XI Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie

- Dokument dodano 2016-08-31, oglądany 1922 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 
 

Regulamin XI Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady

Wiedzy o św. Maksymilianie

 

I. Informacje wstępne

1. Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie organizowana jest na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr 13 poz. 125 z późniejszymi zmianami).

2. Celem Olimpiady jest:

– przybliżanie dzieciom i młodzieży postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego;

– odnoszenie zdobytej wiedzy o św. Maksymilianie do współczesności i inspiracja własnych zachowań na wzór Świętego;

– wyzwalanie i kształcenie pragnienia poznania Pisma Świętego oraz interpretacja treści Ewangelii prowadzące do ugruntowania prawdy, że „na początku było Słowo, a Słowo było u Boga”;

– zainteresowanie młodzieży wiedzą religijną;

– odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów;

– współpracę katechetów i nauczycieli innych przedmiotów w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

3. Organizatorami XI Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie są:

– Klasztor Ojców Franciszkanów z siedzibą w Siedlcach;

– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie;

– Prowincja Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Warszawie;

– Prowincja św. Maksymiliana Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Gdańsku;

– Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Krakowie.

4. Na czele Olimpiady stoi Komitet Główny z siedzibą w klasztorze Ojców Franciszkanów, ul. Kazimierzowska 128, 08-110 Siedlce; e-mail: olimpiadafranciszkanska@gmail.com; www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl; tel. 514 050 353.

5. Olimpiada organizowana jest na trzech poziomach edukacyjnych:

– dla uczniów szkół podstawowych,

– dla uczniów szkół gimnazjalnych,

– dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W ramach Olimpiady dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych organizowane są konkursy wiedzy o św. Maksymilianie, a dla uczniów szkół podstawowych konkurs plastyczny.

6. Przystąpienie do Olimpiady jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzania zawodów i zgodą na publikację wyników na stronie Olimpiady.

7. Uczestnicy zobowiązani są do:

– przestrzegania Regulaminu i terminarza Olimpiady;

– informowania Komitetu Głównego o wszelkich kwestiach związanych z udziałem w Olimpiadzie – zwłaszcza o nagłych wypadkach.

8. W sytuacjach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Komitet Główny Olimpiady.

 

II. Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

1. Uczniowie ze szkoły podstawowej wykonują pracę plastyczną na temat: „Początki «Rycerza Niepokalanej»”, ilustrując fragment z książki Marii Kączkowskiej „Ojciec Kolbe” (tekst – patrz punkt 9).

2. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

– etap szkolny – we własnym zakresie przeprowadzają katecheci lub inni nauczyciele pracujący w danej szkole. Należy w nim wyłonić maksymalnie 3 prace z każdej grupy wiekowej.

– etap ogólnopolski – nadesłane prace kwalifikuje i ocenia komisja powołana przez przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady.

3. Praca powinna być wykonana:

– samodzielnie i na temat;

– w formacie A3 (inne formaty nie będą brane pod uwagę);

– w jednej z wymienionych poniżej technik w danym etapie edukacyjnym.

4. Prace będą oceniane w dwóch etapach edukacyjnych:

- klasy 0-III szkoły podstawowej;

- klasy IV-VI szkoły podstawowej.

5. Prace powinny być wykonane w jednej z wybranych technik:

– KLASY 0-III: farby plakatowe, kredki, mieszana, pastele, węgiel;

– KLASY IV-VI: akwarela, kredki, mieszana, pastele, węgiel.

6. Termin nadsyłania prac przez organizatorów etapu szkolnego upływa 31 października 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego). Przesyłane prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i przesłać na adres:

„XI Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie

ul. Kazimierzowska 128

08-110 Siedlce”

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 listopada 2016 roku na stronie www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl

8. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić dane według wzoru zawartego w punkcie 10. Regulaminu (tabelkę wypełniamy drukowanymi literami).

9. Fragment z książki Marii Kączkowskiej pt. „Ojciec Kolbe”:

„5 listopada 1921 roku ojciec Maksymilian powrócił do Krakowa. Wprawdzie z pisemkiem («Rycerzem Niepokalanej») jeszcze nic nie wiadomo, ale ojciec prowincjał jest przychylny. (...) Najgorzej z pieniędzmi. Na zakon nie ma co liczyć, bo w biedzie. Ojciec Maksymilian sam musi się starać o wszystko.

(...)Pewnego dnia [ojciec Maksymilian] przyszedł do kościoła odprawić Mszę świętą. Na ołtarzu leżała koperta z napisem «Dla Ciebie, Matko Niepokalana». Jakie było jego zdumienie, gdy znalazł w niej sumę potrzebną na opłacenie drukarni. Ni mniej, ni więcej. Właśnie tyle. Powstała jednak wątpliwość, co z tym zrobić. Czy ma prawo wziąć pieniądze na pisemko, czy też może zakon inaczej rozporządzi. W imię świętego posłuszeństwa ojciec Maksymilian poszedł do ojca gwardiana.

– Ależ tak, niech ojciec bierze. To pieniądze na pewno przeznaczone na pisemko. I niech ojciec podziękuje Niepokalanej – powiedział gwardian życzliwie.

– To wszystko Jej dzieło – pomyślał ojciec Maksymilian z dziecięcą ufnością i poszedł do drukarni zapłacić dług”.

10. Wzór tabelki z danymi ucznia do umieszczenia na odwrocie pracy (* WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI):

"- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  1.

Imię i nazwisko ucznia:*

 

  2.

Imię i nazwisko ucznia w dopełniaczu:*

 

  3.

Klasa i wiek ucznia:

klasa:

wiek:

  4.

Technika wykonania pracy:

 farby plakatowe (0-III)

 kredki (0-III)

 mieszana (0-III)

 pastele (0-III)

 węgiel (0-III)

 akwarele (IV-VI)

 kredki (IV-VI)

 mieszana (IV-VI)

 pastele (IV-VI)

 węgiel (IV-VI)

  5.

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego:*

 

  6.

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego  w dopełniaczu:*

 

  7.

Numer telefonu nauczyciela przygotowującego:

 

  8.

Adres e-mail nauczyciela przygotowującego:

 

  9.

Pełna nazwa i adres szkoły:*

(może być wyraźna pieczęć szkoły)

 

 

 

 

10.

Numer telefonu szkoły:

 

11.

Liczba uczniów biorących udział w etapie szkolnym w danej kategorii wiekowej:

 

Część dla rodziców

Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska, klasy, szkoły, zdjęcia pracy konkursowej mojego dziecka na stronie internetowej www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl, profilu facebooka Olimpiady, w publikacjach wydawnictw franciszkańskich, oraz wystawie nagrodzonych prac.

 

……………………………………

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

III. Konkurs wiedzy dla uczniów szkół gimnazjalnych

1. Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych jest organizowany w trzech etapach:

– etap I (szkolny) przeprowadzany przez komisje szkolne, powoływane przez dyrektorów szkół;

– etap II (diecezjalny) przeprowadzany przez komisje diecezjalne, które powoływane są przez przewodniczących ośrodków diecezjalnych;

– etap III (finał ogólnopolski) przeprowadzany przez Komitet Główny Olimpiady.

2. Wyniki uzyskane przez uczestników konkursu stanowią podstawę do kwalifikowania uczniów do wyższego etapu, przyznawania tytułów i nagród.

3. Udział w konkursie zgłaszają nauczyciele przygotowujący uczniów (tylko i wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Olimpiady www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl) od 1 września do 30 listopada 2016 roku.

4. Komisje sprawdzające powołują:

– dla etapu I (szkolnego) – dyrektorzy szkół;

– dla etapu II (diecezjalnego) – przewodniczący ośrodków diecezjalnych, którzy są mianowani przez przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady;

– etap III (finał ogólnopolski) – przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady.

5. Lekturami w poszczególnych etapach są:

– etap I (szkolny) – Św. Maksymilian M. Kolbe „Pisma” cześć II, numery (wersja polskojęzyczna, z przypisami): 879, 892, 906, 941, 958, 1078, 1096; o. Jerzy Domański „Św. Maksymilian Maria Kolbe” (wydanie V, 2009 rok).

– etap II (diecezjalny) – Św. Maksymilian M. Kolbe „Pisma” cześć II, numery (wersja polskojęzyczna, z przypisami): 879, 892, 895, 896, 904, 906, 941, 951, 958, 977, 1003, 1048a, 1060, 1068, 1078, 1096, 1115; o. Jerzy Domański „Św. Maksymilian Maria Kolbe” (wydanie V, 2009 rok); Ewangelia według św. Marka : rozdziały od 1 do 8 włącznie, bez wstępu i przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V) .

– etap III (finał ogólnopolski) – Św. Maksymilian M. Kolbe „Pisma” cześć II, numery (wersja polskojęzyczna, z przypisami): 879, 892, 895, 896, 904, 906, 941, 946, 951, 958, 977, 987, 991, 1003, 1008a, 1048a, 1060, 1068, 1078, 1096, 1115, 1147, 1171; o. Jerzy Domański „Św. Maksymilian Maria Kolbe” (wydanie V, 2009 rok); Ewangelia według św. Marka : rozdziały od 1 do 8 włącznie, bez wstępu i przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V) .

6. „Pisma” św. Maksymiliana i książkę o. Jerzego Domańskiego „Św. Maksymilian Maria Kolbe” można nabyć w sprzedaży wysyłkowej pisząc pod adres: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów, ul. o. Kolbego 5, 96-515 Teresin; e-mail: wof@niepokalanow.pl; tel. 46 864 22 08, poniedziałek-piątek 8 00-16 00; zamówienia przez internet: www.niepokalanow.pl

7. Poszczególne etapy należy przeprowadzić w następujących terminach:

– etap I (szkolny) – 7 grudnia 2016 roku;

– etap II (diecezjalny) – 2 marca 2017 roku;

– etap III (finał ogólnopolski) – 29 marca 2017 roku.

8. Z etapu szkolnego i diecezjalnego do następnego etapu awansuje trzech uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku niemożliwości wyłonienia trzech osób kwalifikujących się do etapu diecezjalnego, komisje szkolne zarządzają dogrywkę i przygotowują pytania we własnym zakresie na podstawie lektury. Natomiast komisje diecezjalne przeprowadzają dogrywkę według przesłanego formularza.

9. Pytania, arkusze odpowiedzi i wzór protokołu przesłane zostaną:

– na etap I – przewodniczącym komisji szkolnych, do dnia 2 grudnia 2016 roku;

– na etap II – przewodniczącym ośrodków diecezjalnych, do dnia 26 lutego 2017 roku.

10. Protokół z wynikami I i II etapu należy przesłać w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia danego etapu na adres siedziby Komitetu Głównego Olimpiady w Siedlcach:

„XI Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie

ul. Kazimierzowska 128

08-110 Siedlce”.

11. Wgląd w prace etapu diecezjalnego mają tylko członkowie komisji diecezjalnych i Komitetu Głównego Olimpiady, natomiast w prace etapu ogólnopolskiego członkowie Komitetu Głównego i Ogólnopolskiej Komisji.

12. Organizatorzy Olimpiady nie zwracają kosztów przyjazdu uczestników na etap diecezjalny i ogólnopolski.

13. Informacje o miejscach przeprowadzenia etapu II dla poszczególnych diecezji zostaną podane 1 lutego 2017 roku na stronie www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl

14. Finał składa się z części pisemnej i ustnej. Do części ustnej przechodzi pięć osób z największą liczbą punktów zdobytą w części pisemnej. O zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych w części pisemnej i ustnej.

15. Tytuł finalisty konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych przysługuje każdemu uczestnikowi etapu III. Tytuł laureata konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych przysługuje pięciu finalistom z największą liczbą punktów po etapie ustnym.

16. Organem odwoławczym do wszystkich etapów konkursu jest Komitet Główny. Odwołanie, na piśmie, z dokładnym opisem tego, co budzi kontrowersje, należy złożyć najpóźniej 5 dni po zakończonym etapie, którego dotyczy odwołanie. Przewodnicząca Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w terminie 7 dni od daty doręczenia odwołania. Odpowiedź jest udzielana na piśmie i przesyłana listem poleconym, na adres wskazany w odwołaniu.

17. W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny zastrzega sobie możliwość zmiany w Regulaminie Olimpiady, o czym ma obowiązek powiadomić uczestników konkursu.

 

IV. Konkurs wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

1. Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest organizowany w trzech etapach:

– etap I (szkolny) przeprowadzany przez komisje szkolne;

– etap II (diecezjalny) przeprowadzany przez komisje diecezjalne, które powoływane są przez przewodniczących ośrodków diecezjalnych;

– etap III (finał ogólnopolski) przeprowadzany przez Komitet Główny Olimpiady.

2. Wyniki uzyskane przez uczestników konkursu stanowią podstawę do kwalifikowania uczniów do wyższego etapu, przyznawania tytułów i nagród.

3. Udział w konkursie zgłaszają nauczyciele przygotowujący uczniów (tylko i wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Olimpiady www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl) od 1 września do 30 listopada 2016 roku.

4. Komisje sprawdzające powołują:

– dla etapu I (szkolnego) – dyrektorzy szkół;

– dla etapu II (diecezjalnego) – przewodniczący ośrodków diecezjalnych, którzy są mianowani przez przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady;

– etap III (finał ogólnopolski) – przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady.

5. Lekturami w poszczególnych etapach są:

– etap I (szkolny) – Św. Maksymilian M. Kolbe „Pisma” cześć II, numery (wersja polskojęzyczna, z przypisami): 879, 895, 906, 917, 941, 1087, 1115; o. Jerzy Domański „Św. Maksymilian Maria Kolbe” (wydanie V, 2009 rok).

– etap II (diecezjalny) – Św. Maksymilian M. Kolbe „Pisma” cześć II, numery (wersja polskojęzyczna, z przypisami): 879, 892, 895, 896, 906, 917, 941, 946, 958, 995, 1003, 1060, 1087, 1096, 1115; o. Jerzy Domański „Św. Maksymilian Maria Kolbe” (wydanie V, 2009 rok); Ewangelia według św. Marka : rozdziały od 1 do 8 włącznie, bez wstępu i przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V) .

– etap III (finał ogólnopolski) – Św. Maksymilian M. Kolbe „Pisma” cześć II, numery (wersja polskojęzyczna, z przypisami): 879, 892, 895, 896, 904, 906, 917, 920, 941, 946, 958, 977, 991, 995, 1003, 1008a, 1048a, 1060, 1068, 1087, 1096, 1115, 1147; o. Jerzy Domański „Św. Maksymilian Maria Kolbe” (wydanie V, 2009 rok; Ewangelia według św. Marka : rozdziały od 1 do 8 włącznie, bez wstępu i przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V) .

6. „Pisma” św. Maksymiliana i książkę o. Jerzego Domańskiego „Św. Maksymilian Maria Kolbe” można nabyć w sprzedaży wysyłkowej pisząc pod adres: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów, ul. o. Kolbego 5, 96-515 Teresin; e-mail: wof@niepokalanow.pl; tel. 46 864 22 08, poniedziałek-piątek 8 00-16 00; zamówienia przez internet: www.niepokalanow.pl

7. Poszczególne etapy należy przeprowadzić w następujących terminach:

– etap I (szkolny) – 7 grudnia 2016 roku;

– etap II (diecezjalny) – 2 marca 2017 roku;

– etap III (finał ogólnopolski) – 30 marca 2017 roku.

8. Z etapu szkolnego i diecezjalnego do następnego etapu awansuje trzech uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku niemożliwości wyłonienia trzech osób kwalifikujących się do etapu diecezjalnego, komisje szkolne zarządzają dogrywkę i przygotowują pytania we własnym zakresie na podstawie lektury. Natomiast komisje diecezjalne przeprowadzają dogrywkę według przesłanego formularza.

9. Pytania, arkusze odpowiedzi i wzór protokołu przesłane zostaną:

– na etap I – przewodniczącym komisji szkolnych, do dnia 2 grudnia 2016 roku;

– na etap II – przewodniczącym ośrodków diecezjalnych, do dnia 26 lutego 2017 roku.

10. Protokół z wynikami I i II etapu należy przesłać w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia danego etapu na adres siedziby Komitetu Głównego Olimpiady w Siedlcach:

 „XI Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie

ul. Kazimierzowska 128

08-110 Siedlce”.

11. Wgląd w prace etapu diecezjalnego mają tylko członkowie komisji diecezjalnych i Komitetu Głównego Olimpiady, natomiast w prace etapu ogólnopolskiego członkowie Komitetu Głównego i Komisji Ogólnopolskiej.

12. Organizatorzy konkursu nie zwracają kosztów przyjazdu uczestników na etap diecezjalny i ogólnopolski.

13. Informacje o miejscach przeprowadzenia etapu II dla poszczególnych diecezji zostaną podane 1 lutego 2017 roku na stronie www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl

14. Finał składa się z części pisemnej i ustnej. Do części ustnej przechodzi pięć osób z największą liczbą punktów zdobytą w części pisemnej. O zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych w części pisemnie i ustnej.

15. Tytuł finalisty konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych przysługuje każdemu uczestnikowi etapu III. Tytuł laureata konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych przysługuje pięciu finalistom z największą liczbą punktów po etapie ustnym.

16. Organem odwoławczym do wszystkich etapów konkursu jest Komitet Główny. Odwołanie, na piśmie, z dokładnym opisem tego, co budzi kontrowersje, należy złożyć najpóźniej 5 dni po zakończonym etapie, którego dotyczy odwołanie. Przewodnicząca Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w terminie 7 dni od daty doręczenia odwołania. Odpowiedź jest udzielana na piśmie i przesyłana listem poleconym, na adres wskazany w odwołaniu.

17. W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny zastrzega sobie możliwość zmiany w Regulaminie Olimpiady, o czym ma obowiązek powiadomić uczestników konkursu.

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -