XII WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ - Miłosierni jak Ojciec Ewangelia Św. Łukasza

- Dokument dodano 2016-09-19, oglądany 2078 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych

 
 

 

 

http://kuratorium.lublin.pl/gsok/fck_files/file/2016/g2840.jpg

 

 

REGULAMIN

 

XII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ DLA GIMNAZJALISTÓW
 „Miłosierni jak Ojciec Ewangelia Św. Łukasza”

 

 

Organizatorzy:

 

 

- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Nepomucena w Dorohusku

 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku

 

 

Cele:

 - Ukazanie Biblii jako źródła wiary.

- Zainspirowanie uczniów  przesłaniem Ewangelii św. Łukasza.

- Uświadomienie uczniom znaczenia Nowego Testamentu jako podstawy moralności

 chrześcijańskiej.

-Wprowadzanie wiedzy religijnej do praktykowania jej w życiucodziennym.

-Wskazywanie właściwych autorytetów i postaw chrześcijańskich oraz etycznych.

 

Uczestnicy:

 Uczniowie gimnazjów z terenu Archidiecezji Lubelskiej.

 

 Zasady uczestnictwa:

 - Udział w konkursie jest dobrowolny.

 - Konkurs jest dwuetapowy: etap szkolny i diecezjalny.
-Eliminacje szkolneprzeprowadzają  nauczyciele danej szkoły, wyłaniają maksymalnie

trzy osoby i zgłaszają jedo udziału w konkursie.

 - Uczestnicy rozwiązują indywidualnie test w ciągu 60 minut.

-Komisja konkursowa dokonuje sprawdzenia testów, sumowania  liczby punktów zdobytych
    przez uczniów danej szkoły i rozstrzyga o kolejnościmiejsc na podstawie ilości
zdobytychzespołowo punktów.

 -  Laureatami konkursu zostają trzy szkoły, których uczniowie uzyskali najwyższe wyniki.

 

Termin:

 Konkurs odbędzie się  22 listopada 2016r. o godz. 10:00
w Zespole SzkółOgólnokształcących w Dorohusku.

 

Szkoły swój udział w konkursie( karta zgłoszenia ) zgłaszają do 10 listopada 2016r.
na adres:

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku

 ul. I AWP49

 22-175 Dorohusk

Fax: 82 5661715

lub na adres e-mail: zso_dorohusk@wp.pl

 

 

Literatura:

 

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wydanie V

Wydawnictwo Pallottinum. Poznań 2002

 

Zakres materiału:


 –Ewangelia wg św. Łukasza

 

Informacje dodatkowe:

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje organizator konkursu.

Informacji udziela  wicedyrektor szkoły Anna Grzywna ( tel. 82 566 10 12 lub 518418966).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia
do XIIWOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ
 DLA GIMNAZJALISTÓW
 „Miłosierni jak Ojciec Ewangelia Św. Łukasza”

 

 

1.       Nazwa szkoły:

 

...................................................................................................................................................

 

 

 2.Imię i nazwisko uczestnika:

 

a)                ………………………………………………………………………………………

 

 

 

b)...........................................................................................................................................

 

 

 

    c)...........................................................................................................................................

 

 

3.       Imię i nazwisko opiekuna: ……………………………………………………………..

4.       Telefon, e-mail: …………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 Podpis i pieczęć dyrektora szkoły:

 

 

………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -