Ogólnopolski Konkurs dzieci i młodzieży„Dary serca” - o ks. Michale Sopoćce

- Dokument dodano 2017-04-13, oglądany 1455 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 
 

 

  „Dary serca”

Ogólnopolski Konkurs

Twórczości Dzieci i Młodzieży

poświęcony postaci Błogosławionego ks. Michała Sopoćki - patrona Miasta Białegostoku

Ogólnopolski Konkurs „ Dary serca ” został objęty honorowym patronatem:

Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego – Metropolity Białostockiego

Tadeusza Truskolaskiego - Prezydenta Miasta Białegostoku

 

I. REALIZATOR

Publiczne Gimnazjum nr 16 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku

 

II. CELE

1. Prezentacja i popularyzacja osoby Błogosławionego ks. Michała Sopoćki – patrona Miasta Białegostoku.

2. Pielęgnowanie kultury Białegostoku.

3. Wyzwalanie i upowszechnianie inicjatyw oraz twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, literatury i filmu. 4. Prezentowanie zdolności artystycznych dzieci i młodzieży.

 

III. TEMATYKA

Tematyka konkursów dotyczy osoby Błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Prace (literackie, filmowe i plastyczne) powinny przybliżać i rozpowszechniać wiedzę na temat

Jego życia, zgodnego z zasadami moralnymi i wartościami chrześcijańskimi. Myślą przewodnią konkursu jest:

W zimnym i obojętnym świecie potrafią ostać się tylko serca gorące.

(MB, t. II, s. 68)

 

IV. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz rodzin z całej Polski.

2. Konkurs przeprowadzony jest w trzech formach: literackiej, plastycznej i filmowej.

3. Każdy z uczestników może wziąć udział w jednej, dwóch lub trzech formach.

4. Terminy:

a) termin złożenia prac do formy literackiej: 31.05.2017 r.

b) termin nadsyłania prac do formy plastycznej: 31.05.2017 r.

c) termin nadsyłania prac do formy plastycznej: 31.05.2017 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu 15.06.2017r. – informacja na stronie internetowej PG16. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów odbędzie się w trakcie II Dni Patronalnych Miasta Białegostoku.

5. Szczegółowy regulamin każdego z konkursów znajduje się odpowiednio w załącznikach:

a) forma literacka – załącznik nr 1,

b) forma plastyczna - załącznik nr 2,

c) forma filmowa – załącznik nr 3.

 

V. OCENA PRAC

1. Konkurs jest jednoetapowy.

2. Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisje składające się ze specjalistów z dziedziny literatury i kultury języka oraz sztuk plastycznych i audiowizualnych. 3. Komisje dokonają oceny prac w poszczególnych kategoriach wiekowych.

4. Kryteria oceny

a) prace literackie: - zgodność z tematem konkursu i myślą przewodnią,

- oryginalne ujęcie zagadnienia,

- poprawność stylistyczno-językowa, ortograficzna i interpunkcyjna,

- ogólny wyraz artystyczny,

b) prace plastyczne:

- zgodność z tematem konkursu i myślą przewodnią,

- estetyka wykonania,

- technika wykonania,

- ogólny wyraz artystyczny i pomysłowość.

c) prace filmowe:

- zgodność z tematem konkursu i myślą przewodnią,

- oryginalne ujęcie zagadnienia, - przesłanie filmu,

- ogólny wyraz artystyczny. 5. Prace niespełniające warunków regulaminu nie będą oceniane.

 

6. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

VI. NAGRODY

W konkursie, w każdej formie i kategorii wiekowej, zostaną przyznane 3 równorzędne nagrody oraz wyróżnienia.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Realizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu wraz z załącznikami należy do Realizatora.

3. Prace nadesłane na konkursy nie będą zwracane.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania w mediach nadesłanych prac literackich w całości lub fragmentach oraz prac plastycznych i filmowych - w celach promocyjnych.

6. Złożenie prac i kart zgłoszenia jest równoznaczne z uznaniem warunków regulaminów, zgodą na publikację danych osobowych autora i opiekuna oraz ich wizerunków w materiałach dotyczących konkursów.

7. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:

 

p. Dorota Rutkowska

Publiczne Gimnazjum nr 16 w Białymstoku im. Bł. ks. M. Sopoćki ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok

tel. 85 664 74 07

 

 

załącznik nr 1 Regulamin formy literackiej

Dary serca

Cytatem przewodnim konkursu jest:

W zimnym i obojętnym świecie potrafią ostać się tylko serca gorące.

1. Do konkursu można zgłosić dowolną ilość uczestników, przy czym każda praca musi być napisana indywidualnie.

2. Do konkursu przyjmujemy prace pisane prozą lub wierszem w formie: reportażu, listu, opowiadania, felietonu, dziennika, sonetu, pieśni, itp.

3. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs maksymalnie 1 pracę autorską o objętości do 4 stron napisanych czcionką Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5, marginesy 2,5. Pracę należy opatrzyć wyłącznie imieniem i nazwiskiem autora oraz informacją, do której kategorii wiekowej należy. To samo imię i nazwisko powinno znajdować się na karcie zgłoszenia.

4. Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 31.05.2017 r. dostarczyć lub przesłać w kopercie z dopiskiem Dary serca ” - forma literacka pracę opatrzoną imieniem i nazwiskiem, wydrukowaną w trzech egzemplarzach na adres Publicznego Gimnazjum nr 16 im. Bł. ks. M. Sopoćki, (ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok).

 

Do pracy należy dołączyć jej kopię na nośniku elektronicznym (również opisaną samym imieniem i nazwiskiem) na płycie CD lub przesłać na adres: pg16@um.bialystok.pl

5. Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:

I kategoria: uczniowie szkół podstawowych,

II kategoria: uczniowie szkół gimnazjalnych, III kategoria: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, IV kategoria: rodzinna.

6. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie utwory własne, które wcześniej nie zostały nagrodzone w innych konkursach.

7. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej – pg16@um.bialystok.pl

 

 

załącznik nr 2

Regulamin formy plastycznej

Dary serca

Cytatem przewodnim konkursu jest:

W zimnym i obojętnym świecie potrafią ostać się tylko serca gorące.

1. Jeden opiekun może zgłosić dowolną liczbę uczestników.

2. Uczestnicy konkursu wykonują samodzielnie bądź z rodziną (w kategorii rodzinnej), w domu lub w szkole/przedszkolu prace w formatach A4, A3 (lub wymiarach pośrednich) wybranymi przez siebie technikami plastycznymi. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

3. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać dane autora i opiekuna oraz kategorię wiekową. 4. Prace oceniane będą w pięciu kategoriach wiekowych:

I kategoria: dzieci w wieku przedszkolnym,

II kategoria: uczniowie szkół podstawowych,

III kategoria: uczniowie szkół gimnazjalnych, IV kategoria: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, V kategoria: rodzinna.

 

5. Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 31.05.2017 r.dostarczyć lub przesłać w kopercie z dopiskiem Dary serca - forma plastyczna pracę na adres Publicznego Gimnazjum nr 16 im. Bł. ks. M. Sopoćki (ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok).

 

załącznik nr 3

Regulamin formy filmowej Dary serca

Cytatem przewodnim konkursu jest:

W zimnym i obojętnym świecie potrafią ostać się tylko serca gorące.

1. Jeden opiekun może zgłosić dowolną liczbę uczestników.

2. Uczestnicy konkursu wykonują samodzielnie lub w szkole, pod opieką nauczyciela bądź rodzica prace filmowe. Konkurs nie obejmuje prezentacji multimedialnych.

3. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs maksymalnie 1 film autorski o czasie trwania od 2 do 15 minut w formatach avi lub mp4, nagrany na płytę CD/DVD w opisanej kopercie. Pracę należy opatrzyć wyłącznie imieniem i nazwiskiem autora oraz informacją, do której kategorii wiekowej należy. Na odwrocie koperty należy wpisać dane autora i opiekuna.

4. Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:

 

I kategoria: uczniowie szkół podstawowych, II kategoria: uczniowie szkół gimnazjalnych, III kategoria: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, IV kategoria: rodzinna.

5. Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 31.05.2017r. dostarczyć lub przesłać w kopercie z dopiskiem Dary serca - forma filmowa pracę na adres Publicznego Gimnazjum nr 16 im. Bł. ks. M. Sopoćki (ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok).

 

 

 

Ogólnopolski Konkurs Twórczości Dzieci i Młodzieży poświęcony postaci Błogosławionego ks. Michała Sopoćki

„Dary serca”

Karta zgłoszenia uczestnika

Imię i nazwisko autora…………………………………………………………………..

Forma (plastyczna, literacka, filmowa) …………………………………………… Kategoria …………………………………………………………………………………….

Wiek ……………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna*……………………………………………………………… Telefon opiekuna ………………………………………………………………………….

Mail opiekuna ………………………………………………………………………………

*rodzica lub nauczyciela

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na publikację pracy mojego dziecka zgłoszonej do

Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Dzieci i Młodzieży poświęconego postaci Błogosławionego ks. Michała Sopoćki „Dary serca”. W związku z

wymogiem umieszczenia danych osobowych mojego dziecka w postępowaniu konkursowym oraz ewentualną publikacją pracy zgłoszonej do konkursu -

zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926) - wyrażam zgodę na ich

wykorzystanie i przetwarzanie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu i zrealizowania jego celów określonych w regulaminie.

data podpis rodzica

………………………….. …………………………………

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -