Diecezjalny konkurs literacki - Uśmiechnięty święty

- Dokument dodano 2016-09-21, oglądany 1680 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
 

Diecezjalny konkurs literacki „Uśmiechnięty święty”

 

 

Konkurs realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie we współpracy z Ks. Proboszczem parafii pod wezwaniem Św. Maksymiliana
M. Kolbe
w myśl słów Kardynała
Stefana Wyszyńskiego „Nie gaście ducha Ojca Maksymiliana”.

 

 

Cele konkursu

·          Popularyzowanie sylwetki Ojca Maksymiliana Kolbego, jego biografii oraz postawy życiowej;

·          Zachęcanie uczniów do tworzenia własnych tekstów;

·          Rozwijanie talentów literackich oraz zainteresowań polonistycznych;

·          Kształtowanie i utrwalanie poprawności językowej wśród młodego pokolenia;

·          Zwrócenie uwagi na rolę wartości chrześcijańskich w życiu człowieka.

 

Regulamin

 

1.       Konkurs adresowany jest do uczniów ze szkół podstawowych diecezji lubelskiej.

2.       Celem będzie wyłonienie najlepszych prac w nast ę puj ą cych kategoriach wiekowych:

I kategoria – klasy 1-3

II kategoria – klasy 4-6

3.       Zadaniem uczestnika jest napisanie:

klasy I-III – wiersza

klasy IV-VI - pracy literackiej w dowolnej formie (wiersza, opowiadania, listu, kartki z pamiętnika itp.) inspirowanej postacią Ojca Maksymiliana Kolbego, wartościami, którymi kierował się w życiu
i męczeńską śmiercią.

4.       Uczestnik może wysłać wyłącznie 1 pracę, a każda placówka nie więcej niż 5 prac.

5.       Prace uczniów sprawdza i ocenia komisja szkolna wg ustalonych przez siebie kryteriów.

6.       Obj ę to ść pracy nie powinna przekroczyć 2 stron wydruku komputerowego, czcionk a 12, interlinia 1,5.

7.       Ocenie jury podlegać będzie: zgodność z tematem konkursu, kompozycja, język, słownictwo, poprawność gramatyczna, stylistyczna i ortograficzna, sposób ujęcia tematu, oryginalność
i pomysłowość, ogólny wyraz artystyczny.

8.  Termin zgłoszeń:

Prace konkursowe należy nadsyłać do 08 listopada 2016 r. na adres elektroniczny: poczta @sp32.lublin.eu

  • lub listownie:

Szkoła Podstawowa nr 32

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Pamięci Majdanka

ul. K. Przerwy-Tetmajera 2

20- 362 Lublin

9. Sprawy organizacyjne:

            Prace muszą być opatrzone na odwrocie: imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem, uczestnika, nazwiskiem opiekuna, nazwą i adresem oraz numerem telefonu szkoły, która zgłasza pracę do konkursu.

10. W ramach konkursu jury przyzna nagrody oraz wyróżnienia jego uczestnikom. Nauczyciele przygotowujący do konkursu wyróżnionych nagrodą uczniów otrzymają podziękowania. Jury zastrzega sobie prawo do przydziału nagród i wyróżnień według własnego uznania.

11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

12. O rozstrzygnięciu konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

13. Podsumowanie całości konkursu odbędzie się 29 listopada 2016 roku w Szkole Podstawowej

 Nr  32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie.

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -