Konkurs Wiedzy o Świętej Siostrze Faustynie

- Dokument dodano 2016-10-10, oglądany 1791 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 
 

REGULAMIN KONKURSU

WIEDZY O ŚWIĘTEJ SIOSTRZE FAUSTYNIE

 

 

Konkurs jest wyrazem wdzięczności Bogu:

è za dar życia i posłannictwa Świętej Siostry Faustyny

è za Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

è za Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, których patronką była św. Faustyna

 

 

I. Informacje wstępne

 

Organizator:

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Współpraca merytoryczna:

Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie

Uczestnicy

Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (Liceum i Technikum)

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, może w nim wziąć udział każdy uczeń.  

Cele konkursu

·         popularyzacja wiedzy o życiu i misji Świętej Siostry Faustyny

·         pogłębienie wiedzy na temat form kultu Miłosierdzia Bożego przekazanych przez Świętą Siostrę Faustynę

·         kształtowanie postawy ufności względem Boga i miłosierdzia wobec bliźnich

Strona internetowa konkursu

Wszystkie informacje o konkursie będzie można znaleźć na stronie internetowej: https://www.faustyna.pl/zmbm/konkurs/

 

Koordynatorzy konkursu:

 

GIMNAZJUM:                                        SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

s.Pauletta, Małgorzata Gójska                            s.Maria Faustyna, Agnieszka Ciborowska

tel.kom.: 514406505                                 tel.kom.: 695115698

e-mail: konkurs@faustyna.pl                     e-mail: konkurs@faustyna.pl

 

 

 

 

II. Harmonogram konkursu

 

1.      Do 30 września 2016 r. - ogłoszenie regulaminu konkursu na podanej stronie internetowej

2.      30 listopada 2016 r.- ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń szkół do konkursu

3.      Forma zgłoszenia: na druku zgłoszeniowym (zał. nr 1) na adres

         konkurs@faustyna.pl

4.      D o 20 grudnia br. organizator zamieszcza na stronie internetowej listę szkół uczestniczących w konkursie.

 

 

Etap I (szkolny)

12 stycznia 2017 r. (czwartek) – godz. 14.30

1.      Za przeprowadzenie konkursu odpowiadają katecheci w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, który powołuje Szkolną Komisję Konkursową.

2.      Każdy uczeń przed przystąpieniem do konkursu zobowiązany jest dostarczyć do dyrektora szkoły (katechety) zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych (zał. nr 3). Dyrektor szkoły przechowuje ten dokument wraz z pozostałą dokumentacją etapu szkolnego konkursu.

3.      Zgłoszone szkoły do dn. 10 stycznia 2017r. otrzymają drogą elektroniczną zestawy konkursowe (na adres e-mail podany w zgłoszeniu). Szkolna Komisja Konkursowa drukuje test dla każdego ucznia zgłoszonego do konkursu.

4.      Weryfikacji poprawności wykonanych zad ań Szkolna Komisja Konkursowa dokonuje na podstawie klucza rozwiązań otrzymanego od Organizatora Konkursu. Do następnego etapu przechodzi maksymalnie 50 uczniów z danego rejonu, którzy uzyskają największą ilość punktów (jednak nie mniej niż 75% punktów możliwych do zdobycia)

5.      Szkolny Koordynator Konkursu jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom warunków umożliwiających samodzielność odpowiedzi. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji szkoły, w której wyniki jednoznacznie wskazywać będą na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu.

6.      Od decyzji dotyczącej wyników konkursu można odwołać się w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników do Szkolnej Komisji Konkursowej. Rozstrzygającą decyzję podejmuje przewodniczący komisji.

7.      Wyniki etapu szkolnego (zał. nr 2) należy przesłać do 20 stycznia 2017r. do koordynatora drogą elektroniczną na adres podany na stronie konkursu

 

Etap II (rejonowy)

28 lutego 2017 r. (wtorek) – godz. 14.30

1.      Organizator powołuje Koordynatorów Rejonowych oraz podaje miejsce, w którym odbędzie się konkurs.

2.      Informacja o miejscu przeprowadzenia konkursu wraz z listą zakwalifikowanych osób zostanie umieszczona na stronie internetowej konkursu do 25 stycznia 2017 r.

3.      Etap rejonowy zostanie przeprowadzony w formie pisemnej.

4.      Do finału ogólnopolskiego zakwalifikowanych zostanie maksymaln ie 50 uczniów ze wszystkich rejonów, którzy w II etapie uzyskają największą ilość punktów

         (jednak nie mniej niż 75% punktów możliwych do zdobycia )

5.      Wyniki etapu rejonowego (zał. nr 4) należy przesłać do 3 marca 2017r. do koordynatora drogą elektroniczną na adres podany na stronie konkursu.

6.      Od decyzji dotyczącej wyników konkursu można odwołać się w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników do Rejonowej Komisji Konkursowej . Rozstrzygającą decyzję podejmuje przewodniczący komisji.

7.      Organizatorzy konkursu nie zwracają kosztów dojazdu uczestników na etap rejonowy.

 

Etap III (finał ogólnopolski)          Kraków - Łagiewniki

7 kwietnia 2017 r. (piątek) –   część pisemna godz. 11.00     część ustna  godz. 13.00  

ogłoszenie wyników i wręczenie  nagród po Godzinie Miłosierdzia

 

1.      Lista uczniów zakwalifikowanych do finału zostanie ogłoszona na stronie internetowej konkursu nie później niż 7 marca 2017 r.

2.      Informacja o miejscu przeprowadzenia konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej konkursu.

3.      Finał składać się będzie z części pisemnej i ustnej. Obie części odbędą się tego samego dnia. Do części ustnej przechodzi pięć osób z największą liczbą punktów zdobytą w części pisemnej. O zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych w części ustnej i ewentualnej dogrywce. W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów o kolejności miejsc decydują punkty zdobyte w części pisemnej finału

4.      Tytuł finalisty konkursu przysługuje wszystkim uczestnikom finału ogólnopolskiego. Tytuł laureata konkursu przysługuje pięciu finalistom

         z największą liczbą punktów.

5.      Organizatorzy konkursu nie zwracają kosztów dojazdu uczestników na etap ogólnopolski, nie zapewniają posiłków ani noclegów.

         Istnieje możliwość kupienia obiadu w domu pielgrzyma.

         Nocleg można zamówić w Domu św. siostry Faustyny  www.siostryfaustyny3.pl

 

 

III. Informacje dodatkowe

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania drobnych zmian w regulaminie konkursu. Informacja o zmianach będzie dostępna na stronie internetowej konkursu.

 

 

 

 

 

 

GIMNAZJUM

 

ETAP I

 

Lektura obowiązkowa

 

Święta Siostra Faustyna Kowalska „Dzienniczek” zeszyt pierwszy

dostępny też w wersji elektronicznej: https://www.faustyna.pl/zmbm/dzienniczek-sw-siostry-faustyny/

 

Wybrane informacje znajdujące się na stronie https://www.faustyna.pl/zmbm/

 

biografia św. s. Faustyny:

https://www.faustyna.pl/zmbm/biografia/

kalendarium:

https://www.faustyna.pl/zmbm/kalendarium/

 

 

 

ETAP II

 

Lektura obowiązkowa

 

Święta Siostra Faustyna Kowalska „Dzienniczek” zeszyt 1-3

dostępny też w wersji elektronicznej: https://www.faustyna.pl/zmbm/dzienniczek-sw-siostry-faustyny/

 

Wybrane informacje znajdujące się na stronie https://www.faustyna.pl/zmbm/

 

biografia św. s. Faustyny:

https://www.faustyna.pl/zmbm/biografia/

kalendarium:

https://www.faustyna.pl/zmbm/kalendarium/

szlaki życia:

https://www.faustyna.pl/zmbm/szlak-zycia/

 

 

 

FINAŁ

Lektura obowiązkowa

 

Święta Siostra Faustyna Kowalska „Dzienniczek” cały

dostępny też w wersji elektronicznej: https://www.faustyna.pl/zmbm/dzienniczek-sw-siostry-faustyny/

 

Wybrane informacje znajdujące się na stronie https://www.faustyna.pl/zmbm/

 

biografia św. s. Faustyny:

https://www.faustyna.pl/zmbm/biografia/

kalendarium:

https://www.faustyna.pl/zmbm/kalendarium/

szlaki życia:

https://www.faustyna.pl/zmbm/szlak-zycia/

beatyfikacja:

https://www.faustyna.pl/zmbm/homilia-jana-pawla-ii/

kanonizacja:

https://www.faustyna.pl/zmbm/homilia-jana-pawla-ii-kanonizacja/


LICEUM / TECHNIKUM

 

ETAP I

 

Lektura obowiązkowa

 

Święta Siostra Faustyna Kowalska „Dzienniczek” zeszyt pierwszy

dostępny też w wersji elektronicznej: https://www.faustyna.pl/zmbm/dzienniczek-sw-siostry-faustyny/

 

Wybrane informacje znajdujące się na stronie https://www.faustyna.pl/zmbm/

 

biografia św. s. Faustyny:

https://www.faustyna.pl/zmbm/biografia/

kalendarium:

https://www.faustyna.pl/zmbm/kalendarium/

szlaki życia:

https://www.faustyna.pl/zmbm/szlak-zycia/

 

 

 

ETAP II

 

Lektura obowiązkowa

 

Święta Siostra Faustyna Kowalska „Dzienniczek” zeszyt 1-3

dostępny też w wersji elektronicznej: https://www.faustyna.pl/zmbm/dzienniczek-sw-siostry-faustyny/

 

Wybrane informacje znajdujące się na stronie https://www.faustyna.pl/zmbm/

 

biografia św. s. Faustyny:

https://www.faustyna.pl/zmbm/biografia/

kalendarium:

https://www.faustyna.pl/zmbm/kalendarium/

szlaki życia:

https://www.faustyna.pl/zmbm/szlak-zycia/

nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego:

https://www.faustyna.pl/zmbm/milosierdzie/

 

 

 

FINAŁ

 

Lektura obowiązkowa

 

Święta Siostra Faustyna Kowalska „Dzienniczek” cały

dostępny też w wersji elektronicznej: https://www.faustyna.pl/zmbm/dzienniczek-sw-siostry-faustyny/

 

Wybrane informacje znajdujące się na stronie https://www.faustyna.pl/zmbm/

 

biografia św. s. Faustyny:

https://www.faustyna.pl/zmbm/biografia/

kalendarium:

https://www.faustyna.pl/zmbm/kalendarium/

szlaki życia:

https://www.faustyna.pl/zmbm/szlak-zycia/

nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego:

https://www.faustyna.pl/zmbm/milosierdzie/

beatyfikacja:

https://www.faustyna.pl/zmbm/homilia-jana-pawla-ii/

kanonizacja:

https://www.faustyna.pl/zmbm/homilia-jana-pawla-ii-kanonizacja/

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -