Ogólnopolski Konkurs Fotograficzno literacki Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński ŚLADY PAMIĘCI

- Dokument dodano 2017-02-23, oglądany 1346 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 
 

 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNO-LITERACKI

 

PRYMAS TYSIĄCLECIA

STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI 
- ŚLADY PAMIECI

 

REGULAMIN

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie

 

Współorganizator:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

 

rok szkolny 2016/2017

 

Cele konkursu:

-         Fotograficzne udokumentowanie miejsc poświęconych pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz opis tych miejsc

-         Kultywowanie wśród dzieci i młodzieży pamięci o Stefanie Kardynale Wyszyńskim

-         Pogłębienie wiedzy na temat Prymasa Tysiąclecia

-         Rozwijanie umiejętności posługiwania się multimediami

-         Rozwijanie umiejętności literackich uczniów

-         Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów

-         Pogłębianie współpracy miedzy szkołami i placówkami oświatowymi

 

Uczestnicy konkursu

-         I kategoria: uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

-         II kategoria: uczniowie kl. IV-VI szkoły podstawowej

-         III kategoria: uczniowie gimnazjum

-         IV kategoria: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie

1.       Konkurs ma charakter indywidualny.

2.       Uczestnik konkursu ma za zadanie przedstawić na zdjęciach i opisać jedno z wybranych miejsc pamięci o Prymasie Tysiąclecia Stefanie Kardynale Wyszyńskim (tablice, pomniki, postumenty, obrazy, itp.).

3.       Uczestnik wykonuje samodzielnie 3 zdjęcia (wysoka rozdzielczość ok. 2400×3012).

4.       Uczestnik krótko opisuje fotografowane miejsce (max 2 strony A4).  Należy napisać co przedstawia zdjęcie (w jaki sposób fotografowane miejsce jest związane z Prymasem Tysiąclecia).

5.       Opis zdjęcia w formacie doc, docx (MS Word) oraz zdjęcia w formacie JPG należy zapisać na płytę CD. Płytę należy podpisać.

6.       Spośród zrobionych zdjęć każdy uczestnik wybierze jedno zdjęcie i wydrukuje je w formacie 20x30cm. (Zdjęcie należy podpisać naklejając karteczkę z danymi uczestnika, nie pisać po zdjęciu, zdjęcie nie może być uszkodzone).

7.       Zdjęcie konkursowe wraz płytą z plikami w wersji cyfrowej oraz kartą zgłoszenia i oświadczeniami: uczestnika konkursu i rodzica/prawnego opiekuna należy wysłać, w jednej kopercie, na adres organizatora: Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Prymasa Wyszyńskiego 15, 22-100 Chełm. Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs fotograficzny”.  

8.       Do konkursu mogą być zgłoszo ne wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie naruszające praw osób trzecich.

9.       Uczestnik konkursu może wysłać tylko jeden zestaw zdjęć i jeden opis.

10.   Termin nadsyłania prac 15 kwietnia 2017r.

11.   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 maja 2017r. w czasie uroczystości Jubileuszu
25-lecia nadania naszej szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

12.   Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora konkursu.

13.   Komisja przy ocenie prac zwróci uwagę na zgodność z celami konkursu, oryginalność zdjęcia i opisu literackiego, pomysłowość, estetykę, zgodność z opisanymi powyżej wymogami.

14.   Prace przechodzą na własność organizatora.

15.   Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie organizatora oraz przesłane zainteresowanym szkołom.

16.   Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani nagrodami. 

17.   Dodatkowych informacji udziela p. Jolanta Marciniak, tel. 502233212
lub
marjolka@o2.pl .

 
 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNO-LITERACKI

PRYMAS TYSIĄCLECIA

STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI – ŚLADY PAMIECI

 

KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko uczestnika

konkursu

 

Klasa

 

Pełna nazwa szkoły, adres, dane kontaktowe (tel, email)

 

Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca  

 

Fotografowane i opisywane  miejsce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZNIA

 

 

Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem przesłanych fotografii do Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficzno-Literackiego Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński – Ślady Pamięci.

 

……………………………………………………………………..

Data i czytelny podpis uczestnika konkursu

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, udostępnianie danych osobowych i wizerunku mojego dziecka ……………………………………………………………………….……………….. na potrzeby organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficzno-Literackiego Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński – Ślady Pamięci (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., nr 101, poz.. 926 z późn. zm.) oraz na nieodpłatne przekazanie wszelkich praw autorskich majątkowych i niemajątkowych do prac zgłoszonych przez moje dziecko na rzecz organizatora  - Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Wyszyńskiego 15, 22-100 Chełm (zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

 

……………………………………………………………………..

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -