II Ogólnopolski Konkurs Literacko - Plastyczny „Takiego Ojca, Pasterza i Prymasa Bóg daje raz na tysiąc lat”.

- Dokument dodano 2017-04-13, oglądany 1266 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. IV - VI

 
 

nowe logo MKO 1 Znalezione obrazy dla zapytania Biskup płocki herb

 

Regulamin

II Ogólnopolskiego Literacko - Plastycznego Konkursu

„Takiego Ojca, Pasterza i  Prymasa Bóg daje raz na tysiąc lat”.

 

1.      Organizator:

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Księdza  Prymasa Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie

Siedlin, ul. Jana Pawła 12

09 - 100 Płońsk

woj. mazowieckie

tel., fax 23 662 31 48

 

Osoby odpowiedzialne:

Marzena Sadowska marzena.sadowska@interia.pl , tel. 538 476 272

Małgorzata Sadowska sadmalgorzata@interia.pl

 

2.      O Patronat nad konkursem poproszono:

·         Mazowieckiego Kuratora Oświaty  -  p. Aurelię Michałowską,

·         Biskupa  Diecezji Płockiej  – ks. Biskupa Piotra Liberę,

·         Kustosza Jasnej Góry  -  o. Ignacego  Rękawka,

·         Wójta Gminy Płońsk – p.  Aleksandra Jarosławskiego,

·         Proboszcza Parafii pw. Św. Michała Arch. w Płońsku                             – ks. kanonika dra Marka Zawadzkiego,

·         Redakcję „Gościa Płockiego” - wydania diecezjalnego tygodnika katolickiego „Gość Niedzielny”.

 

3.      Temat:

„Związki prymasa Stefana Wyszyńskiego z Jasną Górą”

 

4.       Cele konkursu:

·         pogłębianie wiedzy na temat życia Stefana kard. Wyszyńskiego,

·         kultywowanie wśród młodego pokolenia  pamięci o Prymasie Tysiąclecia,

·         pobudzenie uczniów do poszukiwań informacji  i do przemyśleń  na temat roli Matki Bożej z Jasnej Góry w życiu  kard. Wyszyńskiego,

·         motywacja do refleksji nad wprowadzaniem w życie dziedzictwa  Prymasa,

·         rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci,

·         zainteresowanie uczniów poezją i rozwijanie sprawności pisania wierszy,

·         wdrażanie do korzystania z różnych źródeł informacji i selekcji wiadomości,

·          rozwijanie interdyscyplinarnych umiejętności łączenia wiedzy i praktyki,

·         odkrywanie młodych talentów.

5.      Uczestnicy konkursu:

·         uczniowie  klas IV – VI szkoły podstawowej z terenu Polski.

 

6.      Warunki konkursu:

·         warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy plastycznej lub napisanie wiersza zgodnie z tematem konkursu,

·         forma wiersza dowolna,  objętość  -  minimum 6 wersów,

·         praca plastyczna  wykonana w formacie A3, dowolną techniką,

·         prace poetyckie powinny być dostarczone w formie wydruku komputerowego oraz jeden egzemplarz na nośniku elektronicznym CD,

·         prace plastyczne powinny być dostarczone w oryginale, 

·         prace  konkursowe powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem wg wzoru:  imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, e – mail opiekuna (ewentualnie nr tel.)

·         prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

 

7.       Termin zgłaszania prac konkursowych:

·         prace należy dostarczyć do dnia 05.05.2017 r. na adres organizatora wskazany w punkcie 1., osobiście lub listownie z dopiskiem na kopercie „Konkurs  o Prymasie”

 

8.      Kryteria oceny prac:

·         zgodność z tematem,

·         wartość merytoryczna pracy,

·         interpretacja własna tematu, oryginalność,

·         walory twórcze,

·         estetyka i wkład pracy (praca plastyczna),

·         poprawność stylistyczna, językowa, ortograficzna (wiersz).

 

 

9.      Rozstrzygnięcie konkursu

·         prace zostaną ocenione przez  jury powołane przez organizatora,

·         prace niezgodne z regulaminem zostaną wyłączone spod oceny jury,

·          komisja oceniająca prace wyłoni laureatów i wyróżnionych w kategorii plastycznej i kategorii literackiej,

·         wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora zssiedlin.internetdsl.pl do 19 maja 2017 r.,

·         opiekunowie osób nagrodzonych i wyróżnionych  zostaną powiadomieni mailowo o finale konkursu, 

·         wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości z okazji  Dnia Patrona na początku czerwca 2017 r.  w szkole będącej organizatorem konkursu,

·         na rozdanie nagród laureaci przyjeżdżają na własny koszt.  

 

10. Postanowienia dodatkowe:

·         zgłoszenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu,

·         organizator nie zwraca autorom prac konkursowych,

·         wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora; autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawo do publikacji drukiem, prawo do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawo do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach,

·         udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników do celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu,

  • Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej zssiedlin.internetdsl.pl,
  • w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół  im. Księdza  Prymasa Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie,
  •  organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w zapisach niniejszego regulaminu,  informacja o ewentualnych zmianach zostanie opublikowana na stronie zssiedlin.internetdsl.pl.

 

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -