XVI Dzień Papieski w Puławach - Konkurs plastyczny - prezentacja multimedialna

- Dokument dodano 2016-09-21, oglądany 1547 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 
 

KONKURS PLASTYCZNY - PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

z okazji obchodów XVI Dnia Papieskiego w Puławach

„Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia”

07-22 października 2016 r.

Patronat honorowy:

Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz

Piotr Trela

Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel

Starosta Puławski Witold Popiołek

Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński

Przewodnicząca Rady Miasta Puławy

Bożena Krygier

Organizatorzy :

Stowarzyszenie „Rodzina”

Urząd Miasta Puławy

Starostwo Powiatowe w Puławach

POK „Dom Chemika”

Głównym celem konkursu jest aktywne włączenie młodzieży i dorosłych z Puław

i województwa lubelskiego w obchody XVI Dnia Papieskiego pod hasłem: „Jan Paweł II – bądźcie

świadkami miłosierdzia”.

Naszymi działaniami chcemy przedłużyć dziękczynienie za kanonizację i przybliżać osobę Jana

Pawła II. Hasło tegorocznych obchodów bezpośrednio nawiązuje do decyzji Papieża Franciszka

o obwołaniu bieżącego roku kościelnego Rokiem Miłosierdzia. Ma skłaniać ludzi, aby nie tylko oczekiwali

miłosierdzia od Boga, wypraszali go, ale również sami to miłosierdzie dane od Najwyższego nieśli

drugiemu człowiekowi.

Cele turnieju:

1. Utrwalanie wiedzy o Janie Pawle II i jego nauczaniu.

2. Budzenie postawy szacunku wobec postaci wielkiego Papieża – Polaka.

3. Pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o uczynki miłosierdzia.

4. Przybliżenie postaw miłosierdzia we współczesnym świecie.

Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osób

dorosłych.

2. Każda szkoła/placówka może zgłosić do turnieju 5 prezentacji.

(PRACA NIE MOŻE BYĆ ZBIOROWA).

Sposób przygotowania prac:

1. Prezentacja powinna być stworzona w formacie MP4 i MOV

2. Maksymalna objętość nie może przekraczać 1 płyty.

3. Czas prezentacji nie może przekraczać 10 min.

4. Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia.

5. Nauczyciel pełni rolę opiekuna projektu.

- 1 -

6. Prace należy dostarczyć na płycie CD/DVD.

7. Do każdej pracy należy dołączyć dane: imię i nazwisko autora, telefon i adres szkoły, adres

elektroniczny autora pracy i szkoły, nazwisko nauczyciela-opiekuna .

8. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.

9. Zgłoszona praca powinna zawierać bibliografię.

10. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw

autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków

niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście

oraz że wykorzystane do pracy konkursowej zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich

oraz uczestnicy posiadają prawa do wykorzystania wizerunku osób trzecich.

11. Autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do

nadesłanych prac. Wszyscy uczestnicy konkursu składając pracę wyrażają tym samym zgodę na ich

reprodukcję w różnych materiałach informacyjnych: druku w dowolnej liczbie publikacji

i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się

do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, CD-ROM, wprowadzanie do obrotu,

wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne prezentacje, a także prezentowanie prac na

wystawach związanych z działalnością, prowadzonych przez Organizatora). Przystąpienie

uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk

w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb

niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych

Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.).

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie

oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich.

Zgłoszenie:

Zgłoszenia do konkursu należy składać do 3 października 2016 roku do pok. 102 w POK „Dom Chemika”.

Należy wypełnić dołączony formularz zgłoszeniowy.

Termin ogłoszenia wyników:

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 16 października 2016 r. w sali widowiskowej POK „Dom Chemika”.

Załączniki:

Nr 1- karta zgłoszenia

Nr 2 i 3 - oświadczenia

- 2 -

Załącznik nr 1

KONKURS PLASTYCZNY - PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

z okazji obchodów XVI Dnia Papieskiego w Puławach

„Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia”

07-22 października 2016 r.

KARTA ZGŁOSZENIA

Do udziału w konkursie w kategorii (właściwe podkreślić)

młodzież gimnazjalna

młodzież szkół średnich

dorośli

1. Autor pracy (imię i nazwisko)*........................................................................................................

DOTYCZY MŁODZIEŻY

2. Klasa...............................................................................................................................................

3. Szkoła.............................................................................................................................................

4. Telefon do szkoły...........................................................................................................................

5. Adres szkoły...................................................................................................................................

6. Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna – tel. kontaktowy) ..........................................................

DOTYCZY DOROSŁYCH

5. Adres zamieszkania...................................................................................................................................

6. Tel. kontaktowy ..........................................................

........................................................

(Podpis opiekuna/katechety*)

*podkreślić w przypadku katechetów

Załącznik nr 2

KONKURS PLASTYCZNY - PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

z okazji obchodów XVI Dnia Papieskiego w Puławach

„Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia”

07-22 października 2016r.

OŚWIADCZENIE RODZICA

(wypełnia rodzic w przypadku udziału dziecka w konkursie)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w opisie

nadesłanych prac do potrzeb niezbędnych dla celów konkursowych (w rozumieniu Ustawy

z dn.29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych, Dz.U z 1997r Nr 133. poz.883).

Dane osobowe uczestników konkursu pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom

trzecim. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, natomiast w stosunku do utworów laureatów

zastrzegają sobie prawo ich publicznej prezentacji bez honorarium za prawa autorskie.

Oświadczam, że regulamin Konkursu jest mi znany i akceptuję jego postanowienia.

Podanie danych osobowych za pośrednictwem powyższego formularza i oznaczonych jako

wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu uczestniczenia w "Konkursie Plastycznym z

okazji obchodów XVI Dnia Papieskiego w Puławach. „Jan Paweł II – bądźcie świadkami

miłosierdzia”".

Podając powyższe informacje wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie ich przez

administratora, którym jest Stowarzyszenie "Rodzina", ul. Piramowicza 12, 24-100 Puławy.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Data:.................................... ............................................................................................

(czytelne imię i nazwisko rodzica)

Załącznik nr 3

KONKURS PLASTYCZNY - PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

z okazji obchodów XVI Dnia Papieskiego w Puławach

„Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia”

07-22 października 2016r.

OŚWIADCZENIE OSOBY DOROSŁEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w opisie nadesłanych prac

do potrzeb niezbędnych dla celów konkursowych (w rozumieniu Ustawy z dn.29 sierpnia 1997r.

O ochronie danych osobowych, Dz.U z 1997r Nr 133. poz.883)

Dane osobowe uczestników konkursu pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom

trzecim. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, natomiast w stosunku do utworów laureatów

zastrzegają sobie prawo ich publicznej prezentacji bez honorarium za prawa autorskie.

Oświadczam, że regulamin Konkursu jest mi znany i akceptuję jego postanowienia.

Podanie danych osobowych za pośrednictwem powyższego formularza i oznaczonych jako

wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu uczestniczenia w "Konkursie Plastycznym z

okazji obchodów XVI Dnia Papieskiego w Puławach. „Jan Paweł II – bądźcie świadkami

miłosierdzia”".

Podając powyższe informacje wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie ich przez

administratora, którym jest Stowarzyszenie "Rodzina", ul. Piramowicza 12, 24-100 Puławy.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Data:.................................... ............................................................................................

(czytelne imię i nazwisko)

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -