.

10. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.

11. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Muzeum w Bielsku Podlaskim.

12. O wynikach konkursu Organizator poinformuje drogą elektroniczną.

13. Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 17.10.2016 r. o godz. 10.00 w Muzeum Bielsku Podlaskim.

 

 

V. Uwagi organizatorów:

1.    Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).

2.    Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę, szkoła dowolną liczbę prac.

3.    Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać.

4.    Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

5.    Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania oraz możliwość zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.

6.    Organizator informuje, że dyplomy będą wydawane jedynie zwycięzcom                             i wyróżnionym w poszczególnych kategoriach. Organizator nie przewiduje wydawania zaświadczeń oraz dyplomów za uczestnictwo w w/w konkursie.                                                                                

 

 

Biuro organizacyjne:

Muzeum w Bielsku Podlaskim

ul. Mickiewicza 45

17 – 100 Bielsk Podlaski

Polska

tel. +48 85 730 22 44, tel. kom. +48 509 336 841

e-mail: muzeum.bielsk@muzeum.bialystok.pl

www.muzeum.bialystok.pl

 

 

                   

bielsk kontury b

 

 

 

 

 

.....................................................

           /pieczątka instytucji/

 

 

Zgłaszam szkołę/przedszkole/instytucję:

 

 

.............................................................................................................................

/pełna nazwa instytucji/

 

...................................................

kraj/diecezja

do udziału w Międzynarodowym  Konkursie Plastycznym

„ŚWIĘTY Jan Paweł II w oczach dziecka”    (XI edycja)

 

W konkursie szkołę reprezentować będą prace:

 

Lp.

Imię i nazwisko Uczestnika

Wiek

imię i nazwisko

nauczyciela/ opiekuna

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

...........................................................

/pieczęć i czytelny podpis Dyrektora/

 

imię i nazwisko autora pracy

 

 

wiek autora pracy

 

 

kategoria

(proszę zaznaczyć kółkiem)

I

II

III

IV

V

Kontakt:

telefon i e-mail

 

 

imię i nazwisko opiekuna /nauczyciel, rodzic/

 

 

kraj/ diecezja

 

 

 

 

imię i nazwisko autora pracy

 

 

wiek autora pracy

 

 

kategoria

(proszę zaznaczyć kółkiem)

I

II

III

IV

V

Kontakt:

telefon i e-mail

 

 

imię i nazwisko opiekuna /nauczyciel, rodzic/

 

 

kraj/ diecezja

 

 

 

 

imię i nazwisko autora pracy

 

 

wiek autora pracy

 

 

kategoria

(proszę zaznaczyć kółkiem)

I

II

III

IV

V

Kontakt:

telefon i e-mail

 

 

imię i nazwisko opiekuna /nauczyciel, rodzic/

 

 

kraj/ diecezja

 

 

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -