V edycja konkursu Wyślij życzenia na święta Bożego Narodzenia

- Dokument dodano 2016-09-20, oglądany 2168 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. V - VI i gimnazjów

 
 

 


 Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP

w Lublinie

ogłasza V edycję Archidiecezjalnego Konkursu

plastyczno-literackiego pod hasłem

„Wyślij życzenia

na Święta Bożego Narodzenia”

w kategoriach:

konkurs plastyczny na Kartkę Bożonarodzeniową,

konkurs literacki na list z przesłaniem Dobrej Nowiny

o Narodzeniu Jezusa do ludzi potrzebujących Miłosierdzia

Adresaci:

 uczniowie szkół podstawowych klasy 4-6

 uczniowie szkół gimnazjalnych.

 

Cele:

 inspirowanie uczniów do pracy twórczej i samodzielności w działaniu,

 nawiązanie do chrześcijańskiej tradycji Bożonarodzeniowej Polski i regionu

 promowanie talentów plastycznych i literackich

 upowszechnianie zwyczaju samodzielnego wykonywania kartek świątecznych przy niewielkim nakładzie finansowym i własnej pracy autora

 

Regulamin konkursu plastycznego:

1. Prace konkursowe (w formacie A5, po złożeniu) powinny być wykonane samodzielnie, dowolną techniką plastyczną (z wyłączeniem suchych pasteli, plasteliny i wyklejania ziarnami) w pracach nie mogą być wykorzystywane gotowe elementy.

2. Komisja konkursowa szczególną uwagę zwróci na nawiązanie do tradycji chrześcijańskiej, kreatywność, estetykę wykonania, wkład pracy, dobór formy do tematu,

 

Regulamin konkursu literackiego:

1. Prace literackie powinny być przygotowane samodzielnie, napisane na komputerze (czcionka Times New Roman 14, interlinia 1,5) i nie przekraczające jednej strony w formacie A4, opisane: imię i nazwisko autora, klasa oraz szkoła, imię i nazwisko nauczyciela, wysłane drogą elektroniczną na adres: surteld@gmail.com

2. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność i pomysłowość oraz poprawność stylistyczną i gramatyczną,.

 

Postanowienia ogólne, dotyczące wszystkich w/w kategorii konkursowych:

1. Jeden uczeń może przygotować tylko jedną pracę, prace grupowe nie będą brane pod uwagę.

2. Szkoła/placówka może zgłosić maksymalnie do 5 prac w każdej kategorii .

3. Wszystkie prace ze szkoły/placówki zgłoszone do konkursu należy podpisać na odwrocie (imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, imię nazwisko nauczyciela/opiekuna dane kontaktowe opiekuna) i umieścić w jednej zbiorczej kopercie z kartą zgłoszenia (zał. nr 1). UWAGA! Brak podpisu, karty zgłoszeniowej eliminuje pracę z konkursu!

4. Podpisane prace wraz ze zgłoszeniem przyjmowane są do dn . 14 listopada 2016r.(decyduje data stempla pocztowego), Gimnazjum nr 3 im. prof. M. A. Krąpca OP w Lublinie, ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin z dopiskiem „Wyślij życzenia na Święta Bożego Narodzenia”. Prace dostarczone po terminie nie biorą udziału w konkursie.

5. W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody zdobywcom trzech pierwszych miejsc. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

6. Prace zgłoszone do konkursu zostają w dokumentacji organizatorów.

7. Uczestnicy konkursu, przesyłając autorskie prace akceptują postanowienia regulaminu i udzielają organizatorowi prawa do korzystania z pracy konkursowej w zakresie działań marketingowych i promocyjnych oraz innych (np. zorganizowania wystawy pokonkursowej prac, prezentacja na stronie internetowej szkoły

 

www.gimnazjum3.lublin, reprodukcja na łamach prasy).

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące, oraz ich rodziców/opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08 1997 r., Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

9. Gala Laureatów odbędzie się w Gimnazjum nr 3 im. prof. M. A. Krąpca OP w Lublinie, o terminie zainteresowani zostaną poinformowani drogą mailową.

 

Dane Kontaktowe:

Dorota Surtel Gimnazjum nr 3

e-mail: surteld@gmail.com im. prof. M. A. Krąpca OP

w Lublinie

ul. Nałkowskich 110

20-470 Lublin

tel. 81-7490694

Załącznik nr 1

Karta zgłoszenia udziału w Archidiecezjalnym Konkursie

plastyczno-literackim pod hasłem

„Wyślij życzenia na Święta Bożego Narodzenia”

Nazwa szkoły:

……………………………………. …………………………………………………………………………

Adres placówki : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e-mail szkoły : ……………………………………………………………………………………..

Nr telefonu szkoły : ………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna : …………………………………………………………………….

Nr tel. /adres e-mail : ……………………………………………………………………………

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -