III Diecezjalny konkurs - Obecność Boga w przyrodzie - Jan Paweł II - miłośnik gór i przyrody

- Dokument dodano 2016-09-20, oglądany 9564 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
 

Znalezione obrazy dla zapytania jan paweł 2 i przyroda  ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12,

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 im. Tadeusza Kościuszki

20 – 810 Lublin, ul. Sławinkowska 50

…………………………………

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

w III Edycji Diecezjalnego konkursu plastyczno – multimedialnego pt.

"Obecność Boga w przyrodzie"

z podtytułem: „Jan Paweł II – miłośnik gór i przyrody”.

           DLA KLAS I - VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  DIECEZJI LUBELSKIEJ

pod honorowym Patronatem Ks. Eugeniusza Zarębińskiego

 (proboszcza Parafii św. Stanisława b m w Lublinie)

 

Organizator konkursu:

Zespół Szkół nr 12, Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie :

s. Anna Piętak, p. Elżbieta Mazur i p. Monika Domańska

 

Celem konkursu jest:

 

1.     Uwrażliwienie sfery duchowej na piękno stworzonego świata, przybliżenie wartości chrześcijańskich.

2.     Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, twórczości i zainteresowaniach
     papieża św. Jana Pawła II.

3.     Wskazywanie dobrych wartości w życiu młodego człowieka.

4.     Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wrażliwości na piękno przyrody:

ü     rozwijanie emocjonalnej więzi z przyrodą,

ü    doskonalenie umiejętności obserwacji, analizowania, wnioskowania,  
 wyszukiwania informacji,

ü    nabywanie biegłości w posługiwaniu się technologią informacyjną, opracowywaniu za pomocą   komputera : tekstów, rysunków, prezentacji multimedialnych, stron internetowych,

ü   kształtowanie umiejętności selekcji informacji,

ü    wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji,

5.   http://przedszkoletuwima.edupage.org/photos/skin/clipart/ziemia_nasz_dom.gif Integracja uczniów z różnych szkół z diecezji Lubelskiej.

 

Regulamin konkursu:

1. Uczniowie klas I - III wykonują pracę plastyczną związaną z tematem konkursu pt.:

„Jan Paweł II – miłośnik gór i przyrody” w formie albumu – format A 5 .

- praca może być wykonana dowolną techniką; można korzystać z Internetu, zdjęć itp.,
   ale ok. 50 % albumu musi stanowić praca własna ucznia: np. tekst, rysunki, strona  
   tytułowa.

- Album powinien składać się minimalnie z 10 stron.

2. Uczniowie klas IV – VI przygotowują prezentacje multimedialne związane z tematem konkursu pt.: „Jan Paweł II – miłośnik gór i przyrody”

    (prezentacje na CD - podane wymagania sprzętowe: oraz informacje o typie programu, który  
     umożliwia otwarcie pliku.

ü   Prezentacje multimedialne powinny być wykonane w programie Power Point (pakiet programu
Microsoft Office)

ü   Dopuszczalna długość prezentacji multimedialnej to 30 slajdów, można dodać podkład muzyczny, głos
 narratora lub fragment filmu.

ü   Prace są przyjmowane w formie cyfrowej na płycie CD lub DVD.

ü   W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych.

Do udziału w konkursie każda szkoła może zgłosić po 2 prace plastyczne i 2 prezentacje multimedialne.

 

Prace należy składać w sekretariacie szkoły

od 1 lutego do 1 marca 2017r.

na adres szkoły:

Zespół Szkół  nr 12

ul. Sławinkowska 50

20-810 Lublin

z dopiskiem Konkurs „Obecność Boga w przyrodzie”.

  

 

Prezentacja prac i uroczyste wręczenie nagród nastąpi w naszej szkole
w czwartek 16 marca 2017r.
(wszelkie informacje będą dostępne na stronie internetowej naszej szkoły ( www.zs12.lublin.eu ) .  

 

3. Wykonaną pracę konkursową należy podpisać pismem  drukowanym:

·         imię i nazwisko autora pracy, klasa,

·         szkoła, opiekun konkursu, adres e- mail i telefon opiekuna

 

Wszystkie prace zgłoszone ze szkoły/placówki do konkursu należy umieścić w jednej zbiorczej kopercie z wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi .

 

Prace zgłoszone do konkursu zostają w dokumentacji organizatorów.

 

Przekazanie praw: osoby biorące udział w konkursie przesyłając prace zgodnie z regulaminem udzielają organizatorowi prawa do korzystania z pracy konkursowej w zakresie działań marketingowych i promocyjnych oraz innych. (np. zorganizowania wystawy prac).

 

Przyjmujemy wyłącznie prace z wypełnioną kartą zgłoszenia.

  UWAGA! Brak podpisu pracy, karty zgłoszenia lub oświadczenia eliminuje pracę!

4. Ocena prac:

Oceny prac dokona komisja

- Warunki oceny prac: - Zgodność treści pracy z tematyką konkursu.

- Pomysłowość w przedstawieniu tematu.

- Technika i estetyka prac.

 

5. Nagrody:

Każdy uczestnik wykonuje pracę indywidualnie. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody specjalne: organizatorzy zapewniają nagrody dla zdobywców I, II i III miejsca. Autorzy prac wyróżnionych również otrzymują nagrody, a ich opiekunowie imienne podziękowania.

 

Jury zastrzega sobie prawo do przydziału nagród i wyróżnień według własnego uznania. Decyzje jury są ostateczne.

 

Nagrodzone prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej zorganizowanej w naszym Zespole Szkół nr 12. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i mogą zostać przez niego wykorzystane w celu przybliżenia dzieciom osoby Jana Pawła II.

6. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej ZS nr 12 w Lublinie:          www.zs12.lublin.eu

 

 

Do pobrania załączniki:                                        

Nr 1 -karta zgłoszenia       

Nr 2 -oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

"Obecność Boga w przyrodzie"

z podtytułem: „Jan Paweł II – miłośnik gór i przyrody”.

Diecezjalny Konkurs plastyczno – multimedialny

DLA KLAS I - VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DIECEZJI LUBELSKIEJ

pod honorowym Patronatem Ks. Eugeniusza Zarębińskiego

(proboszcza Parafii św. Stanisława b m w Lublinie)

Jan Paweł II kolorowanki - I MIŚ KOALA.JPG

 

 

Karta zgłoszenia

 

Do udziału w konkursie zgłaszamy w kategorii (właściwe podkreślić)

 

·          dzieci ze szkoły podstawowej: klasy I - III

·          dzieci ze szkoły podstawowej: klasy IV - VI

 

 

 

 

1. Autor pracy (imię i nazwisko)*........................................................................................................

 

2. Klasa...............................................................................................................................................

 

3. Szkoła.............................................................................................................................................

 

4. Telefon do szkoły...........................................................................................................................

 

5. Adres szkoły...................................................................................................................................

 

6. Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna – tel. kontaktowy, e - mail )                           .................................................................................................................................................

 

 

........................................................

 

                                                                                                                          Podpis dyrektora szkoły

 

Jan Paweł II kolorowanki - SPACER W GÓRY.JPG

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

"Obecność Boga w przyrodzie"

z podtytułem: „Jan Paweł II – miłośnik gór i przyrody”.

Diecezjalny Konkurs plastyczno – multimedialny

DLA KLAS I - VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DIECEZJI LUBLIN

pod honorowym Patronatem Ks. Eugeniusza Zarębińskiego

(proboszcza Parafii św. Stanisława b m w Lublinie)

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA

(wypełnia rodzic w przypadku udziału dziecka w konkursie)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w opisie nadesłanych prac do potrzeb niezbędnych dla celów konkursowych (w rozumieniu Ustawy z dn.29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych, Dz.U z 1997r Nr 133. poz.883)

Dane osobowe uczestników konkursu pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, natomiast w stosunku do utworów laureatów zastrzegają sobie prawo ich publicznej prezentacji bez honorarium za prawa autorskie.

 

 

 

Data: ....................................                           ............................................................................................

                                                                                      (czytelne imię i nazwisko rodzica)

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -