Konkurs Wiedzy o Ojcu Świętym - I Pielgrzymka do Ojczyzny

- Dokument dodano 2016-10-04, oglądany 1448 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. IV - VI i gimnazjów

 
 

Gaude Mater Polonia

 

 

 

 

 

 

KONKURS WIEDZY O OJCU ŚWIĘTYM

 

„PIELGRZYMI SZLAK JANA PAWŁA II”

 

 

I  PIELGRZYMKA OJCA ŚWIĘTEGO DO OJCZYZNY

 

 

POD HONOROWYM PATRONATEM

Ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika

 Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

I. Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do uczniów kl. IV – VI szkół podstawowych  i gimnazjów imienia Jana Pawła II z Archidiecezji Lubelskiej.

 

II. Cele

·         zachęcenie uczniów i nauczycieli do zdobywania i pogłębiania wiedzy na temat nauczania Jana Pawła II skierowanego do Rodaków,

·         inspirowanie do twórczych poszukiwań Prawdy w duchu nauczaniem Ojca Świętego,

·         kształtowanie umiejętności samodzielnej twórczości literackiej,

·         integracja uczniów wokół wartości głoszonych przez Jana Pawła II.

 

III. Organizator

·         Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie

 

IV. Termin konkursu – 25.04.2017r.

 

V. Zasady uczestnictwa w konkursie

 • Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

- klasy IV-VI szkoły podstawowej,

      - klasy I-III gimnazjum.

 • Do udziału w konkursie wiedzy każda szkoła może zgłosić do 3 uczestników            

       w każdej kategorii wiekowej.

 • Konkurs będzie miał formę indywidualnego testu pisemnego.
 • Pytania  związane będą z  I pielgrzymką Jana Pawła II do Polski w dniach  02.06.1979 – 10.06.1979.
 • Udział w konkursie  należy zadeklarować  w terminie do 7  kwietnia 2017r.  na karcie zgłoszenia dołączonej do regulaminu /zał.1/.
 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, których opiekunowie prawni wyrazili zgodę na uczestnictwo dziecka w konkursie oraz  na przetwarzanie i publikację danych osobowych /zał.2/.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.
 • Jury konkursowe wyłoni zwycięzców w  dwóch grupach wiekowych- uczniowie szkół podstawowych  oraz uczniowie gimnazjów.
 • Nazwiska zwycięzców zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora.
 • Nagrodzeni zostaną również powiadomieni telefonicznie/drogą e-mailową.

 

 • Uroczyste podsumowanie  oraz wręczenie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi
  9 czerwca 2017 roku podczas Święta Szkoły.

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II

                        ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin

                      e-mail: sekretariat@sp51.lublin.eu

    www.sp51.lublin.pl

tel. (81) 527 88 80

fax  (81) 527 81 04

Koordynatorzy konkursu:

Agnieszka Maj 607 435 186

Dorota Śnitko 509 962 517


 

Załącznik 1

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

W KONKURSIE WIEDZY O OJCU ŚWIĘTYM

I PIELGRZYMKA OJCA ŚWIĘTEGO DO OJCZYZNY

 

 

 

1. Po zapoznaniu się z regulaminem zgłaszamy do udziału w konkursie ucznia: imię, nazwisko, klasa (wypełnić drukowanymi literami):

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2. Nazwa szkoły:……………………………………………………………………………………………...................

Adres szkoły:…………………………………………………………………………………………………..................

Telefon:…………………………………………………………………………………………………………..................

E – mail szkoły:…………………………………………………………………………………………….....................

 

3. Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów do konkursu, kontakt:

……………………………………………………………………………………………………………………....................

 

 

 

Podpis   osoby zgłaszającej uczniów                                  

 

…………………………………………………….……                         

 

 

Załącznik 2

 

papiez z zaprosz bitmapa Zgoda przedstawiciela ustawowego (opiekuna/rodzica) dziecka

a przetwarzanie i publikację danych osobowych

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu Wiedzy o Ojcu Świętym „Pielgrzymi szlak Jana Pawła II” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 51 w Lublinie i wyrażam zgodę, aby moje dziecko ……………………………………………………………. wzięło w nim udział.

          /imię i nazwisko dziecka/

Wyrażam tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Szkołę jako Administratora Danych Osobowych w ramach realizacji Konkursu, w tym na podawanie do publicznej wiadomości jego imienia i nazwiska, klasy i szkoły w związku z udziałem w ww. Konkursie.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści danych, a także możliwości ich poprawiania.

 

…………………………………                                              ………………………………

      miejsce i data                                                                         podpis rodzica

 

 

Załącznik 2

 

 

Zgoda przedstawiciela ustawowego (opiekuna/rodzica) dziecka

na przetwarzanie i publikację danych osobowych

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu Wiedzy o Ojcu Świętym „Pielgrzymi szlak Jana Pawła II” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 51 w Lublinie i wyrażam zgodę, aby moje dziecko ……………………………………………………………. wzięło w nim udział.

          /imię i nazwisko dziecka/

Wyrażam tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Szkołę jako Administratora Danych Osobowych w ramach realizacji Konkursu, w tym na podawanie do publicznej wiadomości jego imienia i nazwiska, klasy i szkoły w związku z udziałem w ww. Konkursie.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści danych, a także możliwości ich poprawiania.

 

…………………………………                                              ………………………………

      miejsce i data                                                                          podpis rodzica

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -