II Wojewódzki Konkurs Poezji Religijnej - Tu Cię spotykam

- Dokument dodano 2016-09-19, oglądany 1325 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych

 
 

Zespół Szkół nr 1 w Milejowie

  uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału

w II Wojewódzkim Konkursie Poezji Religijnej

pod hasłem „Tu Cię spotykam…”

Konkurs jest przeznaczony dla gimnazjalistów z województwa lubelskiego.

 

 

Konkurs odbędzie się 16.12.2016r. o godzinie 10 00  

w Zespole Szkół nr 1 w Milejowie przy ul. Szkolnej 1.

                           

REGULAMIN KONKURSU

            II Wojewódzki Konkurs Poezji Religijnej pod hasłem „Tu Cię spotykam…” odbywa się w dwóch kategoriach:

  • recytacji,
  • literackiej.

 

UCZESTNICY KATEGORII RECYTACJI:

q   adresatami konkursu są uczniowie klas I – III gimnazjum z terenu województwa lubelskiego,

q   szkoła może zgłosić do 3 recytatorów, wyłonionych drogą eliminacji szkolnych,

q   uczestnicy kategorii recytacji przygotują dwa teksty:

1.       wiersz lub fragment prozy, którego tematyka związana jest z radością Narodzenia Pańskiego,

2.       dowolny wiersz o tematyce religijnej,

q łączny czas recytacji nie może przekroczyć 10 minut,

q istnieje możliwość wykorzystania podkładu muzycznego,

q jury powołane przez organizatora dokona oceny prezentacji według następujących    

      kryteriów:

- dobór repertuaru,

- znajomość tekstu,

- interpretacja utworu (tempo, intonacja),

- kultura słowa,

- ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny),

q   dla zwycięzców  kategorii recytacji przewidziane są dyplomy i nagrody.

 

UCZESTNICY KATEGORII LITERACKIEJ:

q   adresatami konkursu są uczniowie klas I – III gimnazjum z terenu województwa lubelskiego,

q   liczba nadesłanych prac literackich, po przeprowadzonym wcześniej etapie szkolnym,  wynosi 5 sztuk, 

q   uczestnik przygotowuje jeden wiersz o tematyce religijnej „Tu Cię spotykam... ” skierowany na radość, jaką niesie Narodzenie Pańskie ,

q   przygotowaną pracę należy przesłać w formie tekstu przepisanego na komputerze,

q   jury powołane przez organizatora będzie brało pod uwagę:

- twórczy charakter utworu,                                                                                                                                               - poprawność stylistyczną i językową,                                                                                                          - poziom literacki pracy,                                                                                                                                  - samodzielność i oryginalność,                                                                                                                     - ogólną estetykę pracy,

q   laureaci w kategorii literackiej zostaną wcześniej poinformowani o wynikach konkursu i zaproszeni po odbiór pamiątkowych dyplomów i nagród 16 grudnia 2016r.

q   dla zwycięzców  kategorii literackiej przewidziane są dyplomy i nagrody.

 

 

ZGŁOSZENIA:

- karty zgłoszenia w kategorii recytacji oraz literackiej - wraz z dołączonymi pracami uczniów, należy przesłać do dnia  18.11.2016r. na adres:

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MILEJOWIE

                   ul. Szkolna 1

               21 – 020 Milejów

lub adres e – mail koordynatora:

barbara.slowikowska@op.pl

z dopiskiem:

II Wojewódzki Konkurs Poezji Religijnej pod hasłem „Tu Cię spotykam…”

- zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu należy przesłać do 18 listopada 2016r. listownie na adres:

  ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MILEJOWIE

                   ul. Szkolna 1

               21 – 020 Milejów

z dopiskiem:

II Wojewódzki Konkurs Poezji Religijnej pod hasłem „Tu Cię spotykam…”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II WOJEWÓDZKI KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ

„Tu Cię spotykam...”

 

Karta zgłoszenia- RECYTACJA

 

 

Imię i nazwisko uczestnika ..........................................................................................................

Klasa:  pierwsza – druga – trzecia  gimnazjum (niepotrzebne skreślić)

Nazwa szkoły ............................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Repertuar:

    I : wiersz, którego tematyka związana jest z radością Narodzenia Pańskiego:

 

    autor -  ………..........................................................................................................................

    tytuł utworu - ............................................................................................................................

 

  II : dowolny wiersz o tematyce religijnej:

 

    autor -  ………..........................................................................................................................

    tytuł utworu - ............................................................................................................................

 

    

Opiekun:

   imię i nazwisko .........................................................................................................................

   telefon kontaktowy ....................................................................................................................

   adres e – mail …………………………………………………………………………………

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody rodziców/opiekunów prawnych uczestników na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych
oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby konkursu.

 

BARDZO PROSIMY, ABY KARTA ZGŁOSZENIA ZOSTAŁA WYPEŁNIONA DRUKOWANYMI LITERAMI,  POMOŻE NAM TO UNIKNĄĆ POMYŁEK!

 

II WOJEWÓDZKI KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ

„Tu Cię spotykam...”

 

Karta zgłoszenia

kategoria - LITERACKA

 

 

Imię i nazwisko uczestnika ..........................................................................................................

Klasa:  pierwsza – druga – trzecia  gimnazjum (niepotrzebne skreślić)

Nazwa szkoły ............................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

-  wiersz o tematyce religijnej „Tu Cię spotykam...”  skierowany na radość jaką niesie Narodzenie Pańskie

 

tytuł utworu - ............................................................................................................................

 

Opiekun:

imię i nazwisko .........................................................................................................................

telefon kontaktowy ....................................................................................................................

adres e – mail ………………………………………………………………………………….

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody  rodziców/opiekunów prawnych  uczestników na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby konkursu.

 

 

 

 

BARDZO PROSIMY, ABY KARTA ZGŁOSZENIA ZOSTAŁA WYPEŁNIONA DRUKOWANYMI LITERAMI,   POMOŻE NAM TO UNIKNĄĆ POMYŁEK!

 

 

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

uczestnika II Wojewódzkiego Konkursu Poezji Religijnej                                                                    pod hasłem:  „Tu Cię spotykam…”

Na podstawie art. 23 ust.1 pkt ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 r.
(tekst jedn.: Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.), dalej zwana ustawą o ochronie danych osobowych,

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

 

………………..……..………………………………………………………………………

imię i nazwisko uczestnika konkursu

 

ucznia klasy ……..   ……………………………………………..……………………………

(pełna  nazwa szkoły)

 

 ………………………………………………………………..…… w ………………...……..,

                                   

przez Zespół Szkół nr 1 w Milejowie, Gimnazjum nr 1, ul. Szkolna 1, 21 – 020 Milejów. Zgoda udzielona jest do przetwarzania danych w niżej podanym celu i zakresie:

zakres danych: imię i nazwisko dziecka (uczestnika konkursu), klasa i nazwa szkoły,                       do której dziecko uczęszcza.

cel przetwarzania: udział dziecka w II Wojewódzkim Konkursie Poezji Religijnej pod hasłem „Tu Cię spotykam…” (zwanego dalej konkursem).

Ponadto w przypadku uzyskania przez moje dziecko tytułu laureata, wyrażam zgodę na udostępnianie danych osobowych mojego dziecka (w zakresie imienia, nazwiska i nazwy szkoły) poprzez zamieszczenie tych danych na stronie internetowej Zespólu Szkół nr 1                 w Milejowie. Zamieszczenie danych osobowych uczestnika konkursu na stronie internetowej szkoły stwarza możliwość zapoznania się z nimi nieorganiczonej grupie osób.

Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oświadczam,
że zostałem(-am) poinformowany(-na), iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół nr 1 w Milejowie, Gimnazjum nr 1, ul. Szkolna 1, 21 – 020 Milejów.

2. Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonym wyżej celem.

3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Dane podaję dobrowolnie.

 

Oświadczam również, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1. Dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych.

2. Niniejsza zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana                     w każdym czasie.  

 

 

…………….……………………………………

                                                                                data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 uczestnika II Wojewódzkiego Konkursu Poezji Religijnej

pod hasłem „Tu Cię spotykam…”

 

Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka

 

……………………………………………..……………………………………………………

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

 

podczas organizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Milejowie, Gimnazjum nr 1, ul. Szkolna 1, 21 – 020 Milejów  II Wojewódzkiego Konkursu Poezji Religijnej pod hasłem „Tu Cię spotykam…”.

    Przyjmuję do wiadomości, ze zamieszczenie wizerunku uczestnika konkursu na stronie internetowej szkoły stwarza możliwość zapoznania się z tym wizerunkiem nieograniczonej grupie osób. Niniejsza zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych - tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.  nr 80 poz. 904; art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. - tekst jedn.: Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.

                                                                    …………….……………………………………

data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -