VI Archidiecezjalny Konkurs Plastyczny Najpiękniejsza Opowieść Biblijna

- Dokument dodano 2019-09-18, oglądany 1109 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów klas zerowych - pieciolatki, sześciolatki

 
 

VI ARCHIDIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY

 

NAJPIĘKNIEJSZA  OPOWIEŚĆ BIBLIJNA

 

 

Patron  konkursu:

Lubelski Kurator Oświaty

Wójt Gminy Wierzbica

 

Organizator  konkursu:

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy

ul. Pogodna 8

22-150 Wierzbica

 

 

Przy współpracy z:

 

Parafią p.w. Matki Bożej 0strobramskiej i św. Wojciecha w Wierzbicy

ul. Leśna

22-150 Wierzbica

 

Szkolnym Kołem Caritas

ul. Pogodna 8

22-150 Wierzbica

Nr  tel. 514 935 839

 

 

Osoby odpowiedzialne za Konkurs:

1.     Proboszcz ksiądz  Krzysztof Proskura     602 551 140

2.     Ksiądz Grzegorz Garbacz        608 136 820

3.     Katechetka Halina Rybaczuk    514 935 839

 

Konkurs adresowany  jest do uczniów :

klas zerowych 5-latki i 6-latki

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

 Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy

ul. Pogodna 8

22-150 Wierzbica

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Etap szkolny: 20 października 2019 r.

Etap Archidiecezjalny:  14 listopada 2019 r. godz.9.30

 

 

Miejsce nadsyłania prac:

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego

ul. Pogodna 8

22-150 Wierzbica

 

Termin nadsyłania prac:

30 października 2019 r.

 

Cele konkursu:

- poszerzenie wiedzy na temat Pisma Świętego,

- budzenie zainteresowania wydarzeniami opisanymi w Biblii,

- kształtowanie szacunku  i postawy wrażliwości na słuchanie Słowa Bożego,

- rozwijanie wyobraźni  i  uzdolnień plastycznych,

- zachęcanie uczniów do prezentowania własnych umiejętności,

- propagowanie różnych technik plastycznych

 

Zasady uczestnictwa:

1.     Uczestnicy konkursu wykonują samodzielnie pracę plastyczną, której tematem jest „Najpiękniejsza Opowieść B iblijna”. Ma ona ilustrować wybraną scenę ukazaną w opowieściach biblijnych Starego lub Nowego Testamentu.

2.     Format pracy: A -4.

3.     Technika: dopuszcza się rysunek i malarstwo (bez użycia modeliny, kaszy, plasteliny, bibuły).

4.     Praca musi być wykonana przez jednego autora.

5.     Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę.

6.     Ilość nadesłanych prac z danej placówki  - 3.

7.     Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie (imię i nazwisko autora, wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca była wykonana,  nazwa  i adres szkoły, numer telefonu).

8.     Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka ( w załączniku do regulaminu)

9.     Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatorów konkursu.

10. O wynikach konkursu Organizator poinformuje droga telefoniczną

Nagroda

Dla laureatów przewidziane są nagrody książkowe i dyplomy. Organizator nie przewiduje zaświadczeń  oraz dyplomów za sam udział w Konkursie

 

 

Oświadczenie

OŚWIADCZENIE

 

      Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnienie wizerunku mojego dziecka……………………………………………………………………………………………………….. na potrzeby organizacji  VI Archidiecezjalnego Konkursu Plastycznego „NAJPIĘKNIEJSZE  OPOWIEŚCI BIBLIJNE”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr  133. poz. 833 z późn. zm.).

………………………………………………………………………………….

(data i podpis opiekuna prawnego uczestnika)

 

Formularz zgłoszenia

 

Imię i nazwisk autora pracy……………………………………………………………………………………

 

Wiek autora……………………………………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca była wykonana, nr tel. …………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Nazwa  i adres szkoły, nr  tel. ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………....

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -