II OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY- ŚW. MIKOŁAJ W OCZACH WSPÓŁCZESNYCH DZIECI - I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

- Dokument dodano 2016-09-27, oglądany 2181 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. I - III

 
 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

„Święty Mikołaj w oczach współczesnych dzieci

- i Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”

2016  Rok MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

II edycja konkursu

dla uczniów szkół podstawowych klas I - III

 

 

REGULAMIN

 

 

I          ORGANIZATORZY

1.       Parafia pw. św. Mikołaja w Lublinie

2.       Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie

3.       Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie

 

II         CELE KONKURSU

1.       Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Myry.

2.       Rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy.

3.       Przełamanie skomercjalizowanego wizerunku osoby św. Mikołaja.

4.       Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci.

 

III       ZASADY KONKURSU

1.       Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas I-III.

2.       Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest: „Święty Mikołaj w oczach współczesnych dzieci – i Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.

3.       Dopuszczalna technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, collage -możliwe do wyeksponowania w ramach oszklonych. Nie będą uwzględniane kompozycje przestrzenne. Format prac A2, A3.

4.       Prace nie mogą być grupowe.

5.       Ilość nadesłanych prac z danej placówki nieograniczona.

6.       Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę.

7.       Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, nazwa i adres placówki).

8.       Zestaw prac powinien zawierać listę ich autorów oraz tytuły prac.

9.       Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka. (w załączniku do Regulaminu)

10.   Prace należy nadesłać w terminie do 15 listopada 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, 20-950 Lublin, ul. Bernardyńska 14a; z dopiskiem: „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” (Nie składać, nie rolować i nie oprawiać prac.

11.   Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac

12.   Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych.

13.   Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.

14.   Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatorów konkursu.

15.   Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody – pieniężna i rzeczowe oraz dyplomy. (Grand Prix – 6.000 PLN). Wyróżnione prace będą uczestniczyły w wystawach pokonkursowych oraz zostaną opublikowane w serii „Pocztówki św. Mikołaja”.

16.   Organizatorzy powiadomią laureatów o wynikach konkursu telefonicznie i drogą elektroniczną. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 5 grudnia 2016 r. w Sali Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5.

 

 

PATRONAT:

Lubelski Kurator Oświaty

Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urząd Miasta Lublin

Dyrektor Wydziału ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie

 


OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

„Święty Mikołaj w oczach współczesnych dzieci

- i Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”

2016  Rok MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

II edycja konkursu

dla uczniów szkół podstawowych klas I - III

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

tytuł pracy:

 

imię i nazwisko autora:

 

wiek autora, klasa:

 

imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana:

 

 

nazwa, adres, tel., e-mail placówki:

 

 

 

 

kontakty do szybkiego powiadomienia o wynikach konkursu:

tel.                                                      e-mail.

 

 

 

 

Oświadczenie:

Zezwalam na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb statystycznych placówki, oraz publikacje dzieła, jak i wizerunku dziecka.

 

                                                                                  ……………………………………………

podpis rodziców lub opiekunów prawnych

 

 

 

Prace należy nadesłać w terminie do 15 listopada 2016 r.

na adres: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, 20-950 Lublin, ul. Bernardyńska 14a;

z dopiskiem: „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -