Konspekt Polska Rodziną Silna - Marsz dla Życia i Rodziny - kl. IV - VII szkoły podstawowej

- Dokument dodano 2018-03-27, oglądany 2384 razy -

 
 

Temat: POLSKA RODZINĄ SILNA – Marsz dla Życia i Rodziny

( Konspekt katechezy dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej)

 

Cele ogólne:

- wskazanie źródeł do budowanie silnej  rodziny polskiej.

- promocja rodziny i wartości życia.

- ukazanie znaczenia i celu organizowania Marszu dla Życia i Rodziny

-  zachęcenie do  udziału w marszu promującym życie i rodzinę, jako wyraz  świadectwa.  

Cele szczegółowe: 

- uczeń zna, definicję rodziny

-  uczeń  wie w jakich   źródłach poszukiwać tematów dotyczących rodziny.

- uczeń wie, jakie wartości są najważniejsze, aby polska rodzina była silna.

- uczeń wie, na czym polega Marsz dla życia i Rodziny.

Metody: 

                Pokaz, krzyżówka, praca w grupach, zdanie niedokończone, KKK, rozmowa kierowana.

 

 Modlitwa;

I.  Sytuacja egzystencjalna :

            Umieszczamy na tablicy dużo różnorodnych zdjęć, ilustracji przedstawiających: ludzi, zdarzenia, krajobrazy, zdjęcia z Marszu dla Życia, … itp. ( ilustracji powinno być więcej niż uczniów w klasie.) Każdy uczeń wybiera sobie zdjęcie, które  kojarzy mu się z Rodziną, oraz z tym co on w niej przeżywa i jak się w niej czuje. Następnie uczniowie kolejno podchodzą do tablicy, przypinają zdjęcie i opowiadają, dlaczego wybrali takie zdjęcie i w jaki sposób kojarzy im się z rodziną. Po zakończeniu tego etapu dzielimy klasę na grupy i prosimy o ułożenie krzyżówki z hasłem RODZINA. Słowa tworzące hasło mają się   kojarzyć z rodziną. ( Serce, miłość, przebaczenie, wdzięczność, prezenty, nauka..)

Na podsumowanie można pokazać krótki filmik „ RODZINA TO… https://www.youtube.com/watch?v=5Te9zDThQBA

II. Zastosowanie

Uczniowie układają definicję: Rodzina to…

Rodzina jest wspólnotą życia i miłości, którą tworzą mama, tata, brat, siostra oraz pozostali jej członkowie. Aby rodzina była silna, musi się wzajemnie wspierać, oraz odnajdować swoją tożsamości, przez pogłębianie swojej więzi i miłości z Bogiem.

Praca w grupach;

( Na kartach A4 uczniowie podają odpowiedzi. Po zreferowaniu przyczepiają do tablicy).

Grupa I

KKK 2223.

 Rodzice pierwsi są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci. Wypełniają tę odpowiedzialność najpierw przez założenie ogniska rodzinnego, w którym panuje czułość, przebaczenie, szacunek, wierność i bezinteresowna służba. Dom rodzinny jest właściwym miejscem kształtowania cnót. Wychowanie to wymaga nauczenia się wyrzeczenia, zdrowego osądu, panowania nad sobą, które są podstawą wszelkiej prawdziwej wolności. (…) Na rodzicach spoczywa poważna odpowiedzialność za dawanie dobrego przykładu swoim dzieciom.

- Kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie dzieci?

- jakimi  cechami  powinna odznaczać się rodzina?

Grupa II

KKK 2226

 Rodzice powinni rozpocząć wychowanie do wiary od wczesnego dzieciństwa. Zaczyna się ono już wtedy, gdy członkowie rodziny pomagają sobie wzrastać w wierze przez świadectwo życia chrześcijańskiego zgodnego z Ewangelią. Katecheza rodzinna poprzedza i ubogaca pozostałe formy nauczania wiary i towarzyszy im. Zadaniem rodziców jest nauczyć swoje dzieci modlitwy oraz pomóc im odkryć powołanie jako dzieci Bożych . Parafia jest wspólnotą eucharystyczną i ośrodkiem życia liturgicznego rodzin chrześcijańskich; jest ona podstawowym miejscem katechezy dzieci i rodziców.

- jakie zadania mają rodzice wobec dzieci?

- Gdzie mają szukać pomocy do wychowania swoich dzieci w wierze?

Grupa III

KKK 2217.

 Tak długo jak dziecko mieszka z rodzicami, powinno być posłuszne każdej prośbie rodziców, która służy jego dobru lub dobru rodziny. "Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu" (Kol 3, 20) (Por. Ef 6,1). Dzieci mają także słuchać rozsądnych zarządzeń swoich wychowawców i tych wszystkich, którym rodzice je powierzyli. (…)  Wzrastając, dzieci będą nadal szanować swoich rodziców. Będą uprzedzać ich pragnienia, chętnie prosić o rady i przyjmować ich uzasadnione napomnienia.

- jakie są obowiązki  dzieci  wobec rodziców?

Grupa IV

„Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich odniesieniach, na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim fundamencie można też budować proces wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie. W wypełnianiu tego zadania rodzice nie mogą być zastąpieni przez nikogo - i nikomu też nie wolno odbierać rodzicom tego pierwszorzędnego ich zadania. „    Jan Paweł II Wrocław 1983

„Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą miłości społecznej. Trzeba uczynić wszystko, ażeby ta szkoła mogła pozostawać sobą. Równocześnie zaś rodzina musi być na tyle silna Bogiem – czyli miłością wzajemną wszystkich, którzy ją tworzą – że potrafi pozostać ostoją dla człowieka pośród wszystkich niszczycielskich prądów i bolesnych doświadczeń”.

                                             Jan Paweł II  Katowice – Lotnisko 20.06.1983 r.

- Na jakich wartościach rodzina buduje proces wychowania?

- Czym jest rodzina i skąd  ma czerpać siłę do życia?

 

Rodzina jest:

-  fundamentem życia społecznego

-   środowiskiem, w którym wzrastają przyszłe pokolenia

-  największym skarbem o który należy dbać

-  bronić jej, oraz poświęcać wiele czasu

 

W naszej Ojczyźnie organizowane są Marsze DLA ŻYCIA I  RODZINY, których

zadaniem i celem jest obrona życia ludzkiego, promocja życia i rodziny, ukazanie piękna ludzkiego życia, oraz ewangelizacja.

Hasłem tegorocznego Marszu jest: „ POLSKA RODZINĄ SILNA”, będzie przeżywany w oparciu poprzedzające w Ojczyźnie  wydarzenia takie jak:

- 100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

- 40 rocznica wyboru św. Jana Pawła II

 

Marsze Dla Życia i Rodziny, mają charakter bardzo radosny, poprzedzony koncertami, występami, zabawami, konkursami, modlitwą i Eucharystią.

 

Jak wyglądał marsz Życia w Lublinie zobaczymy galerię  lub filmik;  http://archidiecezjalubelska.pl/blog/15-marsz-dla-zycia-i-rodziny-w-lublinie-2017/

 

https://www.youtube.com/watch?v=lL69xlMRxSo

https://www.youtube.com/watch?v=93i9IMmELbA

Posłuchajmy wypowiedzi uczestników Marszu dlaczego biorą w nim udział z całymi rodzinami:

http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/lublin/a/przez-lublin-przeszedl-marsz-dla-zycia-i-rodziny-zdjecia-wideo,12168780/

 

Wypowiedzi uczestników marszu:

 

-  Wartości rodzinne są najważniejsze

-  Jesteśmy za życiem i chcemy być dla innych przykładem

-  Życie jest dla nas największą wartością, życie musimy bronić, życie musimy szanować

-  Musimy być Bogu wdzięczni za ten wielki dar.

-   Żeby bronić największej wartości, jaką Bóg dał. Mamy bronić życia własnego i innych  ludzi.

 

III Podsumowanie 

Rodzina Polska miała wielki wkład w rozwój tożsamości narodowej, religijnej poprzez kultywowanie tradycji narodowych. Chrześcijańskie formowanie rodziny jest wkładem Kościoła w umacnianie jedności narodowej w naszej Ojczyźnie. Celowi temu służy Marsz  „Polska  Rodziną Silna”. Uczestnicząc w nim świętujemy:

Dziękujemy Bogu za: wolność,  rodzinę i każde ludzkie życie.   

Jesteśmy wszyscy zaproszeni do udziału w Marszu „ Polska Rodziną  Silna”,  który odbędzie się w naszej Archidiecezji dnia …..   Dajmy świadectwo, że Polska  Rodzina jest dla nas największą wartością.

 

Praca domowa;

 

1.       Wykonaj plakat na Marsz „Polska Rodziną Silna” i weź udział.

2.       Opracuj prezentację multimedialną  „Polska Rodziną Silna”

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -