DIECEZJALNY MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O ŚWIĘTYM MAKSYMILIANIE KOLBE

- Dokument dodano 2016-10-27, oglądany 1329 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
 

DIECEZJALNY MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY

O ŚWIĘTYM  MAKSYMILIANIE MARII KOLBE

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

 

1.

Diecezjalny Międzyszkolny Konkurs  Wiedzy o Świętym Maksymilianie Marii Kolbe organizuje Szkoła Podstawowa  Nr  32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie w porozumieniu z Ks. Proboszczem parafii pod wezwaniem Świętego Maksymiliana Marii Kolbe w Lublinie. Konkurs jest przygotowywany w myśl słów kardynała Stefana Wyszyńskiego : „Nie gaście ducha Ojca Maksymiliana.”

 

2.

Celem konkursu jest:

·         Przybliżenie życia i myśli Świętego Maksymiliana Marii Kolbe.

·         Zapoznanie z literaturą na temat Świętego Maksymiliana.

·         Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy na temat ludzi świętych.

·         Stwarzanie uczniom możliwości do rozwijania swoich uzdolnień, a ich katechetom warunków do pracy twórczej w kształceniu swych uczniów.

·         Przybliżenie uczniom wartości chrześcijańskich dotyczących umiejętności wzajemnego pomagania i wiernej służby Bogu w oparciu o pozytywny wzorzec postawy Świętego Maksymiliana.

 

3.

Wymagany zakres literatury:

 

Do pierwszego etapu:

„ Św. Maksymilian Maria Kolbe”, o. Jerzy Domański OFMConv, Niepokalanów 2009.

 

Do drugiego etapu:

Wyżej wymieniona pozycja oraz 2 dodatkowe artykuły, które zostaną podane
po przeprowadzeniu pierwszego etapu.

 

                                                              4.

STRUKTURA KONKURSU:

1.    Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i międzyszkolnego.

2.    W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV – VI ze szkół podstawowych diecezji lubelskiej.

3.    W pierwszym etapie uczestnicy rozwiązują test zamknięty wielokrotnego wyboru
(30 zadań), który odbywa się w tym samym czasie dla wszystkich szkół biorących udział w konkursie.

4.    W drugim etapie konkurs będzie miał formę turnieju drużyn. Do drużyny reprezentującej daną szkołę należy zgłosić trzech uczestników, którzy w pierwszym etapie uzyskali największą ilość punktów.

5.    Treść testu do pierwszego etapu organizator konkursu prześle dzień wcześniej drogą elektroniczną pod wskazany w zgłoszeniu adres, natomiast klucz odpowiedzi będzie przesłany następnego dnia po przeprowadzeniu konkursu.

6.    Opiekun katecheta  jest zobowiązany drugiego dnia po przeprowadzeniu konkursu przesłać drogą elektroniczną nazwiska trzech uczniów, którzy otrzymali najlepsze wyniki i przeszli do drugiego etapu.

 

5.

PRZEBIEG ETAPÓW:

I etap:

·         Zgłoszenia do tego etapu należy nadsyłać do: 5 listopada 2016 r.

Zgłoszenia uczestników dokonuje katecheta ( ksiądz, siostra zakonna, brat zakonny, katecheta świecki) na adres elektroniczny: poczta @sp32.lublin.eu

lub listownie na adres:

Szkoła Podstawowa nr 32

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Pamięci Majdanka

ul. K. Przerwy Tetmajera 2

20-362 Lublin

 

·         Zgłoszenie powinno zawierać:

- imienną listę uczestników z uwzględnieniem klas, do których      

  uczęszczają;

- imię i nazwisko prowadzącego katechety wraz z adresem kontaktowym,  

  e-mail, telefonem;

- w zgłoszeniu listownym liczy się data stempla pocztowego.

 

·         Ten etap należy przeprowadzić  dnia 7 listopada 2016 roku.

·         W I etapie skład komisji ds. konkursu ustala katecheta (ksiądz, siostra zakonna, brat zakonny, katecheta świecki) odpowiedzialny za organizację i przeprowadzenie I etapu konkursu na terenie szkoły, do której uczęszczają uczestnicy konkursu. Jeśli uczestników jest więcej należy zorganizować drugą salę, w której nad przebiegiem konkursu będzie sprawowała opiekę kolejna komisja.

·         Czas przeznaczony na przeprowadzenie I etapu to 45 minut.

·         Uczniowie w czasie konkursu nie mogą korzystać z podanej lektury.

 

II etap

·         Ten etap odbędzie się dnia 29 listopada 2016 roku.

·         Do tego etapu dodatkowo prosimy o przygotowanie i wysłanie prezentacji n/t miłosierdzia w życiu i pracy Św. Maksymiliana zawierającej 10 slajdów. Prezentację należy nadesłać do 25 listopada 2016 roku na adres elektroniczny :

poczta @sp32.lublin.eu

 

Prezentacja może zawierać dodane efekty dźwiękowe, przejścia i animacje przy slajdach, zdjęcia, gify. Oceniana będzie ilość elementów wstawionych w danym slajdzie, czytelność slajdów, wartości estetyczne oraz zamieszczone treści.

 

·         Skład komisji do drugiego etapu powołuje organizator konkursu.

·         Uczestnicy znajdują się w jednej sali pod nadzorem komisji ds. konkursu.

·         Uczniowie zgłoszeni z pierwszego etapu stanowią jedną drużynę reprezentującą zgłoszoną szkołę, która wspólnie odpowiada na pytania.

·         Laureatem konkursu zostaje szkoła, która otrzyma najwięcej punktów.

·         Posumowanie całości konkursu odbędzie się w  Szkole Podstawowej 
Nr  32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie
29 listopada 2016 roku.

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -