XVI Dzień Papieski w Puławach - konkurs recytatorski

- Dokument dodano 2016-09-21, oglądany 1488 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 
 

V KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY RELIGIJNEJ

„UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA”

z okazji obchodów XVI Dnia Papieskiego w Puławach

„Jan Paweł II - bądźcie świadkami miłosierdzia”

07-22 października 2016 r.

Patronat honorowy:

Dziekan Dekanatu Puławskiego

ksiądz Piotr Trela

Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel

Starosta Puławski Witold Popiołek

Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński

Przewodnicząca Rady Miasta Puławy

Bożena Krygier

Organizatorzy:

Stowarzyszenie „Rodzina”

Urząd Miasta Puławy

Starostwo Powiatowe w Puławach

POK „Dom Chemika

Głównym celem konkursu jest aktywne włączenie dzieci, młodzieży i dorosłych z Puław

i województwa lubelskiego w obchody XVI Dnia Papieskiego pod hasłem: „Jan Paweł II – bądźcie

świadkami miłosierdzia”.

Naszymi działaniami chcemy przedłużyć dziękczynienie za kanonizację i przybliżać osobę

Jana Pawła II. Hasło tegorocznych obchodów bezpośrednio nawiązuje do decyzji Papieża

Franciszka o obwołaniu bieżącego roku kościelnego Rokiem Miłosierdzia. Ma skłaniać ludzi, aby

nie tylko oczekiwali miłosierdzia od Boga, wypraszali go, ale również sami to miłosierdzie dane od

Najwyższego nieśli drugiemu człowiekowi.

Cele konkursu:

1. Popularyzacja myśli zaczerpniętych z nauczania Jana Pawła II oraz przybliżenie społeczeństwu

sylwetek ludzi czyniących miłosierdzie.

2. Kształtowanie wyobraźni poetyckiej.

3. Promowanie talentów.

4. Prezentacja poezji religijnej szerszemu kręgowi odbiorców.

V KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY RELIGIJNEJ

„UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA”

z okazji obchodów XVI Dnia Papieskiego w Puławach

„Jan Paweł II- bądźcie świadkami miłosierdzia”

07-22 października 2016 r.

REGULAMIN

I. Adresaci

Zapraszamy do konkursu przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół

średnich, studentów i wszystkich dorosłych miłośników recytacji z terenu miasta Puławy oraz

województwa lubelskiego.

II. Założenia programowe

Zapraszamy recytatorów i ich instruktorów do poszukiwań repertuarowych wokół tematu: Jan

Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia” . Uczestnicy prezentują repertuar z zakresu literatury

religijnej, polskiej jak i obcej. Zachęcamy do wyboru tekstów ciekawych i wartościowych literacko.

Recytatorzy prezentują jeden dowolnie wybrany utwór poetycki lub prozatorski

Łączny nieprzekraczalny czas prezentacji: uczniowie szkół podstawowych - do 5 minut, starsi

- do 7 minut. Organizator zastrzega sobie prawo do przerywania dłuższych prezentacji.

III. Kryteria oceny

Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury powołane przez organizatora. Kryteria oceny:

- wybór i dobór tekstu;

- dostosowanie tekstu do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora;

- interpretacja utworu;

- kultura słowa;

- ogólny wyraz artystyczny

Jury przyzna nagrody rzeczowe i wyróżnienia w poszczególnych grupach wiekowych:

dzieci w wieku przedszkolnym

dzieci ze szkół podstawowych: klasy I - III

dzieci ze szkół podstawowych: klasy IV - VI

młodzież gimnazjalna

młodzież szkół średnich

dorośli

Wszyscy wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Werdykt jury jest niepodważalny.

IV. Zasady organizacyjne i terminy

1. Karty zgłoszenia przyjmowane są do dnia 03 października 2016 r. do POK „Dom Chemika” do

Pani Renaty Szczypy (pok.102). Zgłoszenia dostarczone po terminie nie biorą udziału w

konkursie.

2. Konkurs odbędzie się 07 października 2016 r. o godz. 9.00 w sali 131 Puławskiego Ośrodka

Kultury „Dom Chemika”

3. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród Laureatom Konkursu odbędzie się dnia 16

października 2016 r. w sali widowiskowej POK „Domu Chemika”.

4. Szkoła/placówka może zgłosić maksymalnie po 5 recytatorów każdej kategorii wiekowej. Prosimy

o przeprowadzenie eliminacji środowiskowych.

V. Załączniki

Nr 1 -karta zgłoszenia

Nr 2 i 3 –oświadczenia

Załącznik nr 1

V KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY RELIGIJNEJ

„UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA”

z okazji obchodów XVI Dnia Papieskiego w Puławach

„Jan Paweł II- bądźcie świadkami miłosierdzia”

07-22 października 2016 r.

KARTA ZGŁOSZENIA

Do udziału w konkursie w kategorii (właściwe podkreślić)

a. dzieci przedszkolne

b. dzieci ze szkoły podstawowej: klasy I - III

c. dzieci ze szkoły podstawowej: klasy IV - VI

d. młodzież gimnazjalna

e. młodzież szkół średnich

f. dorośli

Tytuł i autor utworu, rodzaj (wiersz czy proza), czas trwania

….......................................................................................................................................................

1. Imię i nazwisko ….....................….................................................................................

2. Klasa...............................................................................................................................................

3. Szkoła.............................................................................................................................................

4. Telefon do szkoły...........................................................................................................................

5. Adres szkoły...................................................................................................................................

Imię i nazwisko zgłaszającego, tel. kontaktowy.

..............................................................................................................

........................................................

(Podpis opiekuna/katechety*)

*zaznaczyć w przypadku katechetów

Załącznik nr 2

V KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY RELIGIJNEJ

„UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA”

z okazji obchodów XVI Dnia Papieskiego w Puławach

„Jan Paweł II- bądźcie świadkami miłosierdzia”

07-22 października 2016 r.

OŚWIADCZENIE RODZICA

(wypełnia rodzic w przypadku udziału dziecka w konkursie)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w opisie

nadesłanych prac do potrzeb niezbędnych dla celów konkursowych (w rozumieniu Ustawy

z dn.29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych, Dz.U z 1997r Nr 133. poz.883)

Dane osobowe uczestników konkursu pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane

osobom trzecim.

Oświadczam, że regulamin Konkursu jest mi znany i akceptuję jego postanowienia.

Podanie danych osobowych za pośrednictwem powyższego formularza i oznaczonych jako

wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu uczestniczenia w "Konkursie

recytatorskim „Uwielbiaj duszo moja Pana” z okazji obchodów XVI Dnia Papieskiego

w Puławach. „Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia".

Podając powyższe informacje wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie ich przez

administratora, którym jest Stowarzyszenie "Rodzina", ul. Piramowicza 12, 24-100 Puławy.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Data:.................................... ............................................................................................

(czytelny podpis)

Załącznik nr 3

V KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY RELIGIJNEJ

„UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA”

z okazji obchodów XVI Dnia Papieskiego w Puławach

„Jan Paweł II- bądźcie świadkami miłosierdzia”

07-22 października 2016 r.

OŚWIADCZENIE OSOBY DOROSŁEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w opisie

nadesłanych prac do potrzeb niezbędnych dla celów konkursowych (w rozumieniu Ustawy

z dn.29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych, Dz.U z 1997r Nr 133. poz.883)

Dane osobowe uczestników konkursu pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane

osobom trzecim.

Oświadczam, że regulamin Konkursu jest mi znany i akceptuję jego postanowienia.

Podanie danych osobowych za pośrednictwem powyższego formularza i oznaczonych jako

wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu uczestniczenia w "Konkursie

recytatorskim „Uwielbiaj duszo moja Pana” z okazji obchodów XVI Dnia Papieskiego

w Puławach. „Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia".

Podając powyższe informacje wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie ich przez

administratora, którym jest Stowarzyszenie "Rodzina", ul. Piramowicza 12, 24-100 Puławy.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Data:.................................... ............................................................................................

(czytelne imię i nazwisko)

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -