IX Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych

- Dokument dodano 2019-09-23, oglądany 711 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
 

 

IX ARCHIDIECEZJALNY KONKURS WIEDZY

 

O ŚWIĘTEJ BARBARZE I TRADYCJACH GÓRNICZYCH

 

Patron konkursu:

1. Arcybiskup Metropolita Lubelski

2. Starosta Łęczyński

3. Proboszcz Parafii św. Barbary w Łęcznej

4. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

 

Organizator  konkursu:

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

ul. Bogdanowicza 9

21-010 Łęczna

Tel. +48/81 752-12-57

Konkurs adresowany jest do uczniów :

szkół podstawowych

 

Kategorie wiekowe:

- uczniowie szkół podstawowych klas I - III

- uczniowie szkół podstawowych klas IV - VI

- uczniowie szkół podstawowych klas VII - VIII

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

ul. Bogdanowicza 9

21-010 Łęczna

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

25 listopada 2019

 

Miejsce zgłoszenia:

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

ul. Bogdanowicza 9

21-010 Łęczna

 

Termin zgłoszenia:

22  listopada 2019

 

Cele konkursu:

- upowszechnianie wiedzy o życiu i kulcie św. Barbary

- zapoznanie uczniów z  ikonografią św. Barbary

- upowszechnianie tradycji i obyczajów górniczych

- promowanie postawy niezłomności, wytrwałości, męstwa

 

Zasady uczestnictwa:

1.       Kategoria – praca plastyczna – adresaci uczniowie szkół podstawowych (klasy 1-3 i 4-6), temat pracy: Święta Barbara górnikom pomaga.

2.        Prace konkursowe powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie. Technika wykonania dowolna. Format prac plastycznych A3, A4, prac nie należy zwijać w rulon, składać

3.    Prace powinny być opisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasa oraz szkoła, imię i nazwisko nauczyciela oraz jego dane teleadresowe. UWAGA! Brak podpisu eliminuje pracę z konkursu!

4.    Jeden uczeń może przygotować tylko jedną pracę

5.    Prace zgłoszone do konkursu pozostają w dokumentacji organizatorów

6.    Uczestnicy konkursu, przesyłając autorskie prace akceptują postanowienia regulaminu i udzielają organizatorowi prawa do korzystania z pracy konkursowej w zakresie działań marketingowych i promocyjnych oraz innych

7.       Prace powinny być dostarczone do biblioteki Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej w terminie do 22 listopada 2019 r.

8.    Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach wiekowych: kl. 1-3 oraz kl. 4-6

9.       Kategoria – wiedza – adresaci uczniowie klas siódmych i ósmych, pytania konkursowe dotyczyć będą następujących zagadnień: Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. – historia i współczesność, Święta Barbara – patronka górników

10.    Konkurs odbędzie się 22 listopada w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej, zgłoszenia uczniów ze szkoły należy przesłać do 18 listopada 16 r. na adres e-mail: marzena@zsg-leczna.pl

11. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące oraz ich opiekunów/rodziców prawnych zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. nr 133, poz. 833 z póz. zm.)

 

Literatura, zakres materiału:

- uczniowie klas ósmych i trzecich gimnazjalnych: Święta Barbara patronka górników, Wyd. Wiadomości Górnicze, Katowice 1999; A. Wilk, Święta Barbara patronka ciężkiej pracy, Rafael 2013; 30 lat górnictwa węglowego na Lubelszczyźnie, Wydawca LW „Bogdanka” S.A., 2005; A. Bęben, Górnicza lampka się pali …, Wyd. AGH, Kraków 2008; Tradycje górnicze na Lubelszczyźnie, Wydawca LW „Bogdanka” S.A., Bogdanka 1999

 

Nagrody:

 

- nagrody rzeczowe

- statuetka św. Barbary

- upominki

 

Formularz zgłoszeniowy

Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych

 

- nazwa szkoły

 

 …………………………………………………………………………..……….

 

- imię i nazwisko uczestnika

 

1. ………………………………………………………………………………………………………..

 

2. ………………………………………………………………………………………………………..

 

3. …………………………………………………………………………………………………………

 

4. …………………………………………………………………………………………………………

 

- imię i nazwisko opiekuna

 

…………………………………………………………………………………………………………….

 

- tel., e – mail opiekuna

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -