II OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI ŚWIĘTY MIKOŁAJ IKONĄ MIŁOSIERDZIA WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY - I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

- Dokument dodano 2016-09-27, oglądany 2258 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 
 

2016

   ROK MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI

    dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 

„Święty  Mikołaj ikoną miłosierdzia w oczach młodzieży

- i Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”

II edycja konkursu

 

PATRONAT HONOROWY NAD KONKURSEM OBJĘLI:

 

Lubelski Kurator Oświaty

Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

 

 

REGULAMIN

 

I ORGANIZATORZY

1. Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie

2. Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie

3. Wydział d/s Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie

4. Parafia św. Mikołaja w Lublinie

 

II CELE KONKURSU

1.    Pogłębianie wśród młodzieży wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa z Myry.

2.    Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei, takich jak: dobroczynność, szlachetność, dzielenie się z innymi nie tylko dobrami materialnymi, ale również duchowymi.

3.    Uwrażliwienie  uczniów na potrzebę duchowego przeżycia spotkania ze Świętym Mikołajem, przełamanie stereotypowego wyobrażenia Mikołaja  jako „świętego od prezentów”.

4.    Kształtowanie w młodych ludziach wrażliwości i  otwartości na potrzeby innych.

5.    Rozwijanie i prezentacja talentów artystycznych  młodzieży.

 

III TEMATY PRAC KONKURSOWYCH

Kategoria gimnazjum

1.    Opowieść o ludziach, którzy,  naśladując postawę św. Mikołaja -biskupa z Myry, potrafią dzielić się dobrem z innymi.   Forma wypowiedzi – reportaż.

2.    Napisz opowiadanie, którego mottem mogą być słowa Alberta Schweitzera: „ Szczęście to je­dyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli”. Swoją pracę wzbogać o opis przeżyć wewnętrznych i dialog.

3.    „Święty Mikołaj ikoną miłosierdzia” - napisz esej, w którym przedstawisz swoje refleksje nad współczesnym światem i postawą św. Mikołaja.

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne

1.    Współczesny świat potrzebuje ludzi dobrych i wrażliwych czy przebojowych, walczących o swoje prawa… - napisz wywód argumentacyjny, odwołując się do życia  i działalności św. Mikołaja oraz różnych tekstów kultury.

2.    „Święty Mikołaj ikoną miłosierdzia” – napisz esej, w którym przedstawisz swoje refleksje nad współczesnym światem i postawą św. Mikołaja.

 

IV KRYTERIA OCENIANIA PRAC

1.    Odwołanie się do idei i wartości propagowanych przez św. Mikołaja-

 biskupa Myry.

2.    Poprawność merytoryczna pracy.

3.     Oryginalność ujęcia tematu.

4.    Poprawność językowa wypowiedzi.

5.     Zgodność pracy ze wskazaną formą wypowiedzi.

 

V ZASADY KONKURSU

1.    Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2.    Prace konkursowe będą oceniane w  dwóch  kategoriach : kategoria gimnazjum i kategoria szkoła ponadgimnazjalna.

3.    Uczestnik przygotowuje pracę literacką na jeden wybrany temat zgodnie z kategorią wiekową.

4.    Jeden autor może nadesłać tylko 1 pracę.

5.    Praca konkursowa w wersji komputerowej powinna mieć objętość maksymalnie 4 strony A4.

6.    Do pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszenia wg załączonego wzoru.

7.    Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka. W przypadku pełnoletnich uczestników – zgoda uczestników na przetwarzanie danych osobowych. (Wzór oświadczenia -  w załączniku do Regulaminu).

8.    Prace należy nadesłać w terminie do 10 listopada (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Gimnazjum nr 19, 20-124 Lublin, Szkolna 6 (z dopiskiem „ I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”).

9.    Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatorów konkursu.

10.      Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody – pieniężne i rzeczowe oraz   dyplomy.

11.      Organizatorzy powiadomią laureatów o wynikach konkursu telefonicznie i drogą  elektroniczną. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 5 grudnia 2016  w sali Filharmonii Lubelskiej.

 

Kontakt do organizatorów :

Gimnazjum nr 19 ul. Szkolna 6 20-124 Lublin

Tel. 81 7478943 lub

e-mail: ewagrodecka2@wp.pl

 

 

                                                       W imieniu organizatorów

                                                       Elżbieta Bolibok –dyrektor

                                                       Gimnazjum nr 19 w Lublinie

                                                      

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

 

Ogólnopolski Konkurs Literacki

„Święty Mikołaj ikoną miłosierdzia w oczach młodzieży – i Ty możesz   zostać  Świętym Mikołajem”

 

Lp.

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

KATEGORIA WIEKOWA-GIMNAZJUM/LICEUM

NAZWA I ADRES SZKOŁY

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA UCZESTNIKA

KONTAKT – TELEFON,

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………..

(podpis osoby zgłaszającej)

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  i upowszechnianie wizerunku mojego / mojego dziecka

 

.....................................................................

na potrzeby organizacji II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Święty  Mikołaj ikoną miłosierdzia w oczach młodzieży - i Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z późn. zmianami).

 

 

........................................

         (data i podpis pełnoletniego uczestnika lub  opiekuna prawnego uczestnika )

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -