XVIII DIECEZJALNY PRZEGLĄD PIEŚNI I POEZJI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ

- Dokument dodano 2016-09-20, oglądany 1666 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. V - VI i gimnazjów

 
 

REGULAMIN XVIII DIECEZJALNEGO PRZEGLĄDU PIEŚNI I POEZJI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ

ORGANIZATORZY:

·                     II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie

·                     Parafia pw.  św.  Kazimierza w Chełmie

CELE  KONKURSU:

·                     upowszechnianie poezji i pieśni o tematyce religijnej i patriotycznej;

·                     propagowanie wartości moralnych i kształtowanie wrażliwości duchowej oraz postaw patriotycznych;

·                      promocja talentów.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI) oraz gimnazjalnych diecezji lubelskiej.

2. W danej kategorii i grupie wiekowej szkoła może wystawić maksymalnie po trzy reprezentacje.

3. Uczestnicy prezentują jeden utwór religijny i jeden patriotyczny w wersji poetyckiej bądź muzycznej (dwie recytacje bądź dwie pieśni).

4. Czas prezentacji nie może przekroczyć 8 minut.

5. Eliminacje konkursowe odbędą się w ramach następujących kategorii:

- RECYTCJE

- MUZYCZNA:

• solista;

• zespół instrumentalno-wokalny;

 • chór.

6. W każdej kategorii wyróżnia się dwie grupy wiekowe:

• szkoły podstawowe (klasy IV-VI);

 • szkoły gimnazjalne.

7.  Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

8.  Zgłoszenia uczestników (na załączonej karcie zgłoszenia -wypełnionej drukowanymi literami) należy przesłać do dnia  30 listopada 2016 r.         na adres:

II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera    ul. Szpitalna 14  22-100 Chełm

z dopiskiem XVIII PRZEGLĄD PIEŚNI I POEZJI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ  tel. (82) 565 -38-88 lub faksem  (82) 564 -04 -88

9.  Konkurs odbędzie się w aulach  II LO w Chełmie  3 grudnia2016 r.  o godz.  9.00.

10.  Laureatom wręczone zostaną nagrody,  zaś wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

11.  Organizatorzy zapewniają nagłośnienie.

12.  Organizatorzy zapewniają poczęstunek.

13.  Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie  przez Organizatora  danych osobowych uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dni   29 sierpnia 1996 r. o  ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem zgodnie z art.  24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz 883 z późn.  zm. ).

14.  Organizator konkursu informuje uczestników konkursu, że ich dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Organizatora wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji konkursu i informowania o konkursie.

15.  Niniejszy regulamin jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  29 stycznia 2002 r.  w sprawie  organizacji i przeprowadzania konkursów,  turniejów  i olimpiad  (Dz. U. Nr 13, poz. 125).

Dodatkowych informacji udziela p. Barbara Łaska (082) 564-04-88.
Karta zgłoszenia i regulamin znajdują się również na stronie II LO w Chełmie (www.iilo.chelm.pl).

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -