XVI Konkurs Plastyczny - Jan Paweł II, nasz papież

- Dokument dodano 2016-09-21, oglądany 1772 razy -

Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

 
 

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY
PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW

MIASTA LUBARTÓW I POWIATU LUBARTOWSKIEGO
ORAZ ZAPRZYJAŹNIONYCH SZKÓŁ

 

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II  w Lubartowie zapraszają nauczycieli, katechetów, instruktorów oraz opiekunów wraz z dziećmi i młodzieżą do udziału

w

XVI Powiatowym Konkursie Plastycznym

„Jan Paweł II - Nasz Papież”

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania postacią Wielkiego Polaka,
Papieża Jana Pawła II i zwrócenie uwagi na ponadczasowe i uniwersalne wartości płynące z Jego nauki oraz pobudzenie wyobraźni, rozwój zdolności twórczych, sposobów plastycznego wyrażania myśli i uczuć związanych z życiem Ojca Świętego.

W roku szkolnym 2016/2017 proponujemy autorom odzwierciedlenie
w pracach plastycznych hasła:

„ Miłosierdzie w nauczaniu św. Jana Pawła II”

 

Myślą przewodnią tegorocznego konkursu są słowa Jana Pawła II:

„Kościół otacza szczególnym szacunkiem miłosierdzie względem ubogich
i chorych oraz tak zwane dzieła miłosierdzia i wzajemnej pomocy, mające na celu niesienie pomocy w różnych potrzebach ludzkich”.

                                                                             Jan Paweł II – 30XII 1988

 

Regulamin konkursu

1. W konkursie biorą udział prace, które są ilustracją tematyki przewodniej.

2. Prace konkursowe będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:

·          przedszkola ;

·          szkoły podstawowe, klasy I-III;

·          szkoły podstawowe, klasy IV-VI.

·          gimnazja.

3. Wyboru techniki prac dokonują autorzy i opiekunowie.

4. Preferowany format zgłaszanych prac: A-4 lub A-3.

5. Prace plastyczne powinny być wykonane indywidualnie, tylko w przypadku prac przedszkolnych mogą to być prace grupowe.

6. Termin dostarczenia prac upływa z dniem 7 października 2016 roku /w przypadku przesyłania prac pocztą decyduje data stempla pocztowego/.

7. Prace konkursowe  należy dostarczyć osobiście /do sekretariatu szkoły/ lub za pośrednictwem poczty na adres:
                                                              Szkoła Podstawowa nr 4

im. Jana Pawła II

w Lubartowie

ul. Kosmonautów 11

21-100 Lubartów

8. Do pracy należy dołączyć na odwrocie następujące informacje:

·                            imię i nazwisko oraz wiek /grupa, klasa/ autora pracy;

·                            nazwę oraz telefon placówki, do której uczęszcza dziecko;

·                            imię i nazwisko opiekuna.

Prosimy o czytelne wypełnienie danych pismem drukowanym lub komputerowo.

9. Wszystkie prace oceniane będą przez niezależną komisję powołaną przez organizatorów konkursu.

10. Rozstrzygnięcie konkursu połączone z wernisażem prac i wręczeniem nagród i dyplomów odbędzie się 20 października 2016 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie. O dokładnym terminie uroczystości powiadomimy nagrodzonych autorów
i ich opiekunów telefonicznie.

11. Informacje związane z Konkursem będą zamieszczone również na stronie internetowej szkoły www.sp4lubartow.pl .

12. Nadesłanych prac nie zwracamy. Prosimy opiekunów o wcześniejsze wykonanie skanów lub zdjęć celem dokumentowania uczestnictwa.
13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników i ich opiekunów związanych 
z przeprowadzeniem konkursu i jego rozstrzygnięciem oraz zgodą na publikację prac w mediach
i wydawnictwach.
                                                                                                 SERDECZNIE ZAPRASZAMY                                                                                               
                                                                                     

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -