Konkurs literacko-plastyczno-fotograficzny o św. Janie Pawle II - Życie chrześcijańskie przebiega przez parafię

- Dokument dodano 2016-09-20, oglądany 2022 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 
 

 Powiatowo diecezjalny konkurs literacko-plastyczno-fotograficzny o św. Janie Pawle II

„Życie chrześcijańskie przebiega przez parafię”

 

Organizatorzy:

Starostwo Powiatowe w Chełmie

Kuria Metropolitarna w Lublinie

Parafia Rzymsko- Katolicka w Siedliszczu

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu

 

 

Starostwo Powiatowe w Chełmie,  Kuri Metropolitarna w Lublinie, Parafia Rzymsko- Katolicka w Siedliszczu oraz Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w

Konkursie literacko- plastyczno-fotograficzny o św. Janie Pawle II, „Życie chrześcijańskie przebiega przez parafię ”

 

Cele konkursu:

·          popularyzowanie wiedzy o św. Janie Pawle II, jego pontyfikacie,

·          ukazanie pontyfikatu Wielkiego Polaka jako świadectwa żywej wiary i nadziei,

·          podkreślenie znaczenia wiary w historii narodu polskiego

·          inspirowanie dzieci i młodzieży do poszukiwania w środowisku parafialnym swojego miejsca w Kościele

·          dostrzeganie wartości wiary i modlitwy w drodze życiowej młodego człowieka

·          poszukiwanie autorytetów w świętych i błogosławionych – patronach parafii, przez młodych ludzi

 

 

Adresat:

Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu chełmskiego
i diecezji lubelskiej.

Regulamin:

  1. Konkurs składa się z trzech niezależnych części: plastycznej, literackiej i fotograficznej
  2. konkursy oceniane będą w obrębie grup wiekowych:

·         klasy 0 – III, szkoła podstawowa

·         klasy IV – VI, szkoła podstawowa

·         klasy I- III gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.

 

 

Kategoria

 prace literackie:

Szkoła podstawowa- klasy IV- VI:

   „Najpiękniejsze wspomnienie z mojej parafii” – kartka z pamiętnika.

 

Gimnazjum- klasy I- III, szkoły ponadgimnazjalne:

„Wy jesteście wiosną w Kościoła”- zaangażowanie młodzieży w życie mojej parafii.   (maksymalnie 2 strony,  Times New Roman, czcionka 12).

 

 

 

 

Kategoria

 prace plastyczne:

Szkoła podstawowa- klasy 0- III:

„Autoportret z patronem mojej parafii ”- format A- 4, A- 3, techniki barwne malarskie i rysunkowe

 

Szkoła podstawowa- klasy IV- VI:

„Mój kościół parafialny”- format A- 4, A- 3, techniki barwne malarskie i rysunkowe

 

Gimnazjum- klasy I- III, szkoły ponadgimnazjalne:

„Plakat promujący moją parafię” - format A- 3, A- 2, techniki dowolne, również mieszane

 

 

Kategoria

 fotografia:

 

Gimnazjum- klasy I- III, szkoły ponadgimnazjalne:

„Modlitwa”- zestaw 3 zdjęć w formacie .JPEG w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD o jak najlepszej rozdzielczości

 

Zasady uczestnictwa:

·          Prace literackie należy przesłać wydrukowane na formacie A – 4 w objętości nie przekraczającej 2 stron znormalizowanego maszynopisu ( Times New Roman, czcionka 12);

·          Udział w konkursie jest dobrowolny. Uczestnicy przyjeżdżają i przysyłają prace na własny koszt;

·          Laureaci otrzymują dyplomy uczestnictwa oraz nagrody, wyróżnieni dyplomy, opiekunowie- zaświadczenia;

·          Organizatorzy zapewniają nagrody, dyplomy, poczęstunek dla uczestników konkursu.

·          Prace tylko indywidualne oraz samodzielne!  Zawierające opis imię i nazwisko autora, opiekuna oraz telefon szkoły.

 

Zgłoszenia (na załączonej karcie) oraz prace należy nadsyłać do dnia

30 listopada 2016 r. na adres:

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu,

22 -130 Siedliszcze,

z napisem „Konkurs Papieski”

 

           Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 14  grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu.

 

Szczegółowych informacji udziela wicedyrektor, pani Małgorzata Lekan- Poliszuk,

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu tel. (082) 569-22-13

 


 

Karta zgłoszenia

Konkurs literacko-plastyczno-fotograficzny o św. Janie Pawle II

,,Życie chrześcijańskie przebiega przez parafię”

Nazwa szkoły:

 

Imię i nazwisko uczestnika, klasa:

 

Kategoria wiekowa:

     Klasy 0-III SP

     Klasy IV-VI SP

     Klasy I-III PG

     Szkoły Ponadgimnazjalne

Tytuł pracy:

       Plastycznej

 

 
       Literackiej

       Fotograficznej

 

 

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Imię i nazwisko opiekuna:

 

 

 


....................................

(miejscowość, data)

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu, podstawowych danych osobowych (imię i nazwisko), wizerunku i osiągnięć mojego dziecka na stronie internetowej szkoły oraz na opublikowanie na niej wyników konkursu do wewnętrznego użytku szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami ).

 

 

Imię i nazwisko ucznia: ..............................................................................................................

 

                                                               .………………………………

                                                                                    (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -