XV Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej o Nowym Testamencie

- Dokument dodano 2019-09-19, oglądany 673 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas V - VIII

 
 

 

XV DIECEZJALNY KONKURS

 

 

WIEDZY BIBLIJNEJ O NOWYM TESTAMENCIE

 

 

Pierwszy i Drugi List św. Pawła do Koryntian

 

 

Patronat:

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Nepomucena w Dorohusku

ul. Niepodległości 73

22-175 Dorohusk

 

Organizator konkursu:

 

Szkoła Podstawowa im. kpt. Kazimierza Filipowicza „Korda” w Dorohusku

ul. Niepodległości 49

22-175 Dorohusk

 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej:

 

1. Wicedyrektor Anna Grzywna

2. Ksiądz Witold Gąciarz

3. Katechetka Joanna Koguciuk

 

Konkurs  adresowany jest do uczniów :

 

szkół podstawowych klas V-VIII

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

 

Szkoła Podstawowa im. kpt. Kazimierza Filipowicza „Korda” w Dorohusku

ul. Niepodległości 49

22-175 Dorohusk

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 

 

29 listopada 2019 r. godz. 10.00

 

 

Miejsce nadsyłania zgłoszenia: 

 

Szkoła Podstawowa im. kpt. Kazimierza Filipowicza „Korda” w Dorohusku

ul. Niepodległości 49

22-175 Dorohusk

 

Termin nadsyłania zgłoszenia:

 

18 listopada 2019r.

 

Cele konkursu: 

 

1.Propagowanie poznawania Biblii jako źródła wiary.

2.Zainspirowanie uczniów  przesłaniem Listów Św. Pawła Apostoła.

3.Uświadomienie uczniom znaczenia Nowego Testamentu jako podstawy  moralności chrześcijańskiej.

4.Wprowadzanie wiedzy religijnej do praktykowania jej w życiu codziennym.

5. Odkrywanie obecności Ducha Świętego na kartach Pisma Świętego oraz w życiu człowieka.

6. Wskazywanie właściwych autorytetów i postaw chrześcijańskichoraz  etycznych.

 

 

Zasady u czestnictwa:

 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny.

2. Nauczyciele danej szkoły zgłaszają maksymalnie 3 uczniów.

3. Uczestnicy rozwiązują indywidualnie test w ciągu 60 minut .

4. Komisja konkursowa dokona sprawdzenia testów, sumowania liczby punktów zdobytych przez uczniów danej szkoły i rozstrzyga o kolejności miejsc na podstawie ilości zdobytych zespołowo punktów.

5. Laureatami konkursu zostaną trzy szkoły, których uczniowie uzyskają najwyższe wyniki.

 

Literatura, zakres materiału:

 

Tekstem źródłowym Konkursu Wiedzy Biblijnej o Nowym Testamencie  jest Biblia Tysiąclecia wydanie IV, Poznań - Warszawa 1995.

Konkurs obejmuje: Pierwszy i Drugi List Św. Pawła do Koryntian ze wstępem.

 

 

Nagrody:

 

Dla laureatów Konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych i upowszechnienie wizerunku mojego dziecka ………………………………………………………………………………

na potrzeby  organizacji XV Diecezjalnego Konkursu Wiedzy  Biblijnej o Nowym Testamencie , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133. poz. 833 z póź. zm.) ……………………………………………………………………………. ( data i podpis opiekuna prawnego uczestnika)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………..

 

Imię i nazwisko uczestnika (klasa):                                                                       

1) ……………………………………………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………………………………………………

3) ……………………………………………………………………………………………………..

 

Imię i nazwisko opiekuna, nr. tel. .………………………………………………………………………………………………………

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -