XVI Dzień Papieski w Puławach - turniej wiedzy

- Dokument dodano 2016-09-21, oglądany 1424 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 
 

II TURNIEJ WIEDZY O JANIE PAWLE II

z okazji obchodów XVI Dnia Papieskiego w Puławach

„Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia”

07-22 października 2016 r.

Patronat honorowy:

Dziekan Dekanatu Puławskiego

ksiądz Piotr Trela

Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel

Starosta Puławski Witold Popiołek

Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński

Przewodnicząca Rady Miasta Puławy

Bożena Krygier

Organizatorzy :

Stowarzyszenie „Rodzina”

Urząd Miasta Puławy

Starostwo Powiatowe w Puławach

POK „Dom Chemika”

Głównym celem konkursu jest aktywne włączenie, młodzieży z Puław

i województwa lubelskiego w obchody XVI Dnia Papieskiego pod hasłem: „Jan Paweł II – bądźcie

świadkami miłosierdzia”.

Naszymi działaniami chcemy przedłużyć dziękczynienie za kanonizację i przybliżać osobę Jana

Pawła II. Hasło tegorocznych obchodów bezpośrednio nawiązuje do decyzji Papieża Franciszka

o obwołaniu bieżącego roku kościelnego Rokiem Miłosierdzia. Ma skłaniać ludzi, aby nie tylko oczekiwali

miłosierdzia od Boga, wypraszali go, ale również sami to miłosierdzie dane od Najwyższego nieśli

drugiemu człowiekowi.

Cele turnieju:

1. Rozwijanie postaw koleżeńskich i współpracy w grupie.

2. Utrwalanie wiedzy o Janie Pawle II i jego nauczaniu.

3. Budzenie postawy szacunku wobec postaci wielkiego Papieża – Polaka.

4. Pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw na podstawie nauki Jana Pawła II.

5. Ukazanie świętości życia Jana Pawła.

6. Pielęgnowanie pamięci o świętym Janie Pawle II.

Zasady uczestnictwa:

1. Turniej przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

2. Każda szkoła może zgłosić do turnieju 3 osobowy zespół oraz 10 osobową reprezentację szkoły,

która będzie dopingowała swoich zawodników

- 1 -

Tematyka turnieju:

1. Życiorys Świętego Jana Pawła II.

2. Pontyfikat Świętego Jana Pawła II.

Zgłoszenie:

Zgłoszenia do turnieju należy składać do 3 października 2016 roku do pok. 102 w POK „Dom Chemika”.

Należy wypełnić dołączony formularz zgłoszeniowy.

Termin:

Konkurs odbędzie się 13 października (czwartek) 2016 r. o godz.10.00 w Zespole Szkół Technicznych,

ul. Wojska Polskiego 7

.

Przebieg i szczegółowy regulamin konkursu:

1. Komisję konkursową powołuje Organizator.

2. Konkurs rozgrywany jest na zasadach turnieju.

3. Uczestniczą w nim 3-osobowe drużyny – reprezentacja szkół (po jednej osobie z każdej klasy (I, II,

III lub VI w przypadku technikum i liceum zawodowego).

4. Zawodnicy po naradzie udzielają wspólnej odpowiedzi i wspólnie wykonują też zadania pisemne.

5. W trakcie wykonywania zadań uczestnicy nie mogą korzystać z pomocy dydaktycznych i pomocy

opiekuna.

6. Zadania i kryteria oceniania ustala Organizator przed konkursem.

7. Po wykonaniu zadania następuje ocena i przydzielenie punktów.

8. Po ogłoszeniu wyników, werdykt jury nie podlega odwołaniu .

Wręczenie nagród odbędzie się 16 października 2016 r. w sali widowiskowej POK „Dom Chemika”

podczas Koncertu Laureatów.

TURNIEJ MA CHARAKTER ZABAWY I SKUPIONY JEST NA POGŁĘBIANIU

WIEDZY O JANIE PAWLE II.

- 2 -

II TURNIEJ WIEDZY O JANIE PAWLE II

z okazji obchodów XVI Dnia Papieskiego w Puławach

„Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia”

07-22 października 2016 r.

KARTA ZGŁOSZENIA

(PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

NAZWA I ADRES SZKOŁY

.....................................................................................................................................................

IMIONA I NAZWISKA UCZNIÓW

Klasa 1 …………………………………………………………….

Klasa 2 …………………………………………………………….

Klasa 3/4 ……………………………………………………………..

.....................................

(Podpis opiekuna/katechety*)

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 3 października 2016 r. do pokoju

numer 102 w POK „Dom Chemika”, ul. Wojska Polskiego 4 w Puławach. Zgłoszenia dostarczone po

terminie nie biorą udziału w konkursie. Informacje o kolejności występowania będzie można uzyskać

w pokoju 102 w POK „Dom Chemika” tel.: (081) 887-96-01 w. 228 i na stronie www.rodzina.pulawy.pl

*zaznaczyć w przypadku katechetów

II TURNIEJ WIEDZY O JANIE PAWLE II

z okazji obchodów XVI Dnia Papieskiego w Puławach

„Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia”

07-22 października 2016 r.

OŚWIADCZENIE RODZICA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka i wykorzystanie wizerunku

do potrzeb niezbędnych dla celów konkursowych (w rozumieniu Ustawy z dn.29 sierpnia 1997 r.

O ochronie danych osobowych, Dz.U z 1997r Nr 133. poz.883)

Dane osobowe uczestników konkursu pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom

trzecim.

Oświadczam, że regulamin Konkursu jest mi znany i akceptuję jego postanowienia.

Podanie danych osobowych za pośrednictwem powyższego formularza i oznaczonych jako

wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu uczestniczenia w "Turnieju wiedzy o Janie

Pawle II” z okazji obchodów XVI Dnia Papieskiego w Puławach. „Jan Paweł II – bądźcie

świadkami miłosierdzia".

Podając powyższe informacje wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie ich przez

administratora, którym jest Stowarzyszenie "Rodzina", ul. Piramowicza 12, 24-100 Puławy.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Data:.................................... ............................................................................................

(czytelny podpis)

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -